Välittäjän oikeus palvelumaksuun kun tapahtumanjärjestäjä peruuttaa tapahtuman

Asiaselostus

Kuluttajalla oli kaksi lippua Venäjän kansallisbaletin Joutsenlampi-baletin esitykseen Espoon kulttuurikeskuksessa 15.3.2020. Liput maksoivat yhteensä 149 euroa. Tapahtumanjärjestäjä peruutti esityksen. Lippujen välittäjä palautti lippujen hinnan vähennettyään siitä 4,50 euron lippukohtaisen käsittelymaksun. Asiassa on kysymys siitä, onko kuluttajalla oikeus saada lippujen hinta kokonaisuudessaan takaisin.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että lippujen välittäjä hyvittää kuluttajalle 9 euroa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii, että hänelle hyvitetään perityt käsittelymaksut, joiden määrä on yhteensä 9 euroa.

Kuluttaja toteaa, että lippujen välittäjä vetoaa ehtoihinsa, jotka se on yksipuolisesti asettanut. Silloin, kun kuluttaja voi osallistua tapahtumaan vain tällaisen tarjoajan välityksellä, ehto on kohtuuton. Kyse on siitä, että elinkeinonharjoittaja ei ole voinut toimittaa tarjoamaansa hyödykettä eikä sillä silloin ole oikeutta mihinkään korvaukseen taikka palkkioon.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Lippujen välittäjä kiistää vaatimuksen. Käyttäjäsopimuksessa, jonka kuluttaja on hyväksynyt lipun oston yhteydessä, kerrotaan kohdassa 10 seuraavaa:

Tapahtumanjärjestäjä, ei lippujen välittäjä, vastaa esitystensä peruuntumisesta, paikan- tai aikataulunmuutoksista, virheellisestä markkinoinnista, saatavuudesta, luotettavuudesta ja virheettömyydestä sekä näihin liittyvästä mahdollisesti syntyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta. Kun tilaisuus peruuntuu, asiakas saa tapahtumajärjestäjän asettaman lipun hinnan takaisin joko lippujen välittäjältä tai tapahtumanjärjestäjältä. Peruutustapauksissa tapahtumajärjestäjä ohjeistaa tai antaa lippujen välittäjälle toimeksiannon ohjeistaa asiakasta lippurahojen palautuksessa. Peruuntumistilanteessa pidätämme lippuun tulostetun lippukohtaisen palvelupalkkion tai lippuun merkityn peruutuksen käsittelymaksun. Jos lippuun ei ole merkitty palvelupalkkiota tai käsittelymaksua, perimme siinä tapauksessa kulloinkin voimassaolevan peruutuksen käsittelymaksun per lippu.

Lisäksi jokaisessa kuluttajalle toimitetussa lipussa on erikseen maininta: ”Peruuntumistilanteessa käsittelymaksu 4,50 e”.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on riidatonta, että tapahtumanjärjestäjä ei ole voinut täyttää sopimusta ja tarjota kuluttajalle sovittua sekä maksettua palvelua. Tapahtumanjärjestäjä on ollut velvollinen palauttamaan kuluttajalle lippujen hinnan peruutettuaan tapahtuman. Hinnanpalautuksessa tapahtumanjärjestäjä on käyttänyt lippujen välittäjää, joka on perinyt kuluttajalta palautettavasta hinnasta käsittelymaksun sopimusehtoihinsa vedoten.

Kuluttajariitalautakunta on 7.4.2021 käsitellyt lippujen välittäjän oikeutta periä hinnan palauttamisesta erillinen käsittelymaksu (D/5796/39/2019, päätös annettu 12.4.2021). Lautakunta viittasi kuluttajansuojalain etämyyntisäännöksiin, joiden mukaan ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava tieto hintaan sisältymättömistä toimitus- tai muista kuluista, joita kuluttajalle voi aiheutua. Tiedot on annettava selkeällä tavalla ja välittömästi ennen tilausta ja kuluttajan on hyväksyttävä maksuvelvollisuus. Samoin kuluttajansuojalain 2 luvun 10 a §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin eikä kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa lisämaksua, johon hän ei ole antanut nimenomaista suostumustaan.

Lautakunta totesi edellä mainitussa ratkaisussaan, ettei lippujen välittäjän käyttäjäsopimuksen ehdoissa mainita peruutuksen käsittelymaksua euromääräisesti. Käyttäjäsopimuksen yleisluonteista mainintaa kulloinkin voimassa olevasta peruutuksen käsittelymaksusta lautakunta ei pitänyt riittävänä. Tapauksessa kuluttajan ei katsottu antaneen nimenomaista suostumusta käsittelymaksun perimiseen ennen sopimuksen tekemistä, minkä vuoksi kuluttaja ei ollut velvollinen lisämaksua maksamaan. Lautakunta ei pitänyt riittävänä, että euromääräinen hinta oli merkitty lippuihin, jotka kuluttaja sai sopimuksen tekemisen jälkeen.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole ilmennyt, että liput olisi hankittu myyntipisteestä tai jollain muulla tavoin kuin lippujen välittäjän verkkokaupasta eli kyse on ollut etämyynnistä. Lautakunta katsoo aikaisemman ratkaisunsa mukaisesti, ettei kuluttajalle ole annettu etämyyntisäännösten edellyttämällä tavalla tietoa lippujen hintaan sisältymättömistä kuluista eikä kuluttajan ole näytetty antaneen nimenomaista suostumustaan lisämaksujen perimiseen. Lippujen välittäjällä ei tämän vuoksi ole oikeutta periä palautuksen käsittelymaksua kuluttajalta.

Käsittelymaksujen periminen ei edellä esitetyn mukaisesti ole oikeutettua sen perusteella, että niistä ei ole sovittu etämyyntisäännösten edellyttämällä tavalla. Lautakunta toteaa kuitenkin lipun hinnasta pidätettävää käsittelymaksua koskevan sopimusehdon kohtuullisuudesta seuraavan.

Kuluttajalla on oikeus saada palvelusta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tai ei voi täyttää omaa suoritusvelvollisuuttaan ja tarjota kuluttajalle sovittua palvelua. Lähtökohta silloin, kun tapahtumanjärjestäjä peruuttaa tapahtuman on siis se, että kuluttajalle pitää palauttaa tapahtumasta peritty hinta kokonaisuudessaan takaisin. Kyseessä on tapahtumanjärjestäjän velvollisuus palauttaa lipun hinta. Jos tapahtumanjärjestäjä haluaa käyttää palautukseen välittäjää, tapahtumanjärjestäjä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Edellä mainituista syistä lautakunta pitää kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan kuluttajalta peritään käsittelymaksu, kun tapahtumanjärjestäjä peruuttaa tapahtuman ja palauttaa lipun hinnan.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 13.12.2021