Framsidan » Klagomål till nämnden » Hur man bemöter ett klagomål

Hur man bemöter ett klagomål

För opartisk behandling krävs det att alla parter i en tvist får framföra sina synpunkter. Därför ber konsumenttvistenämnden alltid motparten om att komma med bemötande av klagomålet. Med begäran om bemötande skickas fotokopior av klagomålsdokumenten.

Det är inte bara i den klagandes intresse utan också i motpartens intresse att ärendet kan behandlas i konsumenttvistenämnden. På det sättet sparas betydande rättegångskostnader.

Om inget bemötande ges, kan ärendet avgöras utgående från de uppgifter som den klagande insänt. Det betyder att den klagandes krav godkänns, om inte de är uppenbart grundlösa.

Möjligheten att komma med invändningar mot klagoskriften är alltså en rättighet och en förmån. Först lönar det sig att överväga om inte en förlikning ändå är möjlig. Det går också att skicka anbudet om förlikning till nämnden, som då skickar det vidare till motparten.

Om erbjudandet om en förlikning är sådant att den klagandes krav inte helt och hållet uppfylls, är det möjligt att erbjudandet inte godkänns. I svaret gäller det att ta ställning till det som sägs i klagoskriften. Det är förnuftigt att noga sätta sig in i varje krav och påstående från den klagandes sida, för att man bättre ska kunna motivera sina synpunkter.

Motparten kan med sitt genmäle sända in kopior av eventuellt skriftligt bevismaterial, som kontrakt, kvitton och liknande. Det räcker med fotokopior, och dessa behöver inte attesteras.

Med genmälet skickas också eventuella tilläggsutredningar och andra uppgifter som nämnden har begärt.

Det händer ibland att svaret inte hinner ges inom den tid som bestämts. I sådana fall ska den svarande kontakta den handläggare som sköter ärendet. Handläggarens namn nämns i brevet med begäran om genmäle.

Om inget svar inkommer till nämnden, skickas en ny begäran, och nu med mottagarbevis. Om detta brev inte avhämtas på posten, tar nämnden till metoden med delgivning med stämningsman. Sånt fördröjer behandlingen i onödan och ökar kostnaderna. Därför är det bäst om motparten svarar genast.

Avgöranden av nämnden

Databasen med konsumenttvistenämndens avgöranden är på finska.

Databasen uppdelas i tre sektorer. I sektorn Senaste finns de nyaste och aktuellaste avgörandena.

Sektorn Arkiv innehåller alla avgöranden som intagits i databasen med beslut, och de är grupperade årsvis. Det finns också en sökfunktion för att med hjälp av olika sökkriterier framta avgöranden som intagits i databasen.

 
Publicerad 9.7.2013