Kuluttajan oikeus täyteen maksunpalautukseen tapahtumanjärjestäjän peruuttaessa tapahtuman ja käyttäessä maksunpalautukseen välittäjää

Asiaselostus

Kuluttajalla oli kaksi lippua Venäjän kansallisbaletin Joutsenlampi-baletin esitykseen Espoon kulttuurikeskuksessa 15.3.2020. Liput maksoivat yhteensä 149 euroa. Tapahtumanjärjestäjä peruutti esityksen. Lippujen välittäjä palautti lippujen hinnan vähennettyään siitä 4,50 euron lippukohtaisen käsittelymaksun. Asiassa on kysymys siitä, onko kuluttajalla oikeus saada lippujen hinta kokonaisuudessaan takaisin.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että lippujen välittäjä hyvittää kuluttajalle 9 euroa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii, että hänelle hyvitetään perityt käsittelymaksut, joiden määrä on yhteensä 9 euroa.

Kuluttaja toteaa, että lippujen välittäjä vetoaa ehtoihinsa, jotka se on yksipuolisesti asettanut. Silloin, kun kuluttaja voi osallistua tapahtumaan vain tällaisen tarjoajan välityksellä, ehto on kohtuuton. Kyse on siitä, että elinkeinonharjoittaja ei ole voinut toimittaa tarjoamaansa hyödykettä eikä sillä silloin ole oikeutta mihinkään korvaukseen taikka palkkioon.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Lippujen välittäjä kiistää vaatimuksen. Kuluttaja on hyväksynyt lipun oston yhteydessä käyttäjäsopimuksen, jonka kohtaan 10 peruutuksen käsittelymaksu perustuu. Lisäksi jokaisessa kuluttajalle toimitetussa lipussa on erikseen maininta: ”Peruuntumistilanteessa käsittelymaksu 4,50 e”.

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat säännökset ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 2 luvun 10 a §:n 1 momentin mukaan ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perittäväksi ilmoitettuun hintaan. Nimenomaisena suostumuksena ei pidetä sitä, että kuluttaja ei ole hylännyt elinkeinonharjoittajan käyttämää oletusvalintaa lisämaksun hyväksymisestä.

Lainkohdan 2 momentin mukaan jos kuluttaja ei ole antanut nimenomaista suostumusta lisämaksuun, hänellä ei ole velvollisuutta sitä maksaa.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava muun muassa seuraavat tiedot:

6) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet.

7) tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, kuluttajalle on ilmoitettava 9 §:n 1 momentin 1, 6, 7, 17 ja 18 kohdassa tarkoitetuista seikoista selkeällä tavalla ja välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa. Elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut, mitä 2 momentissa säädetään kuluttajan nimenomaisesta hyväksynnästä, sopimus ei sido kuluttajaa.

Lippujen välittäjän verkkokaupan käyttäjäsopimuksen 10 kohdan mukaan:

”Tapahtumanjärjestäjä, ei lippujen välittäjä, vastaa esitystensä peruuntumisesta, paikan- tai aikataulunmuutoksista, virheellisestä markkinoinnista, saatavuudesta, luotettavuudesta ja virheettömyydestä sekä näihin liittyvästä mahdollisesti syntyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Kun tilaisuus peruuntuu, asiakas saa tapahtumajärjestäjän asettaman lipun hinnan takaisin joko lippujen välittäjältä tai tapahtumanjärjestäjältä. Peruutustapauksissa tapahtumajärjestäjä ohjeistaa tai antaa lippujen välittäjälle toimeksiannon ohjeistaa asiakasta lippurahojen palautuksessa.

Peruuntumistilanteessa pidätämme lippuun tulostetun lippukohtaisen palvelupalkkion tai lippuun merkityn peruutuksen käsittelymaksun. Jos lippuun ei ole merkitty palvelupalkkiota tai käsittelymaksua, perimme siinä tapauksessa kulloinkin voimassa olevan peruutuksen käsittelymaksun per lippu.”

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että tapahtumanjärjestäjä ei ole voinut täyttää sopimusta ja tarjota kuluttajalle sovittua sekä maksettua palvelua. Tapahtumanjärjestäjä on ollut velvollinen palauttamaan kuluttajalle lippujen hinnan peruutettuaan tapahtuman. Hinnanpalautuksesta on käytännössä huolehtinut lippujen välittäjä tapahtumanjärjestäjän puolesta ja lukuun. Lippujen välittäjä on vähentänyt kuluttajalle palautettavasta määrästä käsittelymaksun sopimusehtoihinsa vedoten.

Tapauksessa ei ole ilmennyt, että liput olisi hankittu myyntipisteestä tai jollain muulla tavoin kuin lippujen välittäjän verkkokaupasta eli kyse on ollut etämyynnistä.

Lippujen välittäjän käyttäjäsopimuksen ehdoissa, jotka kuluttaja on tilauksen yhteydessä hyväksynyt, todetaan, että peruuntumistilanteissa välittäjä pidättää lippuun tulostetun lippukohtaisen palvelupalkkion tai lippuun merkityn peruutuksen käsittelymaksun. Käyttäjäsopimuksen ehdoissa ei mainita peruutuksen käsittelymaksua euromääräisesti.

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6 luvun 9 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohtien mukaan kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen sekä hintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut. Kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Lisäksi kuluttajansuojalain 2 luvun 10 a §:n mukaan ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perittäväksi ilmoitettuun hintaan. Riittävää ei ole se, että kuluttaja ei ole hylännyt elinkeinonharjoittajan käyttämää oletusvalintaa lisämaksun hyväksymisestä

Edellä mainittujen säännösten perusteella lautakunta katsoo, ettei käsittelymaksun maksuvelvollisuus voi perustua pelkästään käyttäjäsopimuksen yleisluonteiseen mainintaan peruutuksen käsittelymaksusta. Maksuvelvollisuus edellyttää kuluttajan nimenomaista hyväksyntää ennen sopimuksen tekemistä. Käsittelymaksun euromäärä ilmenee kuluttajan saamista lipuista, mutta liput kuluttaja saa vasta sopimuksen tekemisen jälkeen. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että kuluttaja olisi ennen sopimuksen tekemistä antanut nimenomaisen suostumuksensa 4,50 euron käsittelymaksun perimiseen. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että kuluttaja olisi itse tilannut välittäjältä lippujen hinnan palauttamista koskevan palvelun ja hyväksynyt siihen liittyvän maksuvelvollisuuden. Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että lippujen välittäjällä ei ole oikeutta vähentää lippujen hinnasta palautuksen käsittelymaksua.

Mitä tulee lisämaksua koskevan ehdon kohtuullisuuteen tilanteessa, jossa kuluttaja on ehdon hyväksynyt, lautakunta toteaa seuraavan. Kuluttajalla on oikeus saada palvelusta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tai ei voi täyttää omaa suoritusvelvollisuuttaan, ja se ei johdu kuluttajasta. Jos tapahtumanjärjestäjä käyttää maksun palautukseen välittäjää, tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Kustannusten syynä on tällöin tapahtumanjärjestäjän tekemä toimeksiantosopimus välittäjän kanssa eikä mikään kuluttajasta johtuva seikka. Edellä mainituista syistä lautakunta pitää lähtökohtaisesti kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan kuluttajan saatavasta vähennetään jokin rahamäärä välittäjän palauttaessa lipun hinnan tapahtumanjärjestäjän puolesta.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 9.2.2022