Käytetyn henkilöauton etämyynti ja arvonalennus

Asiaselostus

Ostajat ostivat 27.12.2019 päivätyn sopimuksen mukaan myyjäliikkeeltä 21.6.2016 käyttöönotetun Ford Mondeo henkilöauton 18 089 eurolla. Sopimuksessa viitattiin ostajille annettuihin etäkaupan peruuttamisohjeisiin ja lomakkeeseen. Kauppa tehtiin etäkauppana ja auto toimitettiin ostajille kotiin.

Ostajat ilmoittivat peruuttavansa kaupan 3.1.2020 ja ajoivat auton myyjän toimipisteeseen Kajaaniin. Myyjä osti auton takaisin 4.1.2020 päivätyllä sopimuksella, jonka merkintöjen mukaan myyjä vähensi palautettavasta kauppahinnasta 556,20 euroa, johon sisältyy 90 euron toimistokuluista, 115 euron auton imuroinnista ja pesusta ja 351,20 euroa ajetuista kilometreistä.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko myyjän palautettava auton kauppahinta kokonaisuudessaan, myös vähennysten osalta.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjäliike palauttaa ostajille auton kauppahinnasta jo palautetun määrän lisäksi 496,20 euroa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Ostajat vaativat, että myyjä palauttaa auton kauppahinnasta myös pidättämänsä 556,20 euron osuuden. Tähän sisältyy 90 euroa toimistokuluja (tai toimituskuluja), 115 euroa imuroinnista ja pesusta ja 351,20 euroa ajetusta matkasta (0,29 euroa/km, 1 200 km).

Etämyynnistä ostettu auto ei vastannut odotuksia, ja kuluttaja peruutti kaupan 14 vuorokauden kuluessa koeajettuaan autoa viikon ajan. Myyjä ei kuitenkaan palauttanut maksettua kauppahintaa kokonaisuudessaan, vaan vähensi 556,20 euron osuuden. Myöhemmin myyjä on kaupitellut autoa vain yhdeksän euroa alempaan hintaan, joten auton arvo ei ollut alentunut. Myyjän vaatimat toimisto- ja pesukulut ovat myös kohtuuttoman suuret.

Myyjän mukaan auton matkamittarin lukema oli 30 700 km, kun myyjä lähti tuomaan autoa Kajaanista Ruovedelle, jonne matkaa oli 420 km. Mittarilukema oli 31 120 km, kun auto oli tuotu ostajille. Kumpikin ostajista ajoi autolla normaaleja ajoja mummolaan, Tampereelle ja Orivedelle, kaikki yhteensä noin 400 km. Ostaja vei auton takaisin Kajaaniin ajamalla, minne oli matkaa 420 km. Mittarilukema liikkeeseen saavuttua oli 31 940 km. Matkamittariin oli kertynyt tästä lisää noin 1 200 km. Kuluttajan tappioksi jäivät myös hänen vanhaan autoonsa kertyneet kilometrit.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Asiakas toi esiin puuttuvan metallivärin, mikä ei pidä paikkaansa. Autossa on metalliväriin rinnastettava tehtaan alkuperäinen ja maksullinen erikoislisäväri. Lisäksi asiakas ilmoitti puhelimitse kaupan peruuttamisen syyksi, että vaimo ei pitänyt tällä autolla ajamisesta.

Myyjä kiistää asiakkaan vaatimukset ja kertoo toimivansa etäkauppaehtojensa mukaisesti. Autolla oli ajettu kaupan tekohetken ja auton palauttamishetken välisenä aikana yhteensä 1 240 kilometriä. Perityt kaupan purkukulut muodostuvat etämyyntiehtojen mukaisesti. Myyjä on liittänyt kyseiset ehdot ja etämyynnin peruuttamislomakkeen vastaukseensa.

Vastauksen liitteenä ovat myyjän etämyynnin ehdot. Niissä todetaan mm., että ostajan tulee palauttaa ajoneuvo etämyynnin peruutustilanteessa siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon luovuttanut. Mahdolliset pesu- ym. kustannukset vähennetään palautettavasta summasta. Ostajalle ei palauteta ajoneuvon siirto-, kuljetus- tai muita kuluja. Jos ajoneuvo on otettu käyttöön, ostajan tulee korvata ajoneuvon arvonalennus esim. ajetuista kilometreistä oleva korvaus. Myyjä palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla.

Ratkaisun perustelut

Kaupan peruuttamisoikeuden arviointi

Ostajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n perusteella oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus 14 vuorokauden kuluessa. Jos ostajalle ei kuitenkaan ole annettu tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaisesti 12 kuukautta.

Asiassa on riidatonta, että ostajat ovat peruuttaneet kaupan kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisesti 14 vuorokauden kuluessa kaupanteosta. Ostajan ei tarvitse kertoa syytä kaupan peruuttamiselle, mihin heillä on ollut oikeus.

Kauppahinnan palauttaminen

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, hänen on kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 1 momentin mukaisesti palautettava vastaanottamansa tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse. Kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut vastaamaan niistä.

Elinkeinonharjoittajan tulee kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 3 momentin palauttaa viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan kuluttajalta saadut suoritukset lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan valitsemasta muusta kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta.

Myyjän oikeus korvaukseen ajoneuvon arvonalennuksesta

Ostajan on kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n mukaan vastattava tavaran arvonalentumisesta, jos ostaja peruuttaa kaupan tavaran käyttöönoton jälkeen. Tavaraa ei kuitenkaan katsota otetuksi käyttöön, jos sitä on käsitelty vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Vastaavasti myyjän peruutusehtojen mukaan ostajan tulee korvata ajoneuvon arvonalennus esim. ajetuista kilometreistä oleva korvaus, jos hän on ottanut ajoneuvon käyttöön.

Lautakunnan saaman selvityksen mukaan auton matkamittarin lukema oli 30 700 kilometriä, kun auto lähti myyjäliikkeestä ja 31 120 kilometriä, kun auto toimitettiin ostajalle. Kaupan peruuttamishetkellä matkamittarin lukema on ollut 31 491 kilometriä ja kun auto on toimitettu takaisin myyjälle, mittarilukema on ollut 31 940 kilometriä. Auto vietiin ajamalla kuluttajalle, joka palautti sen liikkeeseen ajamalla. Ostajat ajoivat autolla noin 400 km ennen kaupan peruuttamista. Lautakunta katsoo, että noin 400 kilometrin ajaminen ylittää lautakunnan arvioiman 300 kilometrin osalta sen, mikä on ollut tarpeen auton luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Ostajien on näin ollen katsottava ottaneen auton käyttöön ennen kaupan peruuttamista. Koska ostajat ovat peruuttaneet kaupan tavaran käyttöönoton jälkeen, he vastaavat ajoneuvon arvon alenemisesta.

Peruutusehdoissa todetaan myös, että mahdolliset pesu- ym. kustannukset vähennetään palautettavasta summasta. Näiden osalta kyse ei ole kohdassa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n 7-kohdassa tarkoitetusta ajoneuvon kokonaishintaan sisältymättömistä toimitus- ja muista kuluista, vaan peruuttamiseen liittyvistä kuluista, joita myyjä ei saa laskuttaa, ellei laissa anneta tähän oikeutta. Pesu- ja puhdistustarvetta ja tästä syntyneitä kuluja lautakunta ei pidä kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n tarkoittamana ajoneuvon arvon alenemisena. Lautakunnan käsityksen mukaan suunnilleen vastaavat pesu- ja puhdistuskulut olisivat syntyneet pelkästään auton viemisen, kokeilun ja palauttamisen takia, vaikka ostajat eivät olisi ottaneet autoa käyttöönsä. Muullakaan perusteella myyjällä ei ole oikeutta saada korvausta näistä kuluistaan.

Ajoneuvon arvon alanemisen laskemista ei laissa ole annettu tarkempia ohjeita. Lautakunta pitää laskennan lähtökohtana, samalla tavalla kuin autokaupan purkutilanteessa, käyttöhyödyn määrää, mikä perustuu auton kauppahintaan ja myös muihin kuluihin, joita auton käytöstä syntyy, kuten esimerkiksi renkaiden kuluminen ja aiemmin tarvittava määräaikaishuolto. Lautakunta pitää oikeana arvonalennuksen määränä 10 senttiä kilometriä kohden, kun auton hinta on tasolla 10 000 euroa; 20 senttiä kilometriä kohden, kun auton kauppahinta on tasolla 20 000 euroa ja 30 senttiä kilometriä kohden, kun auton kauppahinta on tasolla 30 000 euroa tai enemmän. Tässä tapauksessa lautakunta pitää oikeana arvonalennuksena 0,20 euroa/km eli yhteensä 60 euroa noin 300 ajokilometriltä. Sadan kilometrin ajomäärää voidaan pitää lain sallimana kokeiluna ja käyttönä lain tarkoittamana ajoneuvon luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Tämä vastaa yleisesti ottaen hyväksyttävää koeajon pituutta kuluttajan harkitessa auton ostamista.

Myyjän oikeus kilometrikorvauksiin

Myyjän palautettavasta kauppahinnasta vähentämä määrä on annettujen tietojen mukaan perustunut ajoneuvon arvonalennuksen lisäksi auton toimittamiseen kuluttajille ja auton tuomiseen takaisin liikkeeseen ja näistä kertyneisiin ajokilometreihin.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä säädetään tiedoista, jotka myyjän pitää antaa ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä. Näitä tietoja ovat 6-kohdan mukaan kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet; 7-kohdan mukaan tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua; 11-kohdan mukaan tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 24 §:n mukaan, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle 9 §:n 1 momentin 6, 7 tai 11 kohdassa tarkoitettuja lisäkuluja tai muita kustannuksia koskevia tietoja, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa niitä.

Myyjä on lautakunnan saaman selvityksen mukaan antanut ostajille peruutusehdot, joissa todetaan mm., että ostajille ei palauteta ajoneuvon siirto-, kuljetus- tai muita kuluja. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan tällaisista kuluista ei ollut sovittu kauppasopimuksessa, jolla ostajat ostivat auton, eikä niitä ollut veloitettu ennen kaupan peruuttamista. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että tämä peruutusehtojen kohta ei oikeuta myyjää laskuttamaan auton viemisestä ostajille aiheutuneita kuluja. Lisäksi myyjä ei ole kiistänyt ostajien väitettä siitä, että myyjä oli tarjoutunut (tarjouskampanja) toimittamaan auton veloituksetta ostajille, mitä lautakunta pitää riidattomana sopimusehtona. Myyjällä ei ole oikeutta korvaukseen, kilometrikorvaukseen tai muuhun korvaukseen, auton toimittamisesta ostajille.

Peruutusehdoissa todetaan myös, että ostajan tulee palauttaa ajoneuvo etämyynnin peruutustilanteessa siihen toimipisteeseen, joka on luovuttanut ajoneuvon. Ehdoissa ei todeta, että ostajilta veloitettaisiin kilometrikorvaus auton palauttamisen mukaiselta ajomatkalta, eikä myyjällä ole muullakaan perusteella oikeutta tällaiseen korvaukseen.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 27.10.2021