Kannettava tietokone. Uuden käyttöjärjestelmän asentuminen. Korvausvastuu

käyttöjärjestelmä

Diaarinumero: 2878/32/2016
Antopäivä: 13.05.2019

JV:llä on Lenovo ThinkPad L540- merkkinen kannettava tietokone, jossa oli kaupantekohetkellä Microsoft Oy:n (jäljempänä Microsoft) Windows 8.1. pro -käyttö-järjestelmä. JV:n mukaan koneeseen latautui ja asentui maaliskuussa 2016 ilman hänen lupaansa Windows 10 käyttöjärjestelmä. Asennuksen vuoksi hänelle aiheutui taloudellista vahinkoa. Asiassa on riitaa Microsoftin korva-usvelvollisuudesta.

Vaatimukset JV vaatii 3 021,46 euron vahingonkorvausta. Vaatimukseen sisältyvät 2 300 euron työaikakulut (115 h, á 20 euroa), 176,73 euron matkakulut (411 km, á 0,43 euroa) sekä 485,02 euron ATK -tarvikekulut.

Lisäksi JV ilmoittaa, että mikäli Microsft ei saa toimimaan Foscamin kahta FI9821Wv2 ja yhtä FFI981W -kameraa, kamerat täytyy korvatta uusilla vastaa-villa, jotka toimivat Windows 8.1:ssä. Niiden osalta JV vaatii kameroiden 468 euron yhteishinnan korvaamista.

JV kertoo, että maaliskuussa 2016 hänen tietokoneeseensa alkoi yllättäen, kesken koneen käytön, asentua Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Asennukselle ei pyydetty mitään lupaa. Asennuksen jälkeen tietokone boottasi jatkuvasti yli vuorokauden ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä kone antoi virheilmoi-tuksen, jonka mukaan laite tulisi korjata. JV kertoo, että hänen tietokoneellaan oli tuolloin ikää alle kaksi vuotta. JV tähdentää, ettei hän ole Windows 8 -käyttäjäehdoissa antanut Microsoftille oikeutta asentaa koneelleen täysin uutta Windows 10 käyttöjärjestelmää, tai edes ladata asennustiedostoja. Toisin kuin Microsoft väittää, kysymyksessä ei myöskään ollut vain päivityksestä vaan täysin uudesta käyttöjärjestelmästä.

JV ilmoittaa käyttäneensä runsaasti aikaa tiedostojen palauttamiseen sekä siihen liittyvien erilaisten tarvikkeiden hankintaan. Lisäksi hän kertoo olleensa asiaan liittyen yhteydessä noin viiteentoista Microsoftin asiakastukihenkilöön. Lopulta hänelle kuitenkin selvisi, ettei siltä taholta ollut saatavissa ratkaisua ongelmaan. JV toteaa myös, että hänen tietokoneensa valmistajan huolto il-moitti, ettei se missään tapauksessa suosittele JV:n tietokonemalliin Windows 10:n päivitystä.

JV on käyttänyt konetta toisella paikkakunnalla olevan kiinteistönsä videoval-vontaan, mitä varten koneella on ollut erilaisia kameravalvontaohjelmistoja. Valvontaohjelmistot eivät toimineet päivitetyssä koneessa, joten JV on joutunut tekemään niihin liittyviä hankintoja.

Vastaus Microsoft kiistää JV:n vaatimukset. Se ei pidä kohtuullisena vaatimusta kol-mannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden käytöstä syntyneiden kustannusten korvaamisesta tilanteessa, jossa JV on täysin omatoimisesti käyttänyt näitä palveluita sekä tehnyt hankintoja ilman, että kyseisen palvelun tai tuotteen käytöstä tai hankinnasta syntyvistä kustannuksista on sovittu mi-tään Microsoftin kanssa.

JV:n vaatimat matkakustannukset sekä oman ajankäyttö ovat välillisiä kustan-nuksia, joiden korvaamista Microsoft ei myöskään pidä kohtuullisena. JV on myös ollut yhteydessä Microsoftin maksuttomaan asiakastukeen ja on Mic-rosoftin käsityksen mukaan saanut tarvittavaa apua sen tuotteiden käytössä.

Ratkaisun perustelut Asiassa on kyse siitä, onko JV:n ostamaan Windows-lisenssiin kuuluvia päivi-tyksiä pidettävä kuluttajansuojalaissa tarkoitettuna tavarana vai palveluksena. Lisäksi on arvioitava, onko tavarassa tai palveluksessa kuluttajansuojalain mu-kaista virhettä.

Lautakunta katsoo, että kuluttajan ostamaan Windows -lisenssiin kuuluvia käyttöjärjestelmäpäivityksiä on pidettävä kuluttajansuojalain 8 luvussa tarkoi-tettuina palveluksina ottaen huomioon, että kyse on elinkeinonharjoittajan vastikkeellisesta suorituksesta, joka kohdistuu irtaimena esineenä pidettävään tietokoneohjelmistoon (KSL 8 luku 1 §). Kuluttajansuojalain 8 luvun säännöksistä ilmenevät oikeusperiaatteet ja -ohjeet ovat siten sovellettavissa ohjelmistojen päivityksiä koskeviin palveluksiin.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suori-tustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomi-oon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa ma-teriaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolelli-sesti, on toimeksisaajalla.

JV:n mukaan käyttöjärjestelmäpäivitys "pakkoasentui" hänen koneelleen ilman, että häneltä olisi pyydetty siihen lupaa. Hän ilmoittaa myös, ettei uusi käyttöjärjestelmä toiminut hänen koneellaan, mikä aiheutti hänelle suoranaista taloudellista vahinkoa sekä ajanhukkaa ja työtä.

Microsoft kiistää JV:n vaatimukset. Se ei kuitenkaan kiistä sitä, että käyttöjär-jestelmä olisi voinut asentua JV:n kertomalla tavalla hänen koneelleen ilman hänen lupaansa. JV:n vaatimia matkakustannuksia sekä oman ajankäyttöä Microsoft pitää välillisinä kustannuksina, joiden korvaaminen ei sen mielestä ole kohtuullista.

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti elinkeinonharjoittajalla on todistus-taakka siitä, että palvelus on suoritettu virheettömästi. Lautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella ilman JV:n hyväksyntää päivitetty Windows 10 -käyttöjärjestelmä ei ole toiminut JV:n tietokoneella, mistä on aiheutunut hänelle vahinkoa. Asiassa ei ole näytetty eikä edes väitetty, että Microsoftilla olisi ollut sopimukseen perustuva oikeus asentaa uusi käyttöjärjestelmä kysymättä tähän lupaa V:ltä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei palvelusta ole suoritettu laissa edellytetyllä tavalla ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioon ottaen. Palveluksessa on siten katsottava olleen kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Microsoftille on siten syntynyt korvausvastuu V:lle virheen vuoksi aiheutuneista vahingoista.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esine-vahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaa-maan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Lautakunta toteaa, ettei Microsoft ole kiistänyt virheen ja V:lle aiheutuneiden vahinkojen syy-yhteyttä. V:lle aiheutuneiden vahinkojen määrän osalta Mic-rosoft ilmoittaa pitävänsä vaatimusta kohtuuttomana. Esitetyn selvityksen pe-rusteella V:lle on aiheutunut virheen vuoksi 485,02 euron varaosakulut sekä 544,73 euron huoltokulut. Lisäksi hän vaatii matkakuluja yhteensä 411 ajoki-lometriltä. Lautakunnan käyttämä kilometrikorvaus on 0,25 euroa. Sen mukai-sesti lasketun matkakulukorvauksen määrä on siten 102,75 euroa. Lautakunta toteaa, että nämä yhteensä 1 132,50 euron kustannukset ovat V:lle virheestä aiheutuneita välittömiä vahinkoja, jotka Microsoftin on korvattava hänelle.

JV ilmoittaa, että mikäli Microsft ei saa toimimaan Foscamin kahta FI9821Wv2 ja yhtä FFI981W -kameraa, kamerat täytyy korvatta uusilla vastaavilla, jotka toimivat Windows 8.1:ssä. Niiden osalta JV vaatii kameroiden 468 euron yh-teishinnan korvaamista. Lautakunta toteaa, ettei JV ole esittänyt selvitystä siitä, että hän olisi hankkinut kyseiset kamerat. Lautakunta ei siten suosita hyvitystä tältä osin.

JV ei ole esittänyt tarvittavaa selvitystä myöskään vastimistaan muista, yhteensä 2 300 euron kuluista, joten lautakunta ei suosita hyvistä niiden osalta.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Microsoft Oy korvaa JV:lle 1 132,50 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.5.2019