Kuulokkeiden kauppa. Etämyynti. Kaupan peruuttaminen. Kokeiluoikeus

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 2.11.2008 internetistä elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) postimyynnistä 26,90 euron hintaiset kuulokkeet, jotka oli tarkoitettu tietokoneen skype-puheluita varten. Kuulokkeet toimitettiin hänelle postitse 7.11.2008.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a palauttamaan kuulokkeiden hinnan 26,90 euroa sekä 6,70 euron postituskulut.

Kuulokkeita kokeillessaan K havaitsi, että vasemmanpuoleisesta kuulokkeesta ei kuulunut ääntä eikä hänen äänensä välittynyt vastaanottajalle. Ilmeni, että vika oli K:n tietokoneessa. Kun hän otti yhteyttä EH:n asiakaspalveluun, hänelle ilmoitettiin, että tuotteella ei ole palautusoikeutta, koska tuote luokitellaan hygieniatuotteeksi.

K lähetti tuotteen 12.11.2008 postitse asiakaspalautuksena EH:lle ja vaati sitä maksamaan hyvityksen tililleen. EH ilmoitti, että tuotteella ei ole palautusoikeutta. Sen 13.11.2008 lähettämän sähköpostiviestin mukaan paketti ei ole myyntikelpoisessa kunnossa, koska se on revennyt, eikä tuote ole samassa kunnossa kuin myyntihetkellä.

Etämyynnistä tilattujen kuulokkeiden kokeilu on vastaavaa kuin postimyynnistä tilattujen vaatteiden kokeilu. Kuulokkeita ei ole käytetty. Niitä on kokeiltu kannettavassa tietokoneessa ja palautettu sen jälkeen välittömästi myyjälle. Kuulokkeet oli pakattu tiukkaan pahvi- ja muovipakkaukseen, jota oli erittäin vaikea avata. Pakettia ei ole avattu repimällä vaan normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta käyttäen.

K pyytää myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisua siitä, onko EH:n etämyynnissä käyttämä palautuslomake, jossa asiakas pakotetaan allekirjoituksellaan hyväksymään EH:n sopimusehdot, ja käytäntö, jossa se ilmoittaa veloittavansa aiheettomista palautuksista tarkastusmaksun, kuluttajansuojalain vastainen.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset. Asiakas on avannut pakkauksen ja liittänyt kuulokkeet tietokoneeseen. Paketti on revitty, ja avaamiseen on käytetty kohtuutonta väkivaltaa. Järjestelmään on tehty merkintä pakkauksen kunnosta, kun asiakas on yrittänyt palauttaa tuotetta. Liitteenä on kuvia pakkauksesta. Pakkausta ei ole avattu varovasti, vaikka se on todella helppo avata ilman vaurioita.

Kuluttajan vertaus vaatteisiin on vertailukelpoinen vain, jos otetaan mukaan alusvaatteet ja uima-asut. Näiden tuotteiden palauttamista voidaan rajoittaa hygieniasyistä. Voidaan katsoa, että kuulokkeet ovat hygieniatuotteita. Korvien ja hiuksien eritteet tarttuvat tuotteeseen, mikä poistaa mahdollisuuden uudelleenmyyntiin. Lain mukaan peruuttamisoikeutta ei ole, jos sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi. EH ei ole velvollinen luovuttamaan tuotteita kotiin testattavaksi. Kuluttajansuojalain etämyyntiä sääntelevillä pykälillä on tarkoitus antaa asiakkaalle vastaava mahdollisuus tutustua tuotteeseen kuin myymälässä. Kuulokkeiden testaaminen ei ole yleensä mahdollista myymälöissä. EH:n myymälässä on kuitenkin tämä palvelu.

Kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen ottamalla tuotteen heti käyttöön. Hän on vedonnut palautusoikeuteen huomattuaan, ettei tuote toimi halutulla tavalla. EH ei ole velvollinen ottamaan tuotetta takaisin, jos kuluttajan toisessa laitteessa on ilmennyt vika. Verkkosivuilla on kerrottu kuulokkeiden ominaisuudet. Kuulokkeiden standardinmukaiset liitännät löytyvät lähes kaikista tietokoneista. Kuluttajan on tarkastettava omien laitteittensa ominaisuudet ennen ostopäätöksen tekemistä.

EH on lähettänyt lautakunnalle otteen sopimusehdoista, jotka

K on sen mukaan hyväksynyt tehdessään tilauksen verkkosivujen kautta. Sopimusehdon kohdan 5.3. mukaan palautusoikeus ei koske avattua tietokoneohjemaa tai -peliä, muste- tai värikasettia tai muuta tuotetta, joka on sinetöity. Palautusoikeus ei myöskään koske ns. hygieniatuotteita, kuten esimerkiksi korva- tai nappikuulokkeita.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kysymyksessä on kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettu etämyynti. Luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n mukaan säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa pidettävä tavara olennaisesti muuttumattomana. Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tutkimisesta tai muusta vastaavasta syystä.

Hallituksen esityksen (HE 79/2000) mukaan kuluttaja voi peruuttamisoikeuttaan menettämättä tarkastaa tavaran ja kokeilla sen käyttöä samalla tavalla kuin liiketiloissa tehtävissä vastaavissa kaupoissa on tapana.

Kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n

1 momentin 4 kohdan mukaan etämyyntiä koskevaa peruuttamisoikeutta, jos sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi, ellei ole sovittu toisin.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaan kuluttajalle on etämyynnissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava muun muassa tieto siitä, ettei peruuttamisoikeutta 16 §:n

1 momentin 2-7 kohdan mukaan ole.

Elinkeinonharjoittajan käyttämät sopimusehdot tulevat osaksi sopimusta ja sitovat kuluttajaa, jos tällä on ollut mahdollisuus tutustua niihin jo ennen sopimuksen tekemistä. Etämyynnissä tämä voi toteutua siten, että ehdot ovat nähtävissä elinkeinonharjoittajan internetsivuilla. EH:n mukaan K on hyväksynyt sopimusehdot tehdessään tilauksen verkkosivujen kautta. Sopimusehtojen kohdan 5.3. mukaan palautusoikeus ei koske niin sanottuja hygieniatuotteita, kuten esimerkiksi korva- tai nappikuulokkeita.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaan sopimusehtoja koskevat tiedot on annettava käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla, selkeästi ja ymmärrettävästi. Lautakunta katsoo, että tieto peruuttamisoikeuden rajoituksesta on tässä tapauksessa annettu kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on kuitenkin mitätön, ellei toisin ole säädetty.

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n rajoitukset ovat poikkeuksia 6 luvun 15 §:n pääsääntöiseen peruutusoikeuteen. Poikkeuksina niitä on tulkittava suppeasti.

Lautakunta katsoo, että korvakuulokkeet eivät ole kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja tavaroita, joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäviksi.

EH:n käyttämä sopimusehto, jonka mukaan palautusoikeus ei koske korvakuulokkeita, on kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n nojalla mitätön, koska se poikkeaa lain säännöksistä kuluttajan vahingoksi.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan sopimus voidaan peruuttaa ja tavara palauttaa ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa vahvistuksen taikka tavaran vastaanottamisesta.

Koska K on palauttanut kuulokkeet laissa säädetyn peruuttamisajan kuluessa, EH:n on palautettava K:lle kuulokkeiden hinta 26,90 euroa ja korvattava 6,70 euron postituskulut. K:n taas tulee palauttaa kuulokkeet EH:lle, jonka tulee korvata palautuksesta aiheutuvat kulut.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että saatuaan kuulokkeet takaisin EH palauttaa K:lle kuulokkeiden hinnan 26,90 euroa ja korvaa 6,70 euron postikulut, yhteensä 33,60 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE:

Katsomme, että kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin

4 kohdassa tarkoitettuja tavaroita, joita luonteensa vuoksi

ei voida palauttaa edelleen myytäviksi, ovat ainakin nappikuulokkeet. Katsomme, että K:n toimittamat korvakuulokkeet voidaan rinnastaa niihin. Kuluttajalla ei tässä tapauksessa ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, koska kyseessä on hygieniatuote.

Julkaistu 25.9.2009