Lego-tuotteen hintavirhe verkkokaupassa

väärä hinta tilausvahvistus

Diaarinumero: D/460/36/2018
Antopäivä: 21.04.2020

KH osti 25.12.2018 verkkokauppasivustolta etäkaupalla LEGO Star Wars 75212 -tuotteen hintaan 29,90 euroa. Verkkokauppa peruutti kaupan vedoten hintavirheeseen.

Asiassa on kyse siitä, onko KH:n katsottava täytyneen ymmärtää hintavirhe, vai onko hänel-lä oikeus saada tuote sovittuun hintaan.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että verkkokauppa toimittaa KH:lle LEGO Star Wars 75212 -tuotteen 29,90 euron hintaan.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

KH vaatii tuotteen toimitusta maksettuun hintaan 29,90 euroa.

KH kertoo tilanneensa Lego-paketin 29,90 euron hintaan ja saaneensa toimitusvahvistuksen. Verkkokauppa kuitenkin perui kaupan vedoten järjestelmävirheeseen ja liian suureen hinnanalennukseen.

KH korostaa, että samaan aikaan oli samanlaisia tuotteita myynnissä samanlaisilla alennuksilla. Kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta huomata kyseessä olevan hintavirhe.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Verkkokaupan myyntijärjestelmässä on jopa yli 65 000 eri tuotetta, joista kyseisenä ajankohtana yli 1400 tuotetta on ollut erinäisissä tarjouksissa. Valitettavasti osan LEGO-tuotteiden kohdalla alennuskampanjan valmistelussa kävi inhimillinen virhe, jonka seurauksena keskeneräinen kampanja pääsi aktiiviseksi tarkistamattomilla hinnoilla. Kyseisen hintavirheen takia tuote oli päättänyt myyntiin huomattavasti alle yleisen markkinahinnan sekä valmistajan suositushinnan.

Tilaaja on tilausta tehdessään hyväksynyt Verkkokauppain sopimusehdot, joissa on todettu kohdassa kolme (3. Hinnasto) seuraavasti: "Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo." Mainittujen tuotteiden normaalihintojen ollessa olennaisesti korkeampia kuin virheellinen alennusmyyntihinta, Verkkokauppa katsoo kyseessä olevan KKV:n linjauksen mukainen tilanne, jossa kuluttajan tulisi ymmärtää kyseessä olevan virheellinen hinta.

Alennukset ovat ylittäneet merkittävästi normaalin alennustason, joihin kuluttajien voidaan olettaa tottuneen Lego-tuotteiden kohdalla. Kategorisesti Legojen alennukset eivät laske myyntihintaa edes poistomyynneissä tai alennuskampanjoissa virheellisen hinnan tasolle. Kuluttajien voidaan olettaa ymmärtäneen, että kyseessä on ollut pätemätön ja virheellinen tahdonilmaisu. Verkkokauppa vetoaa oikeustoimilain 32 § 1 momentin mukaisesti sopimuksen pätemättömyyteen.

LEGO-tuotteiden kohdalla ei ole yhdelläkään jälleenmyyjällä vastaavia alennuksia, mitä nyt virheellisen hinnan seurauksena tuotteella oli. Valmistajan suositushinta tuotteelle on ollut 195,95€ ja hintavirheen vuoksi tuotteen hinta oli noin 15% suositushinnasta sekä 20% Verkkokaupan normaalista 141,90€ hinnasta ollen 29,90€. Kuluttajan tulee ymmärtää kyseessä olevan hintavirhe, etenkin kun Verkkokaupan normaali hintataso on jo huomattavan edullinen valmistajan suositushintaan.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on riidatonta, että verkkokauppa on verkkokauppasivustollaan tarjonnut kysymyksessä olevaa LEGO-tuotetta 29,90 euron kauppahinnalla. KH on tilannut tuotteen mainitulla hinnalla ja saanut myyjäliikkeeltä tilauksestaan tilausvahvistuksen.

Lähtökohtaisesti verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla tehdyt tilaukset sitovat niin myyjää kuin ostajaa. Mainittu pääsääntö ei kuitenkaan ole poikkeukseton.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:n 1 momentin mukaan tilanteessa, jossa jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

Verkkokaupan mukaan ilmoitetulla hinnalla solmittu etämyyntisopimus ei sido sitä, koska ero erheellisesti ilmoitetun 29,90 euron hinnan ja valmistajan suosituksen mukaisen sekä Verkkokaupan oman jälleenmyyntihintatason välillä on tässä tapauksessa ollut niin merkittävä, että kuluttajan olisi tullut ymmärtää hinnoittelussa tapahtunut virhe. Verkkokauppa vetoaa siihen, että kuluttaja on ostanut tuotteen 15 prosentilla valmistajan 195,95 euron hinnasta ja vastaavasti 20 prosentilla Verkkokaupan 141,90 euron normaalihinnasta. Kuluttaja KH:n mukaan hinnanero ei ole ollut selvä.

KH:n lautakuntaan toimittaman selvityksen mukaan Verkkokaupan sivuilla on tuotetta myytäessä näkynyt tuotteen normaalihinta Verkkokaupassa. Virheellinen tarjoushinta on ollut noin 20% Verkkokaupan omasta normaalihinnasta. Koska saadun selvityksen mukaan sivuilla ei ole näkynyt valmistajan hintaa, ei sille voida antaa merkitystä asiaa arvioitaessa.

KH:n mukaan Verkkokaupan myymälässä on ollut tuotteita myynnissä vastaavanlaisilla tarjouksilla. Verkkokauppa ei kiistä asiaa. Vaikka kyse on tuotemerkkituotteesta, lautakunnan käsityksen mukaan lastentavaroissa ja myös legotuotteissa alennusprosentit voivat olla suuret. Lautakunta toteaa myös, ettei kuluttajalla ole tosiasiallista mahdollisuutta todeta jonkin tietyn tuotteen kohdalla kyseessä olevan hintavirhe, jos elinkeinonharjoittaja on samanaikaisesti tarjonnut muita tuotteita vastaavanlaisin alennuksin.

Lautakunta arvioi, että niin tuotteen ilmoitettua hintaa kuin mainittuja alennusprosenttejakaan ei voida tässä tapauksessa pitää niin poikkeuksellisina, että kuluttajan voitaisiin katsoa täytyneen ymmärtää hintavirhe. Tuotteen hintaa tai alennuksen suuruutta ei myöskään voida pitää elinkeinonharjoittajan laatimien vakioehtojen tarkoittamalla tavalla selvästi virheellisenä.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, että verkkokauppa on sidottu sopimukseen kyseisen tuotteen tilaamisesta ja näin ollen velvollinen toimittamaan tuotteen KH:lle sovittuun 29,90 euron hintaan.

Päätös oli yksimielinen.


 
Julkaistu 21.4.2020