LENNON VIIVÄSTYMINEN. VALMISMATKAN VIRHE. AJAN MENETYS. VAKIOKORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN MUUSTA HYVITYKSESTÄ. HINNANALENNUS. TILAUSLENNON LENTOLUOKAN MUUTTAMINEN.

MM ja EM olivat valmismatkalla Thaimaassa 14.11.–6.12.2016. Matkan hinta oli 2 184 euroa henkilöltä. Matkustajat maksoivat kumpikin 50 euron lisämaksun paremmasta lentoluokasta. Paluulento viivästyi noin kahdella vuorokaudella edellisellä reitillä ilmenneen teknisen vian vuoksi. Lentoyhtiö maksoi molemmille matkustajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 perusteella 600 euron vakiokorvauksen paluulennon viivästymisestä. Matkanjärjestäjä palautti matkustajille paluulennolla toteutumatta jääneestä lentoluokasta maksetun 50 euron lisämaksun.

Asiassa on kysymys siitä, onko matkanjärjestäjällä oikeus vähentää vakiokorvauksen määrä matkustajille valmismatkan virheen vuoksi myönnettävästä hinnanalennuksesta. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko matkustajilla oikeus asetuksen 261/2004 10 artiklan mukaiseen hyvitykseen matkustusluokan muuttamisesta.

Vaatimukset Matkustajat vaativat, että lentoyhtiö korvaa matkustusluokan muuttamisesta asetuksen mukaisesti 75 prosenttia lentolipun hinnasta, yhteensä 300 euroa matkustajaa kohden. Lisäksi matkustajat vaativat, että matkanjärjestäjä hyvittää valmismatkassa olleen virheen vuoksi matkan hinnasta 218,40 euroa kummallekin matkustajalle.

Asetuksen mukaan lentoluokan muuttamisesta alempaan luokkaan tulee maksaa matkustajille korvaus. Lentolipun hinnan osuudeksi on arvioitu noin 400 euroa/henkilö/suunta perustuen matkanjärjestäjän sivuilta löytyvien pelkkien lentojen hintoihin. Tästä osuudesta voidaan vähentää jo maksettu korvaus 25 euroa henkilöltä. Varatussa lentoluokassa olisi ollut enemmän

jalkatilaa ja henkilökohtainen viihdejärjestelmä. Näitä ei ollut toteutuneessa Economy-luokassa. Lisäksi koneessa olisi pitänyt olla mahdollisuus ostaa virvokkeita ja pikkupurtavaa, mutta tätä mahdollisuutta lennolla ei ollut. Paluulennolla tarjottiin aluksi iltapala ja noin kymmenen tuntia myöhemmin lounas. Tarjoilu oli sama kaikille, joten lisämaksua maksaneet joutuivat eriarvoiseen asemaan verrattuna niihin jotka eivät olleet lisämaksua suorittaneet.

Lennon laskeuduttua Helsinkiin puhelimeen tuli viesti jossa luvattiin korvata valmismatkalaisille lennon viivästymisestä 10 prosenttia matkan kokonaishinnasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia lahjakortin muodossa sekä ohjeet kuinka tulisi toimia korvauksen saamiseksi. Myöhemmin kuitenkin ilmoitettiin, että korvausta ei suoriteta, koska lentoyhtiöltä oli haettu vakiokorvausta EU-asetuksen mukaisesti. Matkanjärjestäjää koskee valmismatkalaki jonka mukaan matkanjärjestäjä on korvausvelvollinen virheestä ja tämä noin kahden vuorokauden viivästyminen kotimatkalla teknisen vian takia on virhe. Matkanjärjestäjä on jo kertaalleen luvannut korvata sen, mutta perunut lupauksena.

Vastaukset

Matkanjärjestäjä kiistää matkustajien vaatimukset.

Lennon laskeuduttua Suomeen matkanjärjestäjä lähetti matkustajille tekstiviestin viivästyksestä maksettavasta korvauksesta. Siinä matkanjärjestäjä kertoo, että se korvaa matkustajille 10 prosenttia matkan hinnasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia lahjakortin muodossa.

Matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkustajille, että 10 prosentin korvausta ei makseta, koska he hakevat korvausta myös lentoyhtiöltä. Perusteluna se, että EU-asetuksen nojalla myönnetty korvaus voidaan vähentää muusta, tämän saman viivästyksen korvauksesta (asetuksen artikla 12).

Koska matkanjärjestäjän korvaus on tässä tapauksessa pienempi kuin lentoyhtiön maksama EU-asetuksen mukainen korvaus, ei korvattavaa matkanjärjestäjän puolelta jää. Päällekkäisten korvausten vähennysoikeutta on selkiytetty myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/2302. Direktiivin saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön on tällä hetkellä vielä kesken, mutta sen perustelukappaleeseen 36 on kirjattu seuraavasti: Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia sekä tämän direktiivin että muiden asiaan liittyvien unionin säädösten tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, joten matkustajilla on edelleen mahdollisuus tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan useammalle osapuolelle. Olisi täsmennettävä, että tämän direktiivin nojalla myönnetty korvaus tai hinnanalennus ja muun asiaan liittyvän unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla myönnetty korvaus tai hinnanalennus olisi liiallisten korvausten välttämiseksi vähennettävä toisistaan. Matkanjärjestäjän vastuu ei saisi rajoittaa oikeutta hakea korvausta kolmansilta osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta.

Tekstiviesti on nopein tapa saada kaikille matkustajille sama tieto yhtä aikaa. Matkanjärjestäjä on matkanjärjestäjänä ilmoittanut tekstiviestissään oman korvauksensa määrän sekä antanut sähköpostiosoitteen, johon matkustajat voivat olla yhteydessä. Matkanjärjestäjä katsoo, että lentoyhtiön maksettua matkustajille EU-asetuksen mukaisen korvauksen lennon viivästyksestä, ei matkanjärjestäjä ole korvausvelvollinen samasta viivästyksestä.

Lentoyhtiö kiistää matkustajien vaatimukset.

Matkustajien paluulento viivästyi edellisellä lennolla ilmenneen teknisen vian vuoksi ja lento operoitiin korvaavalla Wamos Airin koneella. Lennolle tarkoitetussa konetyypissä olisi ollut kolme lentoluokkaa: Economy, Blue Comfort ja Premium. Blue comfort -lentoluokan ero Economy-luokkaan on hieman isompi jalkatila sekä lennon viihdejärjestelmän sisältyminen hintaan. Blue Comfort -luokan jalkatila on ismatkanjärjestäjänpaikasta riippuen noin 84–87cm. Economy-luokassa puolestaan jalkatila on noin 74-76cm. Korvaavassa Wamos Airin koneessa oli 20 Premium-luokan paikkaa, loput paikat olivat Economy-luokan paikkoja. Matkustajilla oli paikat Wamos Airin Economy luokassa, jossa jalkatilan pituus oli noin 79–81cm.

Matkanjärjestäjä on palauttanut matkustajille Blue Comfort -lentoluokasta maksetun lisämaksun täysimääräisesti paluulennon osalta eli 25 euroa per matkustaja. Jos paikat olisi varattu Economy-luokassa, matkan hinta olisi ollut tämän verran halvempi. Matkustajilla ei ole oikeutta saada lisäkorvausta lentoluokasta. Kyseessä on ollut teknisen vian vuoksi käyttöönotettu korvaava kone viivästyneen lennon operoimiseksi. Matkustajat eivät ole ostaneet erillisiä lentolippuja vaan valmismatkan, jonka hinnasta ei ole eriteltävissä lennon osuutta. Yhtiö katsoo myös, että muutos istuinluokassa, muutaman sentin ero jalkatilassa tilattuun nähden, ei ole sellainen lentoluokan muuttaminen, johon tulisi soveltaa asetuksen 261/2004 artiklaa 10, etenkin kun matkanjärjestäjä on jo palauttanut kyseisestä lentoluokasta maksetun lisämaksun.

Ratkaisu

Sovellettavat säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 artiklan 12 (Lisäkorvaus) mukaan asetuksen säännöksiä on sovellettava siten, ettei sillä rajoiteta matkustajan oikeutta muuhun korvaukseen. Asetuksen nojalla myönnetty korvaus voidaan vähentää tällaisesta muusta korvauksesta.

Asetuksen 10 artiklan (Matkustusluokan muuttaminen) jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan, sen on maksettava takaisin osa lipun hinnasta artiklan a-c alakohdan mukaisesti.

Vakiokorvauksen vähentäminen muusta korvauksesta

Asetuksen 261/2004 12 artikla koskee lisäkorvauksia. Artiklan mukaisesti matkustajien oikeutta muuhun korvaukseen ei ole rajoitettu. Asetuksen mukainen korvaus voidaan kuitenkin artiklan nojalla vähentää tällaisesta

muusta korvauksesta. Lautakunta toteaa, että artiklan 12 tarkoituksena on välttää se, että matkustaja saisi samasta menetyksestä kaksinkertaisen hyvityksen. EU-tuomioismatkanjärjestäjämen ratkaisukäytännössä lennon pituuden ja viivästyksen keston perusteella määräytyvä vakiokorvaus on katsottu korvaukseksi erityisesti ajan menetyksestä aiheutuneesta haitasta (C-581 Nelson, kohta 49 ja C-402/07 Sturgeon, kohdat 52 ja 61). Tämän perusteella lautakunta katsoo, että jos matkustajan saama hyvitys on korvausta ajan menetyksestä, vakiokorvaus voidaan 12 artiklan nojalla vähentää tällaisesta hyvityksestä. Koska vakiokorvaus ei ole luonteeltaan vain vahingonkorvausta, se voi vähentää myös muun tyyppisestä menetyksestä maksettua hyvitystä silloin, kun hyvityksen tarkoituksena on korvata ajan menetystä.

Lautakunta toteaa, että matkustaja voi vaatia saman sopimusrikkomuksen perusteella hinnanalennusta tai korvausta sekä matkanjärjestäjältä että kuljetuspalvelun tarjoajalta. Tässä tapauksessa lentoyhtiö on jo maksanut matkustajille asetuksen perusteella vakiokorvauksen lennon pitkästä viivästymisestä.

Matkustajien vaatimus 10 prosentin hinnanalennuksesta perustuu paluulennon viivästymiseen. Kysymys on siten tässä tapauksessa sen ajan menetyksen hyvittämisestä, joka matkustajille aiheutui siitä, että he joutuivat odottamaan matkakohteessa lennolle lähtöä ja kotiin pääsyä odotettua pidempään. Kysymys on samasta syystä maksettavista hyvityksistä, minkä vuoksi lautakunta katsoo, että vakiokorvaus voidaan vähentää viivästyksen perusteella vaaditusta hinnanalennuksesta. Matkanjärjestäjän lähettämä tekstiviesti, jossa ilmoitetaan 10 prosentin hinnanalennuksesta valmismatkalaisille, ei estä vakiokorvauksen vähentämistä hinnanalennuksesta.

Tapauksessa vakiokorvauksen määrä ylittää hinnanalennuksen perusteella maksettavaksi tulevan määrän, eikä hinnanalennusta näin ollen jää vähennyksen jälkeen suoritettavaksi.

Lentoluokan muuttaminen

Matkustajat olivat varanneet paluulennolle lisämaksullisen lentoluokan, johon sisältyi enemmän jalkatilaa sekä henkilökohtainen viihdejärjestelmä. Paluulento suoritettiin toisen yhtiön lentokoneella, missä ei ollut matkustajien varaamaa lentoluokkaa. Lentoluokan lisämaksu on palautettu matkustajille matkanjärjestäjän toimesta.

Asetuksen 10 artiklassa on säädetty matkustajan oikeudesta lipun hinnan palautukseen, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan.

Tässä tapauksessa kysymys oli valmismatkaan sisältyneestä tilauslennosta. Lentokuljetusta ei ole myyty eikä hinnoiteltu erikseen, vaan se on sisältynyt valmismatkan kokonaishintaan. Lautakunta katsoo, ettei asetuksen 10 artikla sovellu tällaisessa tilanteessa eikä matkustajilla ole oikeutta saada vaatimaansa hyvitystä lentoluokan muuttumisesta.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 8.11.2018