Muuttotavaran vahingoittuminen lastauksen aikana ja korvauksen määrä

muuttokuljetus tavaran rikki meneminen vahingonkorvaus vastuunrajoitus tiekuljetus

Antopäivä: 08.12.2020

VP sopi LM Oy:n kanssa muuttopalvelusta, johon kuului koti-irtaimiston kuljettaminen ja kantaminen L:ssa sijainneesta huoneistosta toiseen 27.4.2019. Erimielisyys asiassa koskee muuttopalvelun tarjoajan vastuuta kuluttajan muuttotavaraan kuuluneiden betonikalusteiden vahingoittumisesta.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että LM Oy maksaa VP:lle 200 euron vahingonkorvauksen.


Hakijan vaatimukset perusteluineen

VP vaatii LM Oy:ltä korvauksena vaurioituneista betonipöydästä ja -penkistä yhteensä 1 298 euroa, mikä vastaa uusien samanlaisten kalusteiden hankintahintaa. Vaurioituneet kalusteet oli hankittu vuonna 2016.

Muuttoliikkeen edustaja kävi VP:n pyynnöstä tutustumassa muutettavaan irtaimistoon ja erityisesti betonipöytään. VP sai 2.4.2019 vahvistuksen siitä, että betonikalusteiden siirto onnistuu turvallisesti.

Muutossa yksi betonipöydän pöytälevyn kulmista murskautui. Lisäksi betonipenkki murskautui kolmesta kohdasta. Penkin metallijalan vierestä lähti pala pois ja penkin päädyssä oli selvät nokkakärryn jäljet. Betonipenkkiä ei ollut suojattu mitenkään siirrettäessä sitä huoneistosta muuttoautoon, mikä oli vastoin VP:n ja yrityksen sopimaa toimintamallia. VP ilmoitti vahingosta heti muuttopäivänä muuttomiehille, jotka tarkastivat vahingot sekä kirjoittivat ne ylös. Kirjallisen valituksen VP teki 29.4.2019.

Muuttoliike ehdotti huonekalujen korjaamista, mutta VP ei saanut tarkempaa ehdotusta siitä. LM kehotti toistuvasti VP:ä laittamaan vahingot omaan kotivakuutukseensa siten, että se olisi maksanut VP:n omavastuuosuuden.

Vaurioista ilmenee, ettei niiden korjaaminen ole mahdollista edes tyydyttävälle tasolle. Pöydän ja penkin materiaali on kuituvahvistettua betonia, joka valmistetaan luonnollisista hampun ja juutin kuiduista, kivijauheen ja sementin sekoituksesta, väripigmenteistä ja lateksipohjaisesta kovettajasta. Ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut betonikalusteet ovat yksilöllisiä ja ne valmistetaan käsityönä.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

LM Oy toteaa suorittaneensa muuton sovitulla tavalla 27.4.2019. Betonipöytä suojattiin kuplamuovilla ja kelmulla. Pöytä ei mahtunut hissiin pyörillä olevalla kuljetuslavetilla, minkä vuoksi muuttomiehet laittoivat pöydän hissiin ilman lavettia. Tällöin pöydän toisesta päästä murtui pala. LM:n edustaja sai asiasta tiedon muuttopäivänä, ja hän oli seuraavana päivänä yhteydessä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiön mukaan pöytä tuli ensisijaisesti korjata. LM:n ammattitaitoinen korjausmies kävi seuraavana päivänä tarkastamassa vahingon, mutta VP ei hyväksynyt minkäänlaista korjausta. Tämän jälkeen vakuutusyhtiön edustaja suositteli VP:ä laittamaan vahingon omaan kotivakuutukseensa siten, että LM maksaa omavastuuosuuden. LM oli valmis maksamaan kotivakuutuksen omavastuusta enemmänkin eli 250 euroa vähennettynä muuttolaskusta. Tämä ei kuitenkaan sopinut VP:lle. LM on edelleen valmis suorittamaan kohtuullisen korvauksen betonipöydästä tai sen korjauksen. Betonipöytä oli käytetty ja se oli altistunut lämpötilavaihteluille parvekkeella.

Betonipenkkiin ei ollut tullut lainkaan jälkiä nokkakärryistä. VP on itse kolhaissut penkkiä, minkä muuttomies voi todistaa.

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat säännökset

Tiekuljetussopimuslain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan muun muassa vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta.

Lainkohdan säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 107/1978 vp, s. 10) todetaan, että yksityisten kansalaisten kannalta tärkeät muuttotavaran kuljetukset on katsottu tarpeen saattaa tiekuljetussopimuslain piiriin. Tämä ei esitöiden mukaan edellytä nimenomaista säännöstä, koska muuttotavaran kuljetukset ovat sanotun lain 1 §:n 1 momentin mukaisia kuljetuksia.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettajan vastuu alkaa siis tiekuljetussopimuslain mukaan siitä, kun hän noutaa tavaran lähettäjältä. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa huonekalujen vaurioituminen on tapahtunut sen jälkeen kun rahdinkuljettaja oli ottanut ne haltuunsa kuljettamista varten.

Lautakunta katsoo, että asiassa tulevat näin ollen sovellettavaksi tiekuljetussopimuslain säännökset. Tiekuljetussopimuslain 28 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai tavaran luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 2 momentin mukaan kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.

Muuttoliikkeen vastuu betonipenkin vahingoittumisesta

VP ja LM ovat esittäneet toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, vahingoittuiko muuttotavaraan kuulunut betonipenkki sen ollessa VP:n vai muuttoliikkeen käsiteltävänä. Lautakunnan menettely on kirjallista, eikä suullista todistelua voida ottaa vastaan. Lautakunnan ratkaisu perustuu siten kirjalliseen asiakirja-aineistoon. Näin ollen lautakunnan käytettävissä olevin keinoin ei ole selvitettävissä, mitä betonipenkille tapahtui muuton aikana. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei se voi antaa ratkaisusuositusta betonipenkkiä koskevaan vaatimukseen.

Vastuu betonipöydän vahingoittumisesta ja siitä suoritettava korvaus

Asiassa on riidatonta, että kuluttajan betonipöydän yksi kulma vahingoittui muutossa suojauksesta huolimatta. Vahingoittuminen tapahtui, kun kuplamuovilla ja kelmulla suojattua betonipöytää kuljetettiin hissillä muuton lähtöpaikassa. Vahingoittuminen tapahtui ennen kuin betonipöytä oli saapunut määräpaikkaansa ja siten sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. LM ei ole näyttänyt sellaista erityistä syytä, joka vapauttaisi sen vastuusta, joten se on velvollinen korvaamaan kuluttajalle pöydän vaurioitumisesta aiheutuneen vahingon.

VP:n antaman selvityksen mukaan betonipöytä oli hankittu vuonna 2016, uuden betonipöydän hinta on 899 euroa ja pelkän betonipöydän kannen hinta uutena on 449 euroa. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä betonipöydän kunnosta, mutta on ilmeistä, että noin kolmen vuoden ikäisessä pöydässä on ollut käytön jälkiä. Lisäksi on ilmeistä, että betonipöydän vaurioitunut kulma on mahdollista korjata. Korjauskustannuksista, joilla olisi mahdollisesti ainakin osin selvitettävissä vahingoittumisesta johtuva arvon vähennys, ei ole kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä. Ottaen kuitenkin huomioon, että noin kolme vuotta vanhalla koti-irtaimistoon kuuluvalla tavaralla on jälleenmyyntiarvoa, lautakunta arvioi, että valokuvasta ilmenevä pöydän kulman murtuminen vähentää betonipöydän arvoa edellä selvitetyt hintatiedot huomioiden noin 200 euroa. Asiakirjojen mukaan pöytälevyn paino oli 150 kiloa, joten tiekuljetussopimuslain 32 §:n 2 momentin mukainen rahdinkuljettajan vastuun enimmäismäärä 20 euroa/kilo ei tässä tapauksessa rajoita korvauksen määrää.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.12.2020