Framsidan » Tvistenämnden » Konsumentärenden

Konsumentärenden

Konsumenttvistenämnden kan bilägga tvister i situationer där en konsument är köpare medan en näringsidkare är säljare.

I detta slags tvister tillämpas i allmänhet konsumentskyddslagen.

Konsumenttvistenämnden kan inte befatta sig med tvister mellan två privatpersoner. Undantag från denna regel är ärenden som gäller bostadsköp, hyresförhållanden och överföring av bostadsrätter, där tvisterna också kan vara mellan två privatpersoner.

Har Du till exempel köpt en begagnad bil av en privat säljare, kan nämnden inte ta ställning till en eventuell tvist.

Det går inte heller att inkomma till nämnden med klagomål angående en vara eller en tjänst, om köparen är en näringsidkare. d.v.s. ett företag eller en yrkesutövare.

Om det alltså är Ditt företag som har köpt t. ex. en dator, så kan nämnden inte ta ställning till fel i varan.

Produkten eller tjänsten ska dessutom vara en konsumtionsnyttighet, m. a. o vara avsedd att användas i ett privathushåll.

Exempelvis en skördetröska kan inte anses vara en konsumtionsnyttighet. Sådana säljs och marknadsförs bara till lantbruksföretagare.

 
Publicerad 8.7.2013