Junavuoron peruuntuminen

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Matkustaja vaatii, että VR-Yhtymä Oy korvaa aiheutuneista bensakuluista 50 euroa sekä ylimääräisten lentolippujen ostamisesta aiheutuneet kulut.

Matkustaja oli lähdössä äitinsä kanssa Kairoon 19.12.2019. VR:n juna ei kuitenkaan tullut Lappeenrannan asemalle, joten he joutuivat lainaamaan auton päästäkseen Helsingin lentokentälle. He eivät kuitenkaan ehtineet koneeseen, minkä takia heidän oli ostettava uudet lennot.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

VR-Yhtymä Oy kiistää matkustajan vaatimuksen.

Junaliikenteessä oli 19.12.2019 häiriöitä Joensuun ja Helsingin välillä sähköratavaurion vuoksi. Junia korvattiin linja-autoilla ja osa junavuoroista peruttiin kokonaan. Pendolino-juna S2 korvattiin linja-autolla Kesälahden ja Parikkalan välillä. Parikkalasta eteenpäin matkustajat ohjattiin InterCity-junaan IC 4, koska korvaavilla busseilla matkustajien matka olisi mahdollisesti viivästynyt enemmän kuin tätä seuraavaa junaa käyttämällä.

Radoista ja niiden kunnossapidosta vastaa Väylävirasto ja tämänkaltaisiin häiriötilanteisiin VR ei voi vaikuttaa. Kyseessä on näin ollen ollut VR:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma. VR-Yhtymä Oy ei katso olevansa korvausvelvollinen asiakkaalle aiheutuneista kuluista, mutta asian sovinnolliseksi ratkaisuksi VR voi korvata auton käytöstä aiheutuneet ylimääräiset kulut. Koska asiakas luopui junamatkasta ja valitsi toisen kulkuvälineen, VR on aikaisemmin korvannut hänelle junalippujen hinnat kokonaisuudessaan, yhteensä 41,30 euroa. Tämän vuoksi VR voi nyt korvata asiakkaalle polttoainekulujen ja junalippujen hintojen erotuksen 8,70 euroa. Koska asiakas on tehnyt matkan, sekä polttoainekuluja että junalippuja ei korvata, vaan ainoastaan junan viivästymisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut korvataan.

Ratkaisun perustelut

Rautatiekuljetuslain 21 §:n 1 momentin mukaan rautatieyritys on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään 5 000 euroa matkustajaa kohden. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen. Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti, jos junavuoro peruutetaan tai se ei pysähdy aikataulussa ilmoitetulla liikennepaikalla. Pykälän 3 momentin mukaan rautatieyritys vapautuu 1 momentissa säädetystä korvausvelvollisuudesta, jos se näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

Tässä tapauksessa junavuoro Lappeenrannasta Helsingin lentoasemalle 19.12.2019 on peruutettu, minkä johdosta rautatieyritys on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan matkustajille aiheutuneen vahingon. Asiassa on kuitenkin ratkaistava, onko rautatieyritys korvausvastuusta vapaa sillä perusteella, että se on näyttänyt ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi. Rautatiekuljetuslain esitöiden (HE 81/2000) mukaan vastuusta vapauttava seikka voi olla esimerkiksi rautatieyrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva luonnonmullistus tai viranomaisen määräys, joka yksittäistapauksessa estää rautatiekuljetuksen suorittamisen sovitulla tavalla. Rautatieyritys voi vapautua vastuusta myös näyttämällä, että viivästys on johtunut radassa tai sen laitteissa ilmenneestä viasta, johon rautatieyrityksen ei voida kohtuudella edellyttää varautuneen. Kuljetuskalustossa oleva vika ei sen sijaan vapauta rautatieyritystä vastuusta. Rautatieyritys on velvollinen pitämään kuljetuskalustonsa sellaisessa kunnossa, että se pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa kaikissa ennakoitavissa olevissa tilanteissa.

Esitöiden (HE 81/2000) mukaan rautatieyritys ei vapaudu vastuusta säännöksessä tarkoitettuun esteeseen vetoamalla, ellei se ole mahdollisuuksiensa mukaan pyrkinyt suorittamaan kuljetusta esteestä huolimatta. Sen on esimerkiksi välittömästi esteen satuttua ryhdyttävä yhteistyössä radanpidosta vastaavan viranomaisen kanssa rautatieliikenteen uudelleenjärjestelyyn kyseisellä rataverkon osalla sekä järjestettävä viipymättä korvaavia kuljetuksia matkustajille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Rautatieyrityksen voidaan edellyttää täyttävän sopimusvelvoitteensa siinäkin tapauksessa, että se olosuhteiden muututtua tulee kalliimmaksi kuin sopimusta tehtäessä oli arvioitu.

Esitetyn selvityksen perusteella junavuoron peruuttaminen on johtunut junaradan vauriosta, jonka kunnossapidosta on vastannut Väylävirasto. Lautakunta katsoo, että asiassa on riittävästi osoitettu, että junavuoron peruuttaminen on johtunut VR:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, johon VR:n ei voida kohtuudella edellyttää varautuneen. VR on myös järjestänyt peruuntuneen junavuoron tilalle korvaavan kuljetuksen linja-autolla ja junalla. VR on siten mahdollisuuksiensa mukaan pyrkinyt suorittamaan kuljetusta radan vauriosta huolimatta. Näillä perusteilla lautakunta katsoo, ettei VR ole vastuussa matkustajalle aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että VR hyvittää ilmoituksensa mukaisesti aiheutuneiden polttoainekulujen ja junalippujen hinnan erotuksen eli 8,70 euroa, mikäli näitä kuluja ei ole jo hyvitetty.

Julkaistu 8.2.2022