Auton moottorin vaurioituminen junakuljetuksen aikana moottoritilaan kertyneen lumen vuoksi

lumivaurio vahingonkorvaus oma myötävaikutus junakuljetus autojuna

Diaarinumero: D/2300/35/2019
Antopäivä: 12.11.2020

PL sopi VR-Yhtymä Oy:n kanssa autonsa kuljettamisesta Helsingistä Kemijärvelle 1.2.2019. Auton moottoritilaan oli kuljetuksen aikana kertynyt lunta ja moottori vaurioitui PL:n käynnistäessä sen. PL vetoaa siihen, että kuljetusvaunuun ei ollut kytketty sähköjä kuljetuksen ajaksi, minkä vuoksi hänen autonsa lohkolämmitin ei sulattanut jäätä. Asiassa on riitaa siitä, onko VR-Yhtymä Oy velvollinen korvaamaan korjauskulut.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että VR-Yhtymä Oy maksaa PL:le 2 500 euron vahingonkorvauksen.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

PL vaatii, että VR korvaa auton korjauskustannuksia 5 028 euroa.

PL toi auton Pasilan juna-asemalle kuljetusta varten. Se ohjattiin ensimmäiseksi autoksi ylätilaan. Aamulla Kemijärvellä yli 30 asteen pakkasessa auto käynnistyi, mutta siinä ei ollut tehoja ja pian se ei enää käynnistynyt ollenkaan. Auto vietiin hinauksella Rovaniemelle Wetterille, missä todettiin, että moottoritilaan junamatkan aikana tuiskunnut lumi ja pöly ovat vaurioittaneet moottoria.

Lohkolämmitin oli kytkettynä, mutta VR ei laittanut sähköjä päälle lupauksestaan huolimatta. Jos moottori olisi ollut lämmin, vahinkoa ei olisi tapahtunut. Ääriolosuhteissa VR:n pitää myös muistuttaa aamulla perille saavuttaessa jokaista kuljettajaa siitä, että moottoriin on voinut mennä lunta ja jäätä. Kokematon matkustaja ei voi aavistaa, että niin voi käydä.

PL on liittänyt ratkaisupyyntöönsä Sun-Car Oy:n 21.3.2019 päivätyn 5 028,70 euron laskun auton korjauksesta.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

PL on määränpäässä käynnistänyt auton tarkistamatta auton moottoritilaa. Matkan aikana lunta oli mennyt moottoritilaan ja PL:n käynnistäessä auton moottoriin aiheutui vaurioita. Asiassa ei ole näytetty, että sähköjä ei olisi laitettu päälle. Kun asiaa on PL:n toisen yhteydenoton jälkeen selvitetty, ei ole ilmennyt mitään sellaista mikä olisi varmuudella osoittanut, että sähköjä ei olisi laitettu päälle. Normaalitilanteissa sähkö laitetaan päälle, mutta poikkeus tästä voidaan tehdä tilanteissa, joissa ovien toiminta on häiriintynyt. Tällöin sähköt poistetaan autovaunusta, koska tällä saadaan junan ovet toimimaan. Jälkikäteen ei kuitenkaan ole löytynyt merkintää siitä, että kyseisessä junassa olisi tehty näin. Tällaisessa tilanteessa ei kuitenkaan olisi kyse VR:n tahallisuudesta tai tuottamuksesta, koska tällaisella toiminnalla korjataan vika, joka estää junan käyttämisen.

Pelkästään se, että jakohihnan kotelossa on määränpäähän saavuttaessa ollut lunta, ei osoita sitä, että sähköt eivät olisi olleet päällä. Pöllyävää lunta pääsee joissakin autoissa merkistä riippumatta jakohihnan kotelon sisälle. Lohkolämmitin ei välttämättä sulata jakohihnan koteloon joutunutta lunta etenkään kovassa pakkasessa. PL:n kertomuksen mukaan pakkasta oli yli 30 astetta. Vaikka lohkolämmitin olisi ollut päällä, se ei välttämättä olisi estänyt vahinkoa. Sen vuoksi asiakkaan on aina tarkistettava konehuone ennen auton käynnistämistä.

Autojen kuormaus- ja purkauspaikalla ilmoitetaan selkeästi, että asiakkaiden tulee ennen auton käynnistämistä tarkistaa, ettei auton moottoritilassa ole lunta tai jäätä. VR:n autonkuljetusehdoissa kerrotaan, että VR ei korvaa vahinkoja, jotka lumi tai jää on aiheuttanut auton moottorille käynnistyksen yhteydessä.

Asiassa ei ole näytetty, että VR olisi tahallisella tai tuottamuksellisella toiminnalla aiheuttanut auton vauriot. Näyttämättä on jäänyt myös, että sähkö ei olisi ollut päällä tai että vaurio olisi aiheutunut PL:n väittämästä syystä. Tästä huolimatta VR-Yhtymä Oy on tarjoutunut hyvittämään PL:lle auton sulatus- ja hinauskulut. Auton korjauskuluista VR ei katso olevansa korvausvelvollinen.

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat säännökset ja sopimusehdot

Rautatiekuljetuslain 4 §:n mukaan rautatieyrityksellä ja sillä, jonka menettelystä rautatieyritys vastaa, on oikeus vedota tämän lain säännöksiin vastuun rajoittamisesta ja vastuusta vapautumisesta silloinkin, kun korvausvaatimus ei perustu tähän lakiin, jos korvausta olisi voitu vaatia tämän lain nojalla.

Rautatiekuljetuslain 5 §:n mukaan jos rautatieyritys tai joku, jonka menettelystä rautatieyritys vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, se ei voi vedota tämän lain säännöksiin vastuun rajoittamisesta tai vastuusta vapautumisesta.

Rautatiekuljetuslain 13 §:n 1 momentin mukaan rautatieyritys on tavaran kuljetettavaksi ottamisesta sen luovutukseen asti vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut luovutuksen viivästymisestä taikka siitä, että tavara on kokonaan tai osittain kadonnut tai vahingoittunut. kadonnut tai vahingoittunut.

Rautatieyritys vapautuu 1 momentissa säädetystä vastuusta, jos se näyttää vahingon aiheutuneen:

1) lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä;

2) lähettäjän tai vastaanottajan antamasta määräyksestä, joka ei johdu rautatieyrityksen virheestä tai laiminlyönnistä;

3) tavarassa olevasta viasta; taikka

4) seikasta, jota rautatieyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä.

Rautatiekuljetuslain 14 §:n mukaan rautatieyritys vapautuu 13 §:n 1 momentissa säädetystä vastuusta, jos se näyttää tavaran katoamisen tai vahingoittumisen voineen johtua 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä riskistä, eikä muuta näytetä. Lainkohdan 2 momentin 4 kohdan mukaan erityinen riski on kuljetus avovaunussa lähettäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

VR Autonkuljetusehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) ehtojen kohdan "Kuormaus ja purkaminen" mukaan jos auto on talviaikana kuormattu autonkuljetusvaunun ulkotilaan, tulee asiakkaan tarkistaa ennen moottorin käynnistystä, että moottoritilassa ei ole lunta tai jäätä. Autonkuljetusehtojen kohdan "Vastuut" mukaan VR ei korvaa vahinkoja, jotka lumi tai jää aiheuttaa auton moottorille käynnistyksen yhteydessä.

Asian arviointi

Rautatieyrityksen vastuuta tavaran vahingoittumisesta on rajoitettu tilanteissa, joissa tavaran vahingoittuminen on aiheutunut erityisestä riskistä, joka johtuu kuljetuksesta avovaunussa lähettäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että PL:n auto on kuormattu autonkuljetusvaunun ulkotilaan. Koska PL ei selvityksen mukaan ole nimenomaisesti sopinut VR-Yhtymä Oy:n kanssa auton kuljettamisesta avovaunussa, lautakunta katsoo, että VR-Yhtymä Oy ei voi vedota rautatiekuljetuslain vastuunrajoitukseen koskien tavaran kuljettamista avovaunussa lähettäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Myöskään VR:n autonkuljetusehtoihin sisältyvä vastuunrajoitus koskien lumen tai jään aiheuttamia vahinkoja ei voi kokonaan poistaa VR:n vastuuta tilanteessa, jossa vahinko on aiheutunut VR:n huolimattomuudesta.

Auton moottoritilan lumeentumisen ja jäätymisen syynä olleet luonnonolosuhteet eivät sinänsä ole VR-Yhtymä Oy:n vastuulla. Toisaalta kuljetus täytyy järjestää sillä tavoin, että ainakin ennalta arvattavilta vahingoilta vältytään. Lumeentumista ja jäätymistä voidaan ehkäistä esimerkiksi kuormaamalla auto kuljetusvaunuun perä edellä tai käyttämällä pelkästään vaunuja, joiden sisään lumi ei pääse. Myös autojen lämmittäminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti VR on vastuussa sellaisista riskialttiin kuljetustavan käyttämisestä aiheutuvista vahingoista, jotka ovat ennalta arvattavia. Kylmänä vuodenaikana autoa avovaunussa varsinkin etummaisena kuljetettaessa ei ole epätavallista, että auton moottoritila lumeentuu niin paljon, että moottori saattaa ainakin käynnistettäessä tai muutoin vaurioitua. Kyse on erityisestä riskistä, joka liittyy suojaamattomaan kuljettamiseen. Vaaraa auton vahingoittumisesta suojaamattomassa kuljetuksessa voidaan vähentää kuormaamalla auto vaunuun perä edellä tai varmistamalla mahdollisen lumeentumisen sulaminen. VR-Yhtymä Oy:n on palvelun ammattimaisena tarjoajana pitänyt olla tietoinen kuormaamisen vaaroista ja kehottaa PL:aa ajamaan auto vaunuun perä edellä tai varmistaa mahdollisen lumeentumisen sulaminen. Koska VR ei ole selvityksen perusteella näin tehnyt, se on menetellyt huolimattomasti ja on vastuussa PL:n autolle aiheutuneista vahingoista.

VR on pyrkinyt vähentämään vahingon vaaraa ohjeistamalla kuljetuspalvelun käyttäjiä tarkistamaan auton moottoritilan ennen auton käynnistämistä. Laiminlyödessään ohjeistuksen noudattamisen kuljetuspalvelun käyttäjä syyllistyy omalta osaltaan huolimattomuuteen ja voi näin myötävaikuttaa vahinkoon. Sen sijaan sen osalta, onko VR varmistanut autojen sulattamisen ei ole saatu luotettavaa selvitystä, eikä VR voi vapautua vastuustaan tällä perusteella.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, miltä osin auton moottorivauriot ovat aiheutuneet VR-Yhtymä Oy:n puolella olevasta huolimattomuudesta ja miltä osin niiden syynä on ollut kuluttajan laiminlyönti tarkistaa auton moottoritila ennen käynnistämistä. Kuluttajan esittämän korjauslaskun mukaan auton vaurioiden korjaamisesta aiheutui 5 028 euron kulut. Lautakunta katsoo muun selvityksen puuttuessa, että vastuu vahingosta tulee jakaa VR:n ja kuluttajan kesken siten, että VR-Yhtymä Oy korvaa kuluttajalle 2 500 euron osuuden auton korjauskuluista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.11.2020