Myyjän vastuu käytetyn auton korjaustarpeesta

Asiaselostus

Kuluttaja osti 11.1.2023 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S auton 43 888 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 223 000 kilometriä. Kauppaa rahoitettiin osamaksusopimuksella.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla oleva kaupan kohteen virhe ja mikä on myyjän vastuun määrä.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Ostajan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii myyjäliikkeeltä hyvityksenä 1 037,40 euroa. Vaatimus perustuu kaupan kohteessa ilmenneeseen korjaustarpeeseen ja siihen sisältyy 230 euroa tuulilasin pyyhkijästä (myyjä maksanut 100 euroa, yhteensä vaatii 50 %), 666,70 euroa vetonivelistä (50 %), sähkövian korjauksesta 76,80 euroa (20 %), jäähdytysjärjestelmästä 64 euroa (venttiili, 20 %).

Kuluttaja tuo esiin em. vikakohdat. Hän totesi virheen ja ilmoitti siitä tammikuussa 2023. Myyjä maksoi 100 euroa.

Ratkaisupyynnön liitteenä on huoltoliikkeen lasku 5.5.2023 määrältään 3 761,39 euroa sisältäen vikakohtien korjausta.

Myyjän vastaus perusteluineen

Myyjä kiistää kuluttajan vaatimuksen ja katsoo, että valtaosin kyse on kuluvista osista.

Asiakkaalle ehdotettiin käytetyn pyyhkijänvarren ostamista hintaan 55 euroa, mutta asiakas korjautti autoa Teslalla. Myyjä maksoi tästä 100 euroa. Myyjä maksoi 232 euroa tukivarsista ja 103,26 euroa niiden vaihtotyöstä. Kaikkiaan myyjä on maksanut korjauskuluista 845 euroa.

Ratkaisun perustelut

Virheellisyyden arviointi

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Varsinkaan käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun mukaan.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen. Myös huolto ja hoito vaikuttavat tavaran kuntoon. Ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Lautakunta katsoo asiasta saamansa edellä todetun selvityksen perusteella, että ratkaisupyynnössä mainitut korjauskulut ja korjaustarve eivät ole epätavallisen suuret ja odottamattomat tämän ajoneuvon kohdalla. Arvioiden korjaustarpeen syynä on ilmeisesti kaupan kohteen käytöstä aiheutunut tavanomainen kuluminen. Kaupan kohteen normaaleista huolloista ja normaalin kulumisen aiheuttamista vioista kuluttaja ei voi saada hyvitystä myyjäliikkeeltä. Lautakunta katsoo, että kaupan kohde ei ole ollut hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa, jolloin siinä ole hyvitykseen oikeuttavaa virhettä. Myyjä on maksanut eräitä korjauskuluja, eikä lautakunta suosita asiassa lisähyvitystä.

Julkaistu 14.2.2024