Konsultointipalvelua koskevan kotimyyntisopimuksen hintaa koskevan ehdon kohtuuttomuus

Kuluttajakonsultointi kotimyynti hinta

Diaarinumero: D/5283/39/2018
Antopäivä: 07.12.2020

Asiaselostus OH solmi 7.9.2018 kotimyynnin perusteella konsultointisopimuksen aputoiminimellä X Konsultointipalvelut toimineen yksityisen elinkeinonharjoittajan KL:n kanssa. OH sai mainitulta yrittäjältä palvelusta 29.9.2018 päivätyn, 766,98 euron suuruisen laskun, jota hän ei ole maksanut.

Asiassa on kyse sopimuksen kohtuuttomuuden arvioinnista hintaa koskevan sopimusehdon perusteella.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että aputoiminimellä X Konsultointipalvelut toiminut yksityinen elinkeinonharjoittaja / Y Konsultointipalvelut avoimen yhtiön yhtiömies KL pidättäytyy perimästä OH:lta konsultointipalvelusopimuksen 766,98 euron hintaa.


Hakijan vaatimukset perusteluineen

OH vaatii sopimuksen purkua tai tuntuvaa hinnanalennusta. OH ilmoittaa euromääräiseksi vaatimuksekseen sopimuksesta laskutetun summan 766,98 euroa.

OH:n asiamiehenä toimiva tytär vetoaa siihen, että sopimusta ei olisi hänen isänsä iästä ja taloudellisesta tilanteesta tietoisena pitänyt koskaan tehdä. Sopimus vaikuttaa kunnianvastaiselta tai arvottomalta tai ainakin kohtuuttomalta.

OH:n mukaan helmikuussa 2019 on lisäksi käynyt ilmi, että konsultointipalveluyrityksen tekemät muutokset OH:n auton vakuutukseen on tehty virheellisesti, mistä johtuen OH on maksanut kahta autovakuutusta samanaikaisesti. Vakuutusyhtiöstä saatujen tietojen mukaan päällekkäisyyden ovat aiheuttaneet virheellisesti kirjoitetut auton tiedot. Tästä on tullut OH:lle vielä ylimääräistä harmia ja turhia maksuja.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Lautakunta on pyytänyt X Konsultointipalvelut -elinkeinonharjoittajaa vastaamaan kuluttajan vaatimuksiin. Asiassa vastauksen on antanut Y Konsultointipalvelut avoin yhtiö. Yhtiö kiistää kuluttajan vaatimukset.

Elinkeinonharjoittajan näkemyksen mukaan OH:n tyttären esittämät vaatimukset ovat epämääräisiä. Vaatimuksissa ei ole tullut esille palvelussa olevaa virhettä. OH:lle on tarjottu sovintona sopimuksesta poikkeavaa osamaksusuunnitelmaa.

Elinkeinonharjoittajan mukaan OH:n kanssa tehdyllä konsultointisopimuksella on sovittu operaattori-, vakuutus- ja sähkösopimusten konsultoinnista. Konsultoinnilla tarkoitetaan toimeksiantajalle annettavaa tietoa, jonka avulla hän voi tiputtaa kulujaan edellä mainituista palveluista. Palvelun toteutumisen vuoksi konsultoinnin yhteyteen on otettu käyttöön käytäntö, jossa toimeksiantajaa avustetaan saamaan uudet palvelut käyttöönsä hänen niin halutessaan. Laskutuksen keskeinen peruste on toimeksiantajan saama tieto.

Elinkeinonharjoittajan mukaan OH:n palveluille tehtiin seuraavat toimenpiteet:

Operaattori:

1. Puhelinliittymä (huoleton puhe) vanha hinta 14,90 e/kk 31.02.2019 asti. Tämän jälkeen 19,90 e/kk. Puhelinliittymä (huoleton puhe) uusi hinta 9,90 e/kk/24 kk.

2. Nettiliittymä (4G) vanha hinta 14,90 e/kk 31.2.2019 asti. Tämän jälkeen 21,90 e/kk. Nettiliittymä uusi hinta 9,90 e/kk/24 kk. Palvelussa ei muutoksia aikaisempaan. Konsultoinnilla tiputettu hintaa.

Vakuutukset: OH:n ajoneuvossa oli ollut If:n liikennevakuutus ja etukasko. Palvelun hinta yhteensä 681,05 e/v. OH:lle löydettiin Pop-vakuutuksesta liikennevakuutus ja laajakasko (L-kasko). Palvelun hinta yhteensä 342,07 e/v.

Tämän lisäksi OH:n omakotitalon vakuutuksessa oli vakuutettuna huomattavan paljon enemmän neliöitä, kuin talossa todellisuudessa on. Korjauksella saatiin 100 euron säästö, josta laskutettiin 50 euroa.

Yrityksen edustaja/yrittäjä kävi OH:n luona useasti varmistamassa palveluista saadun hyödyn, ja tämän lisäksi operaattoripalvelut toteutettiin suoraan yhtiössä. Toimeksiantaja OH:n kanssa oltiin useasti yhteydessä, ja yhteyden perusteella voitiin varmistua OH:n ymmärtäneen sopimuksen sellaisenaan. Yritys ei vaihda asiakkaan vakuutuksia, vaan siirron tekee asiakas itse. OH:n kohdalla siirtoa ei ole yrityksen taholta tehty tai ollut edes mahdollista tehdä.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on sopimuksen perusteella kyse kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesta kotimyyntisopimuksesta. Tällaista sopimusta koskee lähtökohtaisesti kuluttajan oikeus peruuttaa sopimus sen solmimisen jälkeen luvussa säädetyin edellytyksin ja aikarajoin. OH ei kuitenkaan ole vedonnut asiassa peruuttamisoikeuteensa, vaan sopimuksen yleiseen kohtuuttomuuteen ja pätemättömyyteen. Lautakunta katsoo, että OH:n asiassa esittämiä väitteitä ja perusteita ei ole pidettävä kotimyyntisopimuksen peruuttamisoikeuteen vetoamisena, joten lautakunta ei arvioi käsillä olevaa asiaa peruuttamisoikeuden näkökulmasta.

Sopimuksen hintaa koskevien ehtojen kohtuuttomuuden arviointi

Kuluttajansuojalain 6 luvussa on säädetty elinkeinonharjoittajan erityisestä tiedonantovelvollisuudesta koti- ja etämyynnissä. Luvun 9 §:n mukaan kuluttajalle on ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä annettava tiedot muun muassa kulutushyödykkeen kokonaishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, tiedot hinnan määräytymisen perusteista.

Jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot sekä muut seikat. Etukäteen laadittu kohtuuton ehto, jonka sisältöön kuluttaja ei ole voinut vaikuttaa, on 2 §:n mukaan jätettävä huomioon ottamatta ja sopimus jätettävä voimaan muilta osin muuttumattomana, jos se voi sellaisenaan pysyä voimassa.

OH:n allekirjoittama konsultointisopimus sisältää elinkeinonharjoittajan laatimat vakioehdot, joista vain osa soveltuu OH:n tapaukseen ja osan ilmoitetaan koskevan esimerkiksi yritysasiakkaita. Palvelun sisällöksi on ilmoitettu sopimusten kilpailutus. Palvelun kokonaishintaa ei ole ilmoitettu etukäteen. Sopimuksen mukaan hinta määräytyy seuraavasti:

"Konsultointipalvelun tuottama hyöty toimeksiantajalle todennetaan asiakaskohtaisen maksu erittelyn avulla. Palvelun kilpailutuksesta maksettava hinta perustuu toimeksiantajalle tuotettuun säästöön. Palvelun hinta on 50 % 24 kuukauden aikana tuotetusta säästöstä. Allekirjoittanut toimeksiantaja maksaa laskun, jonka loppusumma lasketaan konsultoinnin tuottamasta säästöstä."

Sopimuksessa todetaan lisäksi seuraavaa:

"Konsultointipalvelun keskimääräinen säästö on ollut toimeksiantajille 850 EUR / 24 kk. Esimerkit käydään läpi 500 euron, 1 000 euron, 1 500 euron, 2 000 euron, 2 500 euron ja 3 000 euron säästön (24 kk) mukaisesti. Hyöty lasketaan viiden vuoden mukaan. Saatuja hintoja on laskennallisesti mahdollista ylläpitää viiden vuoden ajan. Lisäksi markkinoiden muutos on vähäinen tässä ajassa. Hyödyn laskelma on arvio, joka edellyttää toimeksiantajan itsenäistä aktiivista hintojen kilpailuttamista konsultoinnin jälkeen. Konsultointisopimus ei jatku automaattisesti sopimuskauden (24 kk) jälkeen. Säästö lasketaan aina tarkastellen toimeksiantajan palveluiden hintaa sopimusta tehtäessä. Laskutus perustuu ainoastaan 24 kk:n säästölaskelmaan."

Tätä seuraa sopimusasiakirjassa yllä mainittujen esimerkkien selostaminen. Niistä ensimmäisessä ilmoitetaan laskun olevan 24 kuukauden ajalta 350 euroa, kun toimeksiantajan säästö on 500 euroa 24 kuukautta kohden.

Lautakunta katsoo palvelun hinnan määräytymistä koskevien sopimusehtojen olevan epäselviä. Lautakunta arvioi, että OH ei ole solmitun sopimuksen perusteella voinut saada riittävän selvää käsitystä palvelun kokonaishinnasta tai sen määräytymisestä kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla ennen sopimuksen solmimista.

Niiden säästöjen suuruus, joista 50 prosentin veloitus sopimusehtojen mukaan lasketaan, eivät ole olleet etukäteen tiedossa. Sopimuksen ja elinkeinonharjoittajan antamien tietojen perusteella kuluttajalta on laskutettu yli 700 euroa palvelusta, jonka sisältönä on ollut vaihtoehtoisten, kuluttajalla käytössä olevia edullisempien kulutushyödykepalvelusopimusten tarjousten kartoittaminen ja esittäminen kuluttajalle.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, millaisessa muodossa tarjoukset on kuluttajalle esitetty. Lautakuntaan toimitetun aineiston sisältämin laskelmien perusteella palvelun sisältö jää hyvin epäselväksi siltä osin, millaiset sopimukset OH:lle on tosiasiassa esitetty ja miten ne ovat poikenneet hinnaltaan hänellä olemassa olleista sopimuksista. Varsinaisten uusien, edullisempien sopimusten solmiminen ei ole sisältynyt palveluun. Sopimuksen perusteella kuluttajalle mahdollisesti syntyvä säästöhyöty realisoituu tosiasiallisesti vain siinä tapauksessa, että kuluttaja itse ryhtyy jatkotoimenpiteisiin ja irtisanoo voimassa olevat sopimuksensa sekä solmii uudet sopimukset. Tässäkin tapauksessa laskennallinen säästö, jonka perusteella konsultointipalvelun laskutus on tehty, syntyy vasta vuoden kuluessa. Kuluttajalta laskutetaan kuitenkin koko tulevan vuoden laskennalliseen säästöön perustuva hinta kerralla heti uusien tarjousten esittämisen jälkeen. Sopimusehtojen perusteella jää myös epäselväksi, miksi laskennallinen säästö perustuu viiden vuoden säästöön niin, että 500 euron vuotuisesta säästöstä laskutettava 50 prosentin veloitus onkin 350 euroa.

Lautakunta pitää tällaista ainoastaan mahdollisesti syntyvästä, pitkän ajan tarkastelua edellyttävästä säästöstä laskuttamista kohtuuttomana. Tätä kantaa tukee se, että sopimus on sisältönsä perusteella tietoisesti solmittu iäkkään kuluttajan kanssa, ja tosiasiallisen säästöhyödyn saaminen useiden vuosien kuluessa voi olla tällaiselle kuluttajalle erityisen epävarmaa.

Lautakunta katsoo, että konsultointipalvelun hintaa on pidettävä kohtuuttoman korkeana suhteessa sen tosiasialliseen sisältöön. Näillä perusteilla sopimuksen hintaa koskevia ehtoja on pidettävä kuluttajansuojalain 4 luvun 1 ja 2 §:n mukaisesti kohtuuttomina.

Kohtuuttomuuden seuraukset

Edempänä mainitussa kuluttajansuojalain 4 luvun 2 §:ssä säädetään, että kohtuuton vakioehto on jätettävä huomioon ottamatta ja sopimus jätettävä voimaan muilta osin muuttumattomana, jos se voi sellaisenaan pysyä voimassa. Korkeimman oikeuden ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaisen tulkinnan mukaan mainittuja kuluttajansuojalain säännöksiä on tulkittava ja sovellettava kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun neuvoston direktiivin (93/13/ETY, sopimusehtodirektiivi) ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla niin, että sopimusehdon kohtuuttomuudesta seuraa sen mitättömyys silloin, kun kohtuuttomuusarviointi perustetaan sopimusehtodirektiiviin.

Sopimuksen mukainen palveluksen hinta kuuluu direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksen olennaisiin ehtoihin, joiden kohtuuttomuus tulee arvioitavaksi direktiivin ja unionin tuomioistuimen edellyttämällä tavalla, jos sopimusehtoja ei ole laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Lautakunta katsoo, että kyseessä olevan konsultointisopimuksen hintaa koskevia sopimusehtoja ei ole laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi edempänä kuvatuin perustein. Näin ollen kohtuuttomaksi katsottua palveluksen hintaa on pidettävä pätemättömänä sopimusehtona. Tällä perusteella Hannosella ei voida katsoa olevan velvollisuutta maksaa palvelusta hintaa sopimuksen mukaisin ehdoin.

Kun toimeksisaaja ei ole esittänyt asiassa muitakaan perusteita palvelun hinnan määräytymisen arvioinnille esimerkiksi palvelusuoritukseen tosiasiallisesti käytetyn työajan perusteella laskettavien kulujen muodossa, lautakunta katsoo, että Hannosella ei ole velvollisuutta maksaa palvelusta laskutettua hintaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.12.2020