Parkeringsbolag ska återbetala oskäliga övervakningsavgifter

Publicerad 13.9.2018

Konsumentklagonämnden har tagit ställning till två parkeringstvister, där konsumenten hade gjort ett litet fel vid betalningen. Registernumret och områdesnumret hade matats in fel. Eftersom parkeringsavgifterna i båda fallen ändå kunde sammankopplas med konsumentens fordon, ansåg nämnden att övervakningsavgifterna var oskäliga.

I det första fallet hade konsumenten av misstag betalat parkeringsavgiften men slagit in fel områdesnummer, varför den privata parkeringsövervakaren inte hade sammankopplat avgiften med bilen. Parkeringsövervakaren ansåg att det var fråga om konsumentens eget fel och att övervakningsavgiften var befogad. Konsumenten ansåg att övervakningsavgiften saknade grund, eftersom konsumenten i vilket fall som helst hade betalat priset för hela parkeringstiden.

I det andra fallet hade konsumenten av misstag slagit in registernumret på sin bil fel i betalningsappen. Registernumret skilde sig från den inmatade endast i fråga om två bokstäver som hade bytt plats. Även i det här fallet ansåg övervakningsbolaget att det var fråga om konsumentens eget slarv och att konsumenten lätt kunde ha kontrollerat att registernumret var rätt. Eftersom parkeringen som betalats med fel registernummer naturligtvis inte hittades i systemet, hade övervakningsbolaget skrivit ut en övervakningsavgift åt konsumenten. Konsumenten ansåg å sin sida att övervakningsavgiften i en sådan situation var oskälig och att övervakningsbolagets agerande var illojalt.

När man parkerar en bil på ett privat område där parkeringsvillkoren tydligt anges vid infarten, uppstår det ett avtal mellan områdets ägare och den som parkerar. I villkoren kan man avtala om en skälig övervakningsavgift, om den som parkerar inte iakttar villkoren. Konsumenttvistenämnden har inte ansett det oskäligt att en övervakningsavgift påförs om konsumenten gör ett fel som leder till att det inte kan övervakas om konsumenten iakttar villkoren. "En sådan situation kan uppstå t.ex. när konsumenten inte lämnar betalningskvittot på en synlig plats innanför vindrutan. Betalningskvittot utgör inte heller i efterskott alltid ett tillräckligt säkert bevis på att avgiften har betalats, om inte också fordonet har specificerats där utöver tidpunkten", konstaterar konsumenttvistenämndens ordförande Pauli Ståhlberg.

I de aktuella fallen har det varit möjligt att i efterskott tydligt slå fast att konsumenten hade betalat in rätt summa för rätt tid. Fastän övervakningen i dessa fall inte har kunnat göras i realtid, har det varit möjligt att i efterskott konstatera att betalningen har skett och gällt just fordonet i fråga. I båda fallen var det fel som konsumenten gjort obetydligt och hade inte hänfört sig till konsumentens huvudsakliga skyldighet, dvs. att betala avgiften för parkeringstiden till rätt belopp. På grund av dessa omständigheter ansåg nämnden att övervakningsavgifterna var oskäliga och rekommenderade att parkeringsbolaget återbetalar dem.