Lennon peruuntuminen lennonjohdon asettamien rajoitusten vuoksi ja lentoyhtiön vetoaminen virheilmoituksen viivästymiseen

reklamaatioaika virheilmoitus lennonjohto

Diaarinumero: 3226/35/2017
Antopäivä: 15.05.2019

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Asiaselostus M ja V R:n lento 15.4.2015 Moskovasta Tampereelle Helsingin kautta peruttiin lennonjohdon asettamien rajoitusten vuoksi. Asiassa on kiistaa matkustajien oikeudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 mukaiseen vakiokorvaukseen Finnair Oyj:ltä.

Matkustajan vaatimukset perusteluineen

Matkustajat vaativat asetuksen mukaista vakiokorvausta.

Lentoyhtiön vastaus perusteluineen

Finnair kiistää matkustajien esittämät vaatimukset pääpiirteiltään seuraavasti. Matkustajat ovat esittäneet asiassa vakiokorvausvaatimuksen ensimmäisen kerran vasta 18.4.2017, joka on yli kaksi vuotta kysymyksessä olleen lennon jälkeen. Oikeus vaatimusten esittämiseen on menetetty, koska matkustajat eivät reklamoineet kahden kuukauden määräajassa.

Matkustajien lennon peruuntuminen johtui lennonjohdon asettamista rajoituksista matkustajien lentoa edeltävälle lennolle. Kyseinen lento Helsingistä Moskovaan peruuntui, koska Moskovan ilmatila suljettiin Venäjän ilmavoimien operaation vuoksi. Lentoyhtiö sai tiedon asiasta vasta lentokoneen lähdettyä Helsingistä ja lennon oli palattava takaisin Helsingin lentokentälle. Lennon peruuntuminen johtui poikkeuksellisista olosuhteista, jotka eivät olleet yhtiön hallittavissa. Lentoyhtiö ryhtyi kaikkiin siltä kohtuudella edellytettäviin toimenpiteisiin peruuntumisen välttämiseksi.

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat säännöt

Lennon viivästyessä matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin. Vakiokorvausta ei tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö osoittaa viivästyksen aiheutuneen poikkeuksellisista olosuhteista. Lentoliikenteen harjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa matkustajille heidän oikeuksistaan. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 ja EU-tuomioistuimen tuomio asioissa C-402/07 ja C-432/07 Sturgeon)

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran kaupassa virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Myös palvelusuorituksen virheestä tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa. Kuluttajan ei reklamoidessaan tarvitse esittää yksilöityjä vaatimuksia, vaan riittää, että hän ilmoittaa virheestä. Jos virheilmoitus on tehty ajoissa, vaatimukset voi esittää myöhemmin (Kuluttajansuojalaki 5 luvun 16 § ja 8 luvun 16 §).

Asetuksen johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan poikkeuksellisten olosuhteiden olisi katsottava vallitsevan, jos ilmaliikenteen hallintaa koskevan päätöksen vaikutus tiettyyn lentokoneeseen jonakin tiettynä päivänä aiheuttaa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan kyseisen lentokoneen yhden tai useamman lennon pitkäaikaisen viivästymisen, lennon siirtymisen seuraavaan päivään tai sen peruutuksen, vaikka lentoliikenteen harjoittaja on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin järjestelyihin välttääkseen viivästykset tai peruutukset.

Virheilmoituksen tekeminen ja vaatimusten esittäminen

EU-tuomioistuimen 22.11.2012 asiassa C-139/11 (Moré) antaman ennakkoratkaisun mukaan asetusta on tulkittava siten, että asetuksen 5 ja 7 artiklassa säädetyn korvauksen saamiseksi nostettavien kanteiden määräaika määräytyy kunkin jäsenvaltion kanneoikeuden vanhentumista koskevien sääntöjen perusteella.

Suomen kansallisessa laissa ei ole erityissäännöksiä asetukseen perustuvien saatavien vanhentumisesta tai kanneajoista eikä myöskään siitä, onko virheilmoituksen tekeminen kohtuullisessa ajassa edellytyksenä asetukseen perustuvan vakiokorvausoikeuden säilyttämiselle. Kansallinen oikeus ei saa tehdä yhteisöoikeuteen vetoamista mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Asetuksella pyritään varmistamaan matkustajien suojelun korkea taso. Lisäksi on otettava kaikilta osin huomioon kuluttajansuojelun yleiset vaatimukset.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:stä ja 8 luvun 16 §:stä ilmenevän mukaan kuluttajan ei reklamoidessaan tarvitse esittää yksilöityjä vaatimuksia, vaan riittää, että hän ilmoittaa virheestä. Pelkkä reklamointi ei näin ollen vielä mahdollista erimielisyyden ratkaisemista neuvottelemalla. Jos virheilmoitus on tehty ajoissa, vaatimukset voi esittää myöhemmin. Tätä voidaan pitää kuluttajaoikeudessa yleisesti vallitsevana periaatteena.

Finnair on ollut tietoinen lennon viivästymisestä ja viivästymisen syistä sekä siitä, että sille voi asetuksen perusteella syntyä velvollisuus vakiokorvauksen maksamiseen. Yhtiöllä on siten ollut mahdollisuus varautua odotettavissa oleviin korvausvaatimuksiin ja siihen, että se voi joutua esittämään selvitystä viivästymisen syistä.

Finnair ei ole osoittanut tiedottaneensa matkustajille edellyttävänsä virheilmoituksen tekemistä tietyssä ajassa uhalla, että kuluttaja menettää mahdollisuutensa vedota asetuksen mukaiseen oikeuteensa saada vakiokorvaus.

Edellä mainituista syistä lautakunta katsoo, että virheilmoituksen tekeminen kohtuullisessa ajassa ei tässä tapauksessa ole edellytyksenä asetukseen 261/2004 perustuvan vakiokorvausoikeuden säilyttämiselle, vaan ilmoitus on voitu esittää yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa.

Ottamatta kantaa siihen, onko Finnair vedotessaan reklamaatioajan kulumiseen vedonnut samalla myös vakiokorvausoikeuden vanhentumiseen, lautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa sekä virheilmoitus että vaatimukset on esitetty yhtä aikaa ja yleisen vanhentumisajan (kolme vuotta lennon viivästymisestä) puitteissa. Näin ollen matkustaja ei ole menettänyt oikeuttaan vaatia vakiokorvausta.

Oikeus vakiokorvaukseen

Asetusten johdanto-osan lausumat eivät sellaisenaan ole sovellettavia oikeusohjeita, mutta niitä voidaan käyttää asetuksen artiklojen tulkinnan tukena. Lennonjohdon asettamien rajoitusten käsilläolo ei kuitenkaan aina merkitse, että kyse olisi 5 artiklan 3 kohdan mukaisista poikkeuksellisista olosuhteista, vaan asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti.

Lentoyhtiön esittämän perusteella Moskovan ilmatila oli suljettu, jonka vuoksi lennonjohto asetti lentoliikenteelle rajoituksia. Matkustajien lentoa edeltävä lento oli peruttava rajoitusten vuoksi, mikä johti lautakunnan käsityksen mukaan myös matkustajien lennon perumiseen. Lautakunta katsoo, että lennonjohdon asettamien rajoitusten vuoksi tapauksessa oli käsillä asetuksessa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että matkustajia ei voitu reitittää Helsinkiin toisella lennolla, koska lennonjohdon asettamat rajoitukset vaikuttivat myös muihin lentoyhtiöihin. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo Finnairin ryhtyneen kaikkiin siltä kohtuudella edellytettäviin toimenpiteisiin saadakseen matkustajat perille määränpäähän mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi lentoyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta.

 
Julkaistu 15.5.2019