Kuluttajariitalautakunnan toimivalta yhdistyksen järjestämää uintikurssia koskevassa asiassa ja oikeus maksunpalautukseen saamatta jääneistä kurssikerroista

Asiaselostus

Kuluttaja on sopinut yhdistyksen kanssa lasten Jatkouimakoulu 1- opetuksesta, jonka hinta oli 235 euroa. Kurssi sisälsi 16 opetuskertaa 17.10.2020–13.2.2021 lauantaisin klo 9.30–10.00. Kuluttaja on maksanut opetuksesta 191 euroa. Opetuspaikkana ollut uimahalli oli suljettuna 28.11.2020–3.2.2021 koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Yhdistys ilmoitti 27.11.2020, että uimaopetus jatkuu heti kun viranomaiset sen sallivat. Tämä ei sopinut kuluttajalle eikä hänen lapsensa osallistunut uimaopetukseen, kun se 12.3.2021 alkaen jatkui.

Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko kurssin järjestäjänä toiminut yhdistys kuluttajansuojalaissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Mikäli näin on, ratkaistavaksi tulee kysymys kuluttajan oikeudesta maksunpalautukseen saamatta jääneistä kurssikerroista.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että yhdistys palauttaa kuluttajalle 102,86 euroa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen
Kuluttaja vaatii, että kurssin hinnasta palautetaan saamatta jääneitä kurssikertoja vastaava osuus 102,86 euroa.

Kuluttaja toteaa, että hän maksoi 191 euroa 13 opetuskerrasta (koronaviruksesta johtuen kolme opetuskertaa peruutettiin). Opetuskertoja oli sovittuna ajanjaksona kuusi. Kuuden kerran osuus on 88,14 euroa, joten maksetusta 191 eurosta tulee palauttaa 102,86 euroa.

Ennen kurssille ilmoittautumista kuluttaja tiedusteli yhdistykseltä, hyvitetäänkö maksut, jos kurssi joudutaan koronavirustilanteesta johtuen peruuttamaan ja hänelle vastattiin myöntävästi. Tyttärelle oli sovittu muuta ohjelmaa 13.2.2021 jälkeen eikä kurssin jatkaminen sovitun sopimusajan jälkeen ollut mahdollista.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Yhdistys kiistää hakijan vaatimuksen. Yhdistys ilmoittaa olevansa voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tuottaa erilaisia vesiliikuntaan ja uintiin liittyviä palveluita kuluttajille, kuten uimaopetusta. Tämän lisäksi yhdistyksen ydintoimintaa on kilpauinnin harjoittaminen. Koska yhdistys ei pyri toiminnallaan tavoittelemaan voittoa, yhdistyksen ansainta perustuu kausi- ja kurssitoiminnasta saataviin maksuihin. Seuran toimintaa ei rahoiteta julkisin varoin. Koronatuesta huolimatta seuran tulos tulee olemaan tappiollinen.

Kuluttajan tytär osallistui yhdistyksen alunperin 17.10.2020 – 13.2.2021 järjestettyyn Jatkouimakoulu 1 -kurssiin. Kuluttaja lähetti lauantaina 12.9.2020 seuran puheenjohtajalle sähköpostia, jossa hän tiedusteli kurssimaksun palauttamisesta, jos kurssi joudutaan perumaan koronasta johtuen. Kuluttajalle vastattiin, että kurssimaksu palautetaan, mikäli kurssi joudutaan perumaan. Kuluttaja ei ole kuitenkaan viitannut postissaan, että he eivät voi jatkaa uimakoulussa alkuperäisen aikataulun jälkeen. Kurssi oli suunniteltu loppuvan 13.2.2021. Tämän jälkeen kuluttaja ilmoitti tyttärensä kurssille.

Ennen kuin lapsi ilmoitetaan kurssille, näkyy vanhemmille kurssin sisällön kuvaus. Kurssin sisällön kuvausta ei voi ohittaa järjestelmässä vaan ilmoittautuminen kurssille alkaa kuvauksesta. Kuvauksen yhteydessä yhdistys ilmoittaa pidättävänsä oikeuden aikataulumuutoksiin. Kuluttaja oli tietoinen tästä ennen ilmoittautumistaan.

Kuluttaja lähetti 23.10.2020 sähköpostia, missä hän ilmaisi tyytymättömyytensä tyttärensä uimaopetukseen. Kuluttajalle vastattiin, että hänen huoleensa on kiinnitetty huomiota ja että tytär edistyy. Vastausviestissä kerrottiin, että uimahallin sulkeutuessa koronavirustilanteesta johtuen loput kurssin tunnit järjestetään keväällä. Kuluttaja vastasi viestiin ja kertoi tyttären edistyvän vanhempien antaman opetuksen johdosta ja vaati tähän vedoten rahojen palautusta. Kuluttaja ei ilmaissut viestissään, ettei kurssin jatkaminen keväällä 2021 olisi mahdollista.

Lisäksi kuluttaja lähetti 27.11.2020 seuran puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja uimakouluvastaavalle sähköpostia, missä hän vaatii rahojen palautusta vedoten opetuksen sisältöön. Viestissään kuluttaja toteaa, ettei kurssin ajankohtaa voi pidentää sovitusta. Kuluttajalle annetussa vastauksessa kerrotaan, että tyttären uimataito katsotaan, kun kurssi palaa koronasulun aiheuttamalta tauolta takaisin. Kuluttaja vastasi järjestelyn sopivan hänelle. Edelleenkään kuluttaja ei ilmoittanut, ettei tytär jatkaisi kurssilla muiden sovittujen menojen vuoksi. Kuluttajalle tarjottiin 44 euron hyvitystä koetusta mielipahasta. Kuluttaja hyväksyi hyvityksen.

Seuraavan kerran kuluttaja lähestyi sähköpostilla 19.2.2021 ja vaati kurssimaksun palautusta. Vasta 7.3.2021 lähettämässään viestissä kuluttaja perustelee kausimaksun palautusta sillä, että tyttärelle oli varattu muita aktiviteetteja keväälle.

Kuluttaja on ilmoittaessaan lapsensa kurssille lukenut ja hyväksynyt kurssin sisällön kuvauksen lisäksi yhdistyksen asiakassopimusehdot. Asiakassopimusehtojen kohdan 3 mukaan jos opetustunti joudutaan perumaan kurssin järjestäjästä johtumattomasta syystä, peruuntuminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen asiakkaalle eikä korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen.

Viranomainen antoi viranomaisohjeistuksen uimahallin sulkemisesta 26.11.2020. Uimahalli sulkeutui ajalle 28.11.2020 – 3.2.2021. Kaupunki antoi tuolloin luvan jatkaa kilpa- ja harrasteryhmien toimintaa hallissa. Kaupunki käsitteli seuraavalla viikolla seuran pyynnöstä uimakoulutoiminnan jatkamista hallissa ja myönsi seuralle luvan jatkaa uimakouluopetusta 12.3.2021 alkaen.

Yhdistys katsoo, että koronapandemia ja sen aiheuttamat viranomaisohjeista johtuvat sulut ovat kurssin järjestäjästä johtumaton syy, ylivoimainen tapahtuma (force majeure), joka on estänyt kurssin järjestämisen. Seura pyrki järjestämään mahdollisuuksiensa mukaan korvaavaa toimintaa ja näin toimittiin myös uimakoulukurssien osalta.

Seura ilmoitti 27.11.2020 uimaopetukseen osallistuvien lapsien vanhemmille, että kurssit jatkuvat heti kun viranomaisen viranomaisohjeistus antaa luvan järjestää sisällä tapahtuvaa liikuntaopetusta. Seuran asiakassopimusehtojen mukaisesti seuran ei olisi tarvinnut järjestää korvaavaa toimintaa, sillä kurssi jouduttiin keskeyttämään seurasta riippumattomasta syystä.
Yhdistys katsoo, että kuluttaja hakee hyvitystä seuralta nimenomaan petyttyään uintiopetukseen. Kuitenkaan kuluttaja ei pysty esittämään, että tyttären uintitaito ei olisi kasvanut seuran järjestelmällä kurssilla. Tytär sai yksityisopetusta kurssilla erityisesti painottuen siihen, että tytär uskaltaa laittaa päänsä veden pinnan alle. Seura katsoo, että uintitaito kehittyi nimenomaisesti seuran antaman kurssi- ja yksityisopetuksen johdosta.

Uimakoulutoiminta saatiin kaupungin päätöksellä käyntiin perjantaina 12.3.2021 ja uimaopetuksen kurssitoiminta on jatkui tämän jälkeen aina 31.4.2021 asti, jolloin kaupunki sulki koko sisähallin uimahalliremontin takia. Tämän jälkeen seura hyvitti kaikille uimaopetukseen osallistuneille pitämättömät tunnit. Jatkouimakoulu 1:n osalta pitämättömiä tunteja jäi 3-4, riippuen siitä, minä viikonpäivänä lapsi osallistui kurssille. Seura palautti perheille joko 44,10 euroa tai 58,80 euroa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain elinkeinonharjoittajan käsite ja yhdistyksen toiminta uintikurssin järjestäjänä

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin muun muassa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Kuluttajansuojalain esitöissä todetaan elinkeinonharjoittajan käsitteestä seuraavanlaisesti: Elinkeinonharjoittajan käsite vaihtelee eri laeissa. Kuluttajansuojalaissa elinkeinonharjoittajan käsite on tarkoitettu laajaksi. Lähinnä edellytetään elinkeinonharjoittajan toiminnan olevan taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa, johon liittyy yrittäjäriski. Elinkeinonharjoittajan toiminnan tulee yleensä olla luonteeltaan ammattimaista. Siltä ei kuitenkaan edellytetä pitkää kestoaikaa eikä toiminnan tarvitse olla kokoaikaista tai ympärivuotista. Elinkeinon harjoittaminen ei aina välttämättä edellytä, että toimintaa harjoitetaan taloudellisen voiton tavoittelemiseksi itselle tai toiselle. Elinkeinotoiminta edellyttää kuitenkin yleensä, että toimintaan liittyy ansiotarkoitus. Tavallisesti tämä ilmenee siinä, että tavaroita tai palveluksia myydään vastiketta vastaan. Elinkeinonharjoittajan käsitteen ulkopuolelle jäävät yleensä yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Nämäkin oikeushenkilöt voivat kuitenkin harjoittaa elinkeinotoimintaa. Näin on asianlaita, jos tällainen oikeushenkilö harjoittaa tietynlaajuista hyödykkeiden myyntiä. Myös maksullisten urheilukilpailujen järjestäminen on laissa tarkoitettua elinkeinon harjoittamista. (HE 8/1977).

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämissä maksullisissa ja kaikille avoimissa massatapahtumissa on kyse ansiotarkoituksessa harjoitetusta elinkeinotoiminnasta (esim. yhdistyksen järjestämää maratonjuoksutapahtumaa koskeva D/2971/35/2005, annettu 4.9.2006 ja yhdistyksen järjestämää hiihtotapahtumaa koskeva D/929/39/2012, annettu 20.9.2013). Sen sijaan yhdistyksen jäsenyyteen perustuvat maksut, kuten jäsenyys-, valmennus- ja vastaavat maksut jäävät kuluttajansuojasääntelyn ulkopuolelle (esim. salibandyseuran junioritoimintaa koskeva asia D/2897/39/2017, annettu 26.4.2019)

Nyt käsiteltävässä tapauksessa yhdistys on tarjonnut lasten uintikurssia verkkokaupassaan. Kysymys ei ole yhdistyksen valmennus- tai kilpailutoiminnasta eikä kurssin ostaminen ole edellyttänyt seuran jäseneksi liittymistä. Uintikurssin hinta on vastannut kaupallisin periaattein tuotettujen kurssien hintatasoa. Kuluttajariitalautakunta on vastaavaa uimaseuran järjestämää lasten uintikurssia koskevassa asiassa D/6913/2020 (annettu 8.12.2021) katsonut, että uimaopetusta järjestänyt seura oli toiminut elinkeinonharjoittajana. Lautakunnalla ei ole syytä arvioida yhdistyksen toimintaa tässä tapauksessa aikaisemmasta ratkaisukäytännöstään poikkeavalla tavalla. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että kyseessä on sen laatuinen ja laajuinen kurssitoiminnan harjoittaminen, että yhdistystä on pidettävä kuluttajansuojalaissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana. Kuluttajariitalautakunta on siten toimivaltainen käsittelemään asian.

Saamatta jääneiden kurssikertojen hyvittäminen

Kuluttaja on vaatinut hyvitystä uintikurssin maksuista niiltä kurssikerroilta, joihin hänen lapsensa ei osallistunut uimahallin sulkeuduttua koronaviruspandemian vuoksi. Yhdistys ei peruuttanut yhtään kurssikertaa, vaan opetus jatkui uimahallin avauduttua. Kuluttajan lapsi ei kuitenkaan jatkanut uimakoulussa, koska uusi ajankohta ei ollut hänelle sopiva. Yhdistys on vedonnut sopimusehtoihinsa, joiden mukaan kurssimaksua ei palauteta, jos kurssin järjestäminen estyy yhdistyksestä riippumattomasta syystä.

Uintikurssiin sovellettavia sopimusehtoja ei ole toimitettu lautakunnalle. Lautakunnalla ei kuitenkaan ole syytä epäillä yhdistyksen ilmoitusta ehtojen sisällöstä eikä siitä, että kuluttaja on uintikurssia koskevan sopimuksen tehdessään hyväksynyt sopimusehdot.

Tässä tapauksessa yhdistyksen sopimusvelvoitteen täyttäminen on estynyt koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitustoimien seurauksena. Kysymys on ollut yllättävästä ja ennalta arvaamattomasta, yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tapahtumasta, joka on estänyt sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämisen.

Kuluttajariitalautakunnan täysistunto on asiassa D/1784/36/2020 (ratkaistu 20.4.2021, annettu 6.5.2021) arvioinut kuluttajan oikeutta saada maksettu suoritus takaisin tapauksessa, jossa elinkeinonharjoittaja oli koronavirustilanteen vuoksi peruuttanut koiranäyttelyn. Tapauksessa elinkeinonharjoittaja ei voinut tarjota kuluttajalle sovittua sekä maksettua palvelua. Lautakunta totesi, että kuluttajalla on oikeus saada palvelusta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tai ei voi täyttää omaa suoritusvelvollisuuttaan ja tarjota kuluttajalle sovittua palvelua. Sama pätee myös silloin, kun sopimussuoritus estyy ylivoimaisena syynä pidettävän seikan vuoksi. Riski siitä, että elinkeinonharjoittaja ei voi jostain syystä täyttää suoritustaan, on yksin elinkeinonharjoittajalla, jollei muuta ole sovittu.

Lautakunta totesi edellä mainitussa ratkaisussaan, että sopimussuorituksen estyessä ylivoimaisen syyn vuoksi sopijapuoli voi vapautua vahingonkorvausvelvollisuudestaan, joka normaalisti seuraisi sopimuksen suorittamatta jättämisestä syntyneistä vahingoista. Sopijapuoli ei voi kuitenkaan vaatia toiselta osapuolelta suoritusta, jos hän ei täytä omaa suoritusvelvollisuuttaan. Samalla tavoin sopijapuolella ei ole oikeutta pitää toisen osapuolen jo maksamaa suoritusta itsellään oman suorituksen estyessä, vaan lähtökohtana on jo tehdyn suorituksen palauttaminen. Lautakunta katsoi ratkaisussaan, että kuluttajalle tulee palauttaa ilmoittautumismaksu kokonaisuudessaan.

Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja on sopimusehdoistaan pidättänyt itsellään oikeuden uintikurssin maksuihin silloin, kun sopimusta ei voida täyttää elinkeinonharjoittajasta riippumattomista syistä. Lautakunta toteaa, että edellä selostetun sopimusoikeudessa noudatettavan pääsäännön mukaan sopijapuolen on palautettava toisen osapuolen suoritus, jos oma suoritus jää täyttämättä, vaikka tämä johtuisi ylivoimaisesta syystä. Lautakunta pitää tästä periaatteesta poikkeavaa sopimusehtoa kuluttajan kannalta kohtuuttomana. Kuluttajalla ei myöskään ole velvollisuutta hyväksyä sopimuksen muuttamista elinkeinonharjoittajan esittämällä tavalla siten, että saamatta jääneet kurssikerrat pidetään muuna kuin sovittuina ajankohtina. Elinkeinonharjoittaja on kurssille ilmoittautumisen yhteydessä pidättänyt oikeuden aikataulumuutoksiin. Kuluttajan tulee tämän perusteella varautua siihen, että yksittäisten kurssikertojen aikatauluun voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Aikataulumuutoksia koskeva varauma ei kuitenkaan perusta elinkeinonharjoittajalle oikeutta tehdä yksipuolisesti merkittäviä muutoksia uintikurssin sovittuun ajankohtaan. Kuluttajan ei myöskään voida katsoa hyväksyneen kurssin ajankohdan muutosta yksinomaan sillä perusteella, että hän on vastannut myöntävästi ehdotukseen tyttären uimataitojen arvioimisesta tauon jälkeen.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n (596/2019) mukaan jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Lautakunta jättää kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n nojalla kyseessä olevan kohtuuttoman ehdon huomioon ottamatta ja katsoo, että kuluttajalle tulee hyvittää uintikurssin maksut siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja ei ole voinut täyttää omaa suoritusvelvollisuuttaan. Lautakunta suosittaa, että yhdistys palauttaa kuluttajalle hänen vaatimuksensa mukaisesti 102,86 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 28.3.2023