ETÄMYYNTI. KOSMETIIKAN JA ALUSVAATTEIDEN PALAUTUSOIKEUS. LIITÄNNÄISEN LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUNTUMINEN.

JR osti vaatteita, alusvaatteita ja kosmetiikkaa verkkokaupasta 10.12.2015 yhteishintaan 70,28 euroa. JR sai tuotteet 29.12.2015 ja hän palautti paketin kokonaisuudessaan 8.1.2016. JR maksoi tilauksen X Oy:n tilauksen yhteydessä tarjoamalla rahoitusvaihtoehdolla. X Oy peri maksua JR:ltä perintäkulujen kanssa 3.2.2016 eikä kauppasummaa ole palautettu.

Asiassa on riitaa etämyynnin peruutusoikeudesta ja siitä, tuleeko verkkokaupan hyvittää myös palautetut alusvaatteet ja kosmetiikkatuotteet. Asiassa on myös riitaa luottosopimuksen peruuntumisesta.

Vaatimukset JR vaatii, että hänelle palautetaan maksettu kauppahinta ja perintäkulut, yhteensä 85,83 euroa. Lisäksi JR vaatii, että hänelle korvataan asian selvittämisestä aiheutuneet puhelinkulut 1,93 euroa sekä matkakuluja 5,40 euroa. Vaatimus on yhteensä 93,16 euroa, jolle JR vaatii korkolain mukaista viivästyskorkoa.

JR kertoo saaneensa tuotteet vasta 29.12.2015, yli kolme viikkoa tilauspäivästä vaikka verkkokauppa lupasi tilauksen yhteydessä 2-3 päivän toimitusajan. JR kertoo palauttaneensa tilaamansa tuotteet käyttämättöminä ja moitteettomassa kunnossa 8.1.2016 joka on alle 14 päivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta.

Meikit ja alusvaatteet eivät saapuessaan olleet erillisissä sinetöidyissä pakkauksissa joten JR ei ole voinut olla varma siitä, että tuotteet ovat käyttämättömiä. JR:n mukaan myös näillä tuotteilla tulisi olla täysi palautusoikeus verkkokaupasta ostettuina.

JR kertoo, että verkkokauppa on kieltäytynyt maksamasta hänelle kosmetiikkatuotteiden ja alusvaatteiden hintaa, ja lisäksi yritys on kieltäytynyt maksamasta muiden samassa tilauksessa olleiden, palautettujen vaatteiden hintaa.

JR vetoaa kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n peruutusoikeuden rajoitusperusteisiin, sillä tilanne ei hänen mielestään vastaa lainkohdassa lueteltuja perusteita. Hän ei ole avannut kosmetiikkatuotteita tai alusasua.

JR kertoo käyneensä verkkokaupan toimistolla asian selvittelyn yhteydessä, mutta silloin hänelle ei tarjottu tuotteita eivätkä osapuolet muutenkaan päässeet yhteisymmärrykseen palautuksesta. Vierailun yhteydessä verkkokaupan toimitusjohtaja ilmoitti, että JR:n tulisi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

JR kertoo, että hänen toimitettuaan verkkokaupalle kuluttajaneuvonnan lausunnon asiassa, toimitusjohtaja ilmoitti, ettei keskustele tästä asiasta enää JR:n kanssa.

JR on toimittanut lautakunnalle kopion sähköpostista, jonka hän on lähettänyt 17.1.2016 X Oy:n Jousto-maksutavan asiakaspalveluun. Viestissään JR ilmoittaa, että hän on palauttanut tuotteet, eikä hän näin ollen maksa laskua. X Oy:n asiakaspalvelu on vastannut viestiin 19.1.2016. Tässä viestissä asiakaspalvelu kiittää tiedosta ja kehottaa olemaan myös kauppiaaseen yhteydessä, jotta palautus voidaan kirjata. Tästä huolimatta X Oy peri kyseessä olevaa summaa perintäkuluineen 3.2.2016 päivätyllä laskulla.

Vastaukset 1: Verkkokauppa kiistää kuluttajan vaatimukset.

Verkkokaupan mukaan kauppasumman palautusta ei ole suoritettu, sillä JR on kertonut tilinumerotiedustelun jälkeen tulevansa hakemaan tuotteet. Tämän jälkeen JR on riitauttanut asian kuluttajariitalautakunnassa, joten verkkokauppa on jäänyt odottamaan lautakunnan päätöstä.

Verkkokaupan mukaan JR on palauttanut tuotteet myöhässä, 14 päivän määräajan jälkeen, joten kuluttaja on menettänyt oikeutensa palautukseen.

2: X Oy kiistää kuluttajan vaatimukset.

X Oy:n näkemys on, ettei se ole korvausvelvollinen asiakkaalle aiheutuneista perintäkuluista. X Oy on myöntänyt hakemuksesta luoton, jolla tilatut tuotteet on rahoitettu. Riita ei koske luoton ehtoja tai X Oy:n ja JR:n välistä sopimussuhdetta.

X Oy kertoo lisäksi, että asian riitaisuus tuli heidän tietoonsa vasta kuluttajariitalautakunnan yhteydenoton yhteydessä. Normaalisti riitaisten asioiden laskutus ja perintä pysäytetään käsittelyn ajaksi.

X Oy kertoo saaneensa verkkokaupalta tiedon, että vaatteiden palautus on otettu vastaan ja palautus on maksettu asiakkaan tilille. verkkokaupan mukaan kosmetiikkaa ja alusvaatteita ei voi palauttaa.

Ratkaisun perustelut Tapauksessa on riitaa siitä, onko JR:llä ollut peruutusoikeus kaikkien verkkokaupalta ostamiensa tuotteiden osalta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruut-tamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoit-tajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäi-sen tavaraerän vastaanottamisesta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin kohdan 5 mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 5 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei toisin säädetä.

Verkkokauppa vetoaa siihen, että JR on palauttanut tuotteet myöhässä ja siten menettänyt peruutusoikeutensa. Verkkokauppa ei ole esittänyt lautakunnalle selvitystä tuotteiden lähettämisajankohdasta tai edes väitettä siitä, että JR:n ilmoittama tuotteiden saapumisajankohta 29.12.2015 ei voisi pitää paikkansa. Enemmän selvityksen puuttuessa, lautakunta pitää siten selvitettynä, että JR on saanut tuotteet kertomallaan tavalla 29.12.2015.

Verkkokappa on väittänyt, että palautus on tehty vasta 14 päivän määräajan jälkeen. Yritys ei ole toimittamassaan aineistossa esittänyt mitään selvitystä väitteensä tueksi. JR:n toimittaman kuitin perusteella lautakunta katsoo, että tilauksen tuotteet on palautettu 14 päivän palautusajan puitteissa.

JR:n mukaan hänelle toimitettuja kosmetiikkatuotteita ja alusvaatteita ei ollut pakattu lainkohdan tarkoittamiin sinetöityihin pakkauksiin. JR kertoo, ettei hän ole avannut kosmetiikkatuotteiden pakkauksia ja että alusvaatteet eivät olleet sinetöidyssä pakkauksessa niin, että hän olisi voinut varmistua siitä, ettei niitä ole käytetty. Verkkokauppa ei ole tätä kiistänyt, vaan liike katsoo, ettei kosmetiikkatuotteita tai alusasuja voi ylipäätään palauttaa.

Lautakunta toteaa, että elinkeinonharjoittaja ei ole osoittanut eikä edes väittänyt, että kosmetiikka ja alusasut olisivat olleet lainkohdan tar-koittamalla tavalla sinetöity. Näin ollen peruutusoikeuden rajoitusehtoa ei voida soveltaa käsillä olevassa asiassa.

Lautakunta katsoo, että JR:llä on ollut peruutusoikeus kaikkien käsillä olevan tilauksen tuotteiden osalta ja että hän on peruuttanut tilauksen lain edellyttämällä tavalla.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 21 §:n mukaan jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto- tai vakuutussopimus pe-ruuntuu ilman toimenpiteitä. Liitännäisen luotto- tai vakuutussopi-muksen peruuntuessa luoton- tai vakuutuksenantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saa-tuaan palautettava kuluttajalta saamansa suoritukset. X Oy:n tarjoama rahoituspalvelu verkkokaupan yhteydessä on laissa tarkoitettu etämyyntisopimuksen liitännäinen luottosopimus.

JR:n X Oy:lle lähettämästä sähköpostiviestistä ilmenee, että yhtiö on saanut tiedon etämyynnin peruutuksesta 17.1.2016. Näin ollen X Oy:n ei olisi tullut jatkaa laskun perintää 3.2.2016 lähettämällään laskulla.

X Oy:n ja verkkokaupan tulee palauttaa JR:lle maksettu kauppahinta perintäkuluineen. Lisäksi JR:lle on syntynyt oikeus korvaukseen asian selvittämiseen aiheutuneista kuluista. Hän vaatii puhelinkuluja 1,93 euroa ja matkakuluja 5,40 euroa. Lautakunta pitää vaatimuksia perusteltuina ja näin ollen verkkokaupan on maksettava JR:lle asian selvittämisestä aiheutuneet kulut, yhteensä 7,33 euroa.

JR on vaatinut palautettavalle hinnalle ja korvattaville kuluille kor-kolain mukaista viivästyskorkoa.

Korkolain 4 §:n mukaan velan maksun viivästyessä velallisen on mak-settava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seit-semän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Saman lain 5 §:n mukaan jos velan eräpäivä on velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on maksettava eräpäivästä lukien. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaan, lainkohdan tarkoittamana määrättynä eräpäivänä on pidettävä myös lakiin perustuvaa erääntymisajankohtaa.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 3 momentin mukaan elinkeinonhar-joittajan on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutta-misilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut suoritukset lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ku-luttajan valitsemasta muusta kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta. Elinkeinonharjoittajalla on kuiten-kin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut ta-varan takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, ellei elinkeinonharjoittaja ole velvollinen noutamaan tavaraa it-se.

JR on 21.1.2016 ilmoittanut verkkokaupalle sähköpostitse, että hän on palauttanut tilauksen ja hän vaatii samassa viestissä laskun mitä-töimistä. Näin ollen lautakunta katsoo, että kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 3 momentin mukaisesti summan eräpäivä on ollut 14 päivää siitä, kun JR teki peruuttamisilmoituksen sähköpostitse. verkkokaupan on siten suoritettava viivästyskorkoa kauppasummalle 4.2.2016 lukien.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 21 §:n mukaan X Oy:n olisi tullut palauttaa JR:n tekemä suoritus viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta saatuaan tästä tiedon 17.1.2016. Näin ollen X Oy: n on siten suoritettava viivästyskorkoa 16.2.2016 lukien.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavalle velalle, jonka määrän tai perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästys-korkoa on maksettava siitä lähtien, kun kolmekymmentä päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa ja kohtuudella vaadittavan selvityksen.

Lautakunta toteaa, että kuluttajan vaatimus matka- ja puhelinkulujen osalta on mennyt verkkokaupalle tiedoksi viimeistään lautakunnan kirjeen mukana 3.5.2016 ja vaatimuksen perusteluineen on katsottava tulleen tiedoksi viimeistään 10.5.2016. Koronmaksuvelvollisuus puhelin- ja matkakulujen osalta on siten alkanut 2.6.2016 lukien.

Suositus Lautakunta suosittaa, että verkkokauppa ja X Oy yhteisvastuullisesti palauttavat JR:lle kauppahinnan perintäkuluineen eli yhteensä 85,83 euroa. verkkokaupan ja X Oy:n on yhteisvastuullisesti maksettava tälle määrälle korkolain 4§:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa, verkkokaupan 4.2.2016 lukien ja X Oy:n 16.2.2016 lukien. Lisäksi lautakunta suosittaa, että verkkokauppa korvaa JR:lle asian selvittämisestä aiheutuneet puhelinkulut 1,93 euroa sekä matkakulut 5,40 euroa, eli yhteensä 7,33 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 2.6.2016 lukien.

Viivästyskorko on ollut 1.7.2015 ja 30.6.2016 välisen ajan 7,5 prosenttia ja 1.7.2016 lukien 7,0 prosenttia.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 7.7.2017