Hemförsäkringen täcker inte vattenskador som beror på installationsfel

Publicerad 6.7.2018

Hemförsäkringar täcker inte skador som beror på installationsfel. Konsumenter som installerar en tvätt- eller diskmaskin själva tar risken att en eventuell läckageskada inte ersätts. Vattenskador kan bli överraskande stora i egnahemshus, i sommarbostäder och i synnerhet i höghus. Om skadan förorsakas av att maskinen plötsligt går sönder eller att en slang eller koppling bryts och inte av en felaktig installering, täcks den i allmänhet av hemförsäkringen. Konsumenttvistenämnden avgör regelbundet tvister som gäller felaktiga installationer.

Nämndens färskaste avgörande gäller ett fall där konsumenten hade installerat en tvättmaskin själv. Vattenskadan hade orsakats av att det saknades en packning i rörkopplingen. Det hade kommit in vatten i husets konstruktioner och reparationen krävde en omfattande sanering. Enligt försäkringsvillkoren ersatte försäkringen inte sådan skada på byggnaden eller lösöret som orsakades av bl.a. installerings-, användnings- eller arbetsfel. Begränsningsvillkoret nämndes förutom i villkoren i produktbeskrivningen av försäkringen. Nämnden konstaterade att avsaknaden av packning var ett installationsfel enligt försäkringsvillkoren. Konsumenten hade informerats tillräckligt om begränsningen och villkoret var inte oskäligt. Nämnden rekommenderade inte ersättning enligt försäkringen. Konsumenten fick själv betala skadan. – Om konsumenten hade anlitat en fackman för installeringen, skulle hen ha kunnat kräva ersättning för eventuellt installationsfel av fackmannen.

Ett annat avgörande gällde en läckageskada som inträffat i en konsuments kök. Läckaget hade förorsakats av ett installationsfel som byggaren gjort. Soputdraget hade vid användning tagit i avloppsröret som därför så småningom hade lossnat från kopplingen. Vätska hade runnit i väggarna och konstruktionerna. Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte skada som orsakats av vätska om orsaken är en koppling som inte godkänts. Nämnden konstaterade att avloppsröret hade installerats felaktigt, eftersom kopplingen kunde lossna vid normal användning av soputdraget. Därför omfattades skadan inte av försäkringen. Nämnden konstaterade också att installationsfel, vare sig ersättningssökanden har känt till dem eller inte, typiskt inte ersätts enligt hemförsäkringar. Begränsningsvillkoret var således varken överraskande eller oskäligt för konsumenten. Nämnden rekommenderade inte att försäkringsbolaget skulle ersätta skadan. – I ärendet hade ersättning inte krävts av byggaren med anledning av installationsfelet. Bostaden hade färdigställts sex år innan läckageskadan uppdagades. Byggarens ansvar gäller i tio år och avbryts inte av att bostaden byter ägare.

I synnerhet på sommarstugor gör konsumenterna själva olika slag av vatten- och elinstallationer, och skador som dessa orsakar blir på konsumentens eget ansvar. I stadsbostäder kan ansvaret lätt utvidgas till att omfatta skador som orsakats andra. "Det är bra att konsumenter tänker på att de också ansvarar för skador som deras installationsfel orsakar husbolaget och andra delägare. I synnerhet i höghus kan skadorna vara stora, när vattnet rinner genom mellantaken", konstaterar konsumenttvistenämndens ordförande Pauli Ståhlberg.

En delägare eller hyresgäst som gjort en felaktig installation är ansvarig också efter det att bostaden byter ägare. Förutom för installationsfel kan den som bor i en bostad bli ansvarig också om hen inte utan dröjsmål meddelar om ett fel som hen upptäckt, t.ex. att vattenisoleringen gått sönder, och som kan orsaka skada för andra. Om man glömmer att stänga en kran eller dusch kan följden också bli stora skador. Hemförsäkringen ersätter inte heller alltid sådana skador.