Hirvipillin etämyynti. Palautusoikeuden rajoitus. Internet-kauppa.

Kuluttaja (K) osti 19.9.2003 44 euron hintaisen hirvipillin elinkeinonharjoittajan (EH) Internet-sivuilta. Pilli toimitettiin 2.10.2003. K ilmoitti 13.10.2003 myyjälle palauttavansa pillin, minkä hän myyjän kielteisestä kannasta huolimatta teki 14.10.2003. Myyjä kieltäytyi palauttamasta kauppahintaa kuluineen.

Vaatimukset

K vaatii yhteensä 56,40 euroa eli pillin kauppahinnan sekä 7,40 euron postikulut ja viiden euron puhelin- yms. kulut korkoineen.

Pillin ääni ei K:n kokemuksen mukaisesti vastannut hirven ääntä. K katsoo hänellä olevan palautusoikeus jo etämyyntisäännösten perusteella. Pillin mukana tuli veloituksetta c-kasetti.

Myyjän internetsivuilla ei ollut mitään tietoa ostajan oikeuksista. Valitukseen on liitetty internetsivuilla ollut ilmoitus kyseisestä hirvipillistä.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset.

Se, että K:n luonnontuntemus ei riitä tunnistamaan hirven ääntä, ei ole riittävä syy palautukselle. Pilliä on myyty satoja kappaleita ilman valituksia. Yrityksen testiryhmä on kaatanut useita hirviä kyseisen pillin avustuksella.

Pillin mukana toimitetaan opetuskasetti. Kasetit eivät kuulu palautusoikeuden piiriin. Kasetista oli nähtävissä, että sitä oli käytetty. Kasetti on erittäin tärkeä, koska sillä opetetaan pillin käytön lisäksi hirven houkuttelu myös ilman apuvälineitä.

Nettikaupassa, josta K pillin osti, kerrotaan, että kansainvälisen käytännön mukaisesti paketista poistetulla houkutuspillillä ei ole palautusoikeutta hygieniasyistä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Jollei toisin sovita, kuluttajalla ei kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaan ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta muun muassa, jos sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi tai jos kuluttaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen taikka tietokoneohjelman.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n 8 kohdan mukaan kuluttajalle on etämyynnissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto 15 §:n mukaisesta peruuttamisoikeudesta tai siitä, että sitä ei 16 §:n 1 momentin 2-7 kohdan mukaan ole. Tiedot on annettava käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja niin, että tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi ilmi.

Lautakunta toteaa suuhun laitettavan pillin olevan tuote, jota luonteensa vuoksi ei voi palauttaa edelleen myytäväksi hygieniasyistä. Tästä peruutusoikeuden rajoituksesta pitää ilmoittaa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. K:n mukaan myyjän nettisivuilla ei ollut mainintaa ostajan oikeuksista. Pillin mukana tulleen c-kasetin ei ole selvitetty olleen sinetissä, joten sen palautusoikeutta ei ole mahdollista rajoittaa.

EH:n internetsivuilla osoitteessa www.houkutuspillit.net todetaan seuraavaa: "Kansainvälisten tapojen mukaisesti ja hygieniasyistä emme ota vastaan asiakaspalautuksena käytettyä houkutuspilliä. Emme myöskään ota vaihdossa käytettyjä houkutuspillejä." (26.4.2004) Kyseinen palautusoikeutta rajoittava teksti löytyy linkistä "infopiste".

Kuluttajansuojalain 6 lukua ja sen 13 §:ää koskevan hallituksen esityksen 79/2000 mukaan tietoja annettaessa otetaan huomioon käytetty etäviestin ja sen soveltuvuus tiedonantotarkoituksiin. Esimerkiksi tietoverkoissa tietojen saaminen voidaan varmistaa niin, ettei kuluttaja voi tehdä tilausta ennen kuin hän on avannut tietosivun tai tietoisesti ohittanut sen. Tässä tapauksessa peruutusoikeutta rajoittava teksti ei ollut hirvipillin esittelyn yhteydestä, vaan erillisessä linkissä. K on kiistänyt nähneensä tekstin. Linkin nimi "infopiste" ei edes kerro peruutusehtojen sisältymisestä kyseiseen linkkiin.

Lautakunta katsoo, ettei palautusoikeuden rajoituksesta ole ilmoitettu kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaisesti käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Edellä olevan perusteella K:lla on ollut oikeus peruuttaa hirvipillin ja pillin mukana tulleen c-kasetin kauppa. Peruutusilmoitus voi olla myös tavaran palautus, jonka K on postin kuitin mukaan tehnyt 14.10.2003 eli säädetyssä 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Näin ollen K:lla on oikeus saada myyjältä 44 euron kauppahinta takaisin ja korvaus 7,40 euron postikuluista ja viiden euron puhelinkuluista.

Jos hinnan tai muun maksusuorituksen palauttamiseen velvollinen elinkeinonharjoittaja ei ole 6 luvun 17 §:n mukaisessa ajassa eli 30 päivässä tavaran takaisin saatuaan palauttanut, mitä kuluttaja on maksanut, kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 25 §:n mukaan oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

K:lla on oikeus saada palautettavalle kauppahinnalle ja korvattaville summille korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Selvityksen mukaan EH on saanut hirvipillin K:lta 27.10.2003, joten yrityksen olisi tullut palauttaa kauppahinta sekä korvata palauttamisesta aiheutuneet kulut viimeistään 30 päivän kuluttua eli 26.11.2003. Näin ollen koronmaksuvelvollisuus alkaa 27.11.2003. Viivästyskoron määrä on 1.7.2003 alkaen 9,5 prosenttia.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 44 euroa sekä korvaa yhteensä 12,40 euroa. Suositettavalle summalle eli 56,40 eurolle EH:n on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 27.11.2003 alkaen maksupäivään saakka.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 26.10.2004