Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oavhängigt specialistorgan, vars centrala värderingar är rättvisa och lättillgänglighet. Dess medlemmar företräder i lika mån både konsumenter och näringsidkare.

Nämnden ger riktlinjer och anvisningar för konsumenträtten dels i form av etablerad avgörandepraxis, dels med nya ställningstaganden som görs av hela nämnden i plenum.

Konsumenttvistenämnden löser meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare i ärenden som har att göra med konsumtionsvaror och konsumenttjänster, bostadsköp, hyresavtal, överlåtelser av bostadsrätter samt borgen och pantförbindelser.

Nämnden

  • avgör också tvister mellan två privatpersoner i frågor som gäller bostadsköp, hyresförhållanden och överlåtelser av bostadsrätt samt grupptalan som av konsumentombudsmannen skickats till nämnden
  • avger utlåtande inför domstolar i anslutning till tvister som omfattas av nämndens befogenheter
  • publicerar avgöranden som är av betydelse för tolkning av lagen
  • ger råd till konsumentrådgivare i ärenden som omfattas av nämndens befogenheter

Nyheter