LENTOKULJETUKSEN MUUTTUMINEN VIIVÄSTYKSEN VUOKSI. VIRHE LENTOKULJETUKSESSA. MONTREALIN YLEISSOPIMUS. HINNANALENNUS.

Lento Viivästys

Diaarinumero: 5536/35/2017
Antopäivä: 24.09.2019

AL:llä ja SS:llä (matkustajat) oli lentoliput Finnair Oyj:n lennolle AY979 Helsingistä Madeiran Funchaliin 2.10.2017. Lento ei säätilasta johtuen päässyt laskeutumaan Funchaliin, vaan se laskeutui Teneriffalle tankkausta varten. Tankkaamisen jälkeen laskeutumista Funchaliin yritettiin uudelleen, mutta kovasta sivutuulesta johtuen tämä ei onnistunut ja lentokoneen oli laskeuduttava Porto Santoon, mistä se jatkoi edelleen Lissaboniin. Laskeutumista Funchaliin yritettiin uudelleen 3.10.2017, mutta tuuliolosuhteista johtuen se ei onnistunut ja lento palasi toistamiseen Porto Santon kautta Lissaboniin. Funchaliin päästiin 5.10.2017 klo 12.26 lähes kolme vuorokautta alkuperäistä saapumisaikaa myöhemmin. Kirjoita tähän

Vaatimukset Matkustajat vaativat, että Finnair Oyj palauttaa lentolippujen hinnan 1 090 euroa.

Matkustajien käsityksen mukaan syynä pitkään viivästykseen ei ollut säätila Madeiralla vaan se, että Finnair ei ole varautunut tällaisiin tilanteisiin Madeiralle lennettäessä. Neljän päivän myöhästyminen ei ole kohtuullista matkustajille. Matkustajat olisivat voineet esimerkiksi jäädä Teneriffalle, ja jatkaa laivalla tai paikallislennolla Madeiralle.

Vastaus Finnair Oyj kiistää matkustajien vaatimukset.

Matkustajat olivat lähdössä 2.10.2017 Helsingistä Madeiran Funchaliin Finnairin lennolla AY979 Helsinki–Funchal, kun lennolle tuli lähes kolmen vuorokauden viivästys jäljempänä kuvatuista sääolosuhteista johtuen.

Matkustajien lennon viivästys aiheutui Funchalin lentokentällä vallinneista tuuliolosuhteista. Matkustajien lento pääsi lähtemään lähes aikataulussaan kohti Funchalia. Saavuttuaan Madeiran ilmatilaan lento joutui kuitenkin odottamaan pitkään laskeutumislupaa Funchaliin. Puuskittainen sivutuuli ylitti jatkuvasti 25 solmun sallitun rajan ja lentokoneen oli laskeuduttava Teneriffalle tankkaamista varten. Tankkaamisen jälkeen laskeutumista Funchaliin yritettiin uudelleen, mutta sivutuuli oli edelleen liian kova ja lennon oli laskeuduttava läheiselle Porto Santon saarelle. Koska miehistön viranomaismääräysten mukaiset sallitut työtunnit olivat täyttymässä eikä Porto Santon saarella ollut hotelleja matkustajille eikä miehistölle, oli viranomaiselta haettava poikkeuslupaa operoida kohteeseen, jossa olisi majoituskapasiteettia. Lupa saatiin ja lopulta lento päätettiin operoida Lissaboniin. Matkustajat ja miehistö siirtyivät hotelleihin. Viranomaisvaatimusten mukaisen minilepoajan jälkeen laskeutumista Funchaliin yritettiin uudelleen iltapäivällä 3.10.2017. Tuuliolosuhteet laskeutumisen hetkellä olivat kuitenkin edelleen liian ankarat, joten laskeutumista ei voitu tehdä ja lento laskeutui jälleen Porto Santoon, mistä lento palasi uudelleen Lissaboniin lepoa ja majoittumista varten.

Koska ennusteet tuuliolosuhteiden paranemisen suhteen eivät olleet parantuneet merkittävästi tulevienkaan päivien osalta ja koska lisäksi miehistön vireys taso alkoi olla tilanteessa sovellettujen minimilepoaikojen vuoksi matala, päätettiin koko miehistö vaihtaa. Finnair onnistui hankkimaan varamiehistön siten, että se saapui Lissaboniin 4.10.2017 iltapäivällä. Viranomaismääräysten mukaisen lepoajan jälkeen lento kohti Funchalia pääsi matkaan seuraavana päivänä 5.10.2017 ja tuulen laannuttua laskeutuminen oli tällä kertaa mahdollista. Lento laskeutui Funchaliin 5.10.2017 klo 12.26, lähes kolme vuorokautta alkuperäisestä aikataulustaan viivästyneenä.

Tilanteessa, jossa useiden lentoyhtiöiden koneiden matkustajille on löydyttävä yhtä aikaa majoituskapasiteettia, Teneriffan majoituskapasiteetti ei ole riittänyt. Finnair onnistui kuitenkin järjestämään majoituksen Lissabonista. Jos tuuliolosuhteet olisivat vain sen mahdollistaneet, olisi lento voinut laskeutua Funchaliin jo 3. tai 4. päivä lokakuuta, mutta valitettavasti juuri Finnairin lennolle osunut aikaikkuna laskeutumiselle Funchalissa ei kumpanakaan päivänä ollut tuulen suhteen suotuisa.

Lento ei lähde matkaan, jos sää ei ennusteiden mukaan salli laskeutumista määränpäähän. Tässä tapauksessa tuuliolosuhteet vaihtelivat puuskittaisen tuulen takia nopeasti ja tuuliolosuhteet heikkenivät lennon aikana siten, että edellä kuvatulla tavalla Finnairin lennon laskeutumiselle osunut aikaikkuna ei ollut tuuliolosuhteiden osalta suotuisa. Mikäli poikkeuksellisen kovaa, useaa päivää kestänyttä puuskittaista sivutuulta ei olisi ollut, ei matkustajien lennolle olisi tullut viivästystä.

Vaatimus lentolippujen hinnan takaisinmaksusta on Finnairin mukaan perusteeton, sillä matkustajat ovat käyttäneet lentoliput kokonaisuudessaan reitillä Helsinki–Funchal–Helsinki.

Lisäksi yllä kuvatulla tavalla Funchalin lentoasemalla vallinneet poikkeukselliset sääolosuhteet johtivat matkustajien lennon viivästymiseen. Lennon viivästyminen on johtunut lentoyhtiön kannalta poikkeuksellisista olosuhteista, joihin se ei ole voinut varautua.

Finnair on tehnyt vallinneessa tilanteessa kaikkensa matkustajien lennon operoimiseksi niin nopeasti kuin mahdollista. Finnairin ei ollut mahdollista ryhtyä muihin toimiin lennon viivästyksen välttämiseksi. Finnair haluaa kuulla asiassa todistajina Finnairin Operations Control Centerin (OCC) asiantuntijoita koskien koko tilannetta ja sen vaikutuksia matkustajien lennolle.

Sääolosuhteet on kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä säännönmukaisesti katsottu poikkeuksellisiksi olosuhteiksi lentoyhtiölle.

Ratkaisun perustelut Matkustajan oikeudesta saada lentolipun hinta takaisin kun lennolle pääsy evätään tai lento peruutetaan, on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 261/2004. Asetuksella on sen 1 artiklan mukaan vahvistettu lentomatkustajien vähimmäisoikeudet. Asetusta ei näin ollen voida tulkita siten, että siinä määritellyillä lentoyhtiön velvollisuuksilla heikennettäisiin kuluttajan asemaa siitä, mitä se yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan olisi, kun toinen osapuoli ei noudata sopimusta. Asetus ei sääntele tyhjentävästi matkustajan oikeuksista lennon viivästyessä.

Ilmakuljetuksen viivästymisestä aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehtyä yleissopimusta (jäljempänä Montrealin yleissopimus).

Montrealin yleissopimuksen 19 artiklan mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksestä matkustajien ilmakuljetuksessa. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, jos se näyttää toteen, että rahdinkuljettaja ja sen palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos niiden on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

Montrealin yleissopimuksen 29 artiklan mukaan matkustajien kuljetuksessa korvauskanne voidaan nostaa ainoastaan yleissopimuksessa määrättyjen ehtojen ja korvausvastuun rajojen mukaisesti riippumatta siitä, perustuuko kanne Montrealin yleissopimukseen, sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen tai muuhun perusteeseen. Tällaisen kanteen perusteella ei voida tuomita rangaistusluonteisia, varoittavia tai muita aiheutuneen vahingon määrän ylittäviä korvauksia.

Nyt käsillä olevassa tilanteessa matkustajatAL ja SS olivat sopineet Finnair Oyj:n kanssa lennoista Helsingistä Madeiran Funchaliin 2.10.2017. Matkustajat kuljetettiin kuitenkin ensin Teneriffan kautta läheiselle Porto Santon saarelle ja sitten Lissaboniin. Sen jälkeen laskeutumista Funchaliin yritettiin uudelleen, mutta se ollut mahdollista ja matkustajat kuljetettiin jälleen Porto Santon kautta Lissaboniin. Lopulta matkustajat saapuivat Funchaliin noin kolme vuorokautta alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

Lennon tarkoituksena ei ole ollut pelkästään matkustajien kuljettaminen Funchaliin, vaan tarkoituksena on ollut kuljettaa matkustajat Funchaliin tiettynä ajankohtana. Vaikka matkustajien pitää lentotoiminnan luonteesta johtuen varautua muutoksiin sovituissa aikatauluissa, ei kolmen vuorokauden pituista muutosta menolennon saapumisajankohdassa voida pitää sellaisena muutoksena, joka ei muuttaisi alkuperäistä sopimusta merkittävällä tavalla. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kyse ei ole ainoastaan lentokuljetuksen viivästymisestä, vaan sellaisesta muutoksesta sovitussa lentokuljetuksessa, että suoritusta on pidettävä virheellisenä. Ottaen huomioon muutoksen suuruuden, lautakunta pitää virhettä tässä tapauksessa olennaisena. Koska matkustajat ovat kuitenkin hyödyntäneet lennon, heillä ei ole oikeutta enää purkaa sopimusta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan kuluttajilla on virheen perusteella kuitenkin oikeus vaatia hinnanalennusta. Hinnanalennusvaatimuksen kannalta merkitystä ei ole suoritusesteen laadulla eikä sillä, onko velallinen toiminut huolellisesti.

Viivästyksen aiheuttaman vahingon korvaamisesta on säännelty tyhjentävästi Montrealin yleissopimuksessa. Tässä tapauksessa ei ole kysymys viivästyksen aiheuttaman vahingon korvaamisesta, vaan matkustajien oikeudesta hinnanalennukseen ilmakuljetuksen virheen perusteella. Montrealin yleissopimuksen 29 artikla ei sulje pois yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaista oikeutta hinnanalennukseen suoritusvirheen perusteella.

Lentoyhtiön suoritus ei jäänyt tapauksessa arvottomaksi, mutta matkustajat menettivät virheen vuoksi seitsemän päivän Funchalin matkastaan kolme päivää. Lisäksi virheestä on aiheutunut matkustajille poikkeuksellista vaivaa ja haittaa. Lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 545 euroa, mikä vastaa puolta lentolippujen hinnasta.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Finnair Oyj maksaa AL:lle ja SS:lle yhteisesti 545 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.9.2019