Tihkukasteluletku. Vedenkulutus. Pakkausmerkinnät.

tiedonantovelvollisuus

Antopäivä: 13.05.2019

MW osti keväällä 2016 tavaratalo tihkukasteluletkn hintaan 50 euroa. MW:n vedenkulutus lisääntyi tippakasteluletkun käyttöön oton jälkeen huomattavasti.

Asiassa on kysymys siitä, onko kasteluletkun vedenkulutuksesta annettu myyntipakkauksessa asianmukaisia ja riittäviä tietoja, ja ovatko myös letkun myyjä ja maahantuoja vastuussa kulutuksen lisääntymisestä.

Vaatimukset MW vaatii korvausta myyntipakkauksessa ilmoitetun vedenkulutuksen ylittävästä vedenkulutuksesta. Korvausvaatimus on 1.866 euroa.

Paketissa vedenkulutukseksi ilmoitetaan 4 litraa tunnissa, kun todellinen vedenkulutus on noin 333 litraa tunnissa. MW huomasi asian ilmoituksensa mukaan 18.4.2017. Ratkaisupyyntöön on liitetty HSY:n raportti vesihuoltopalveluista ajalta 1.1.2014 – 27.6.2017.

Vastineisiin viitaten MW toteaa, ettei hänellä ole elämänkokemusta tihkukasteluletkuista. MW:n pihalle ei jäänyt lätäköitä, joista olisi elämänkokemuksen perusteella voinut laskea, että kulutus onkin aivan muuta kuin pakkausmerkinnässä todetaan. Esimerkiksi astianpesukonetta ostaessa MW ei tule ajatelleeksi, kuluttaako kone kokonaisuudessaan vai joku lukemattomista suuttimista yksistään esimerkiksi 10 litraa.

Vastaukset 1. Maahantuojan Oy H Ab:n vastaus

Kyseessä on 25 metriä pitkä tihkukasteluletku, jossa on suuttimet 30 cm:n välein. Vedenkulutus on selkeästi merkitty symbolilla pakkauksen etupuolelle. Paketin kuvassa (liitteenä) näkyy vasemmassa laidassa yksi suutin, jonka alla on pisaran kuva ja merkintä 4 l/h.

Pakkauksen takapuolella on asennusohjeissa tuotu samoin selkeästi esille kulutus. Kuvassa, jossa on läpileikkaus letkusta yhden suuttimen kohdalta, on myös veden tippumista koskeva kuva, pisara ja merkintä 4 l/h.

Letku asennetaan maan pinnalle kasteltavien kohteiden viereen. Kun letku kytketään vesijohtoverkkoon, alkaa suuttimista jatkuva ja tauoton veden tippuminen, useampi pisara sekunnissa. Vaikka kuluttaja ei edes katsoisi pakkauksen ohjeita, voisi kuluttajalta edellyttää tippumisen nähdessään jo yleisen elämänkokemuksenkin perusteella, ettei kastelua ole syytä jättää päälle päiväkausiksi, saati sitten viikoiksi tai kuukausiksi. Näin vaikuttaa tässä tilanteessa tapahtuneen. Tällainen vedenkulutus ilmenee varmasti myös lätäköinä. Näin ollen asiaan olisi voinut puuttua jo huomattavasti aiemmin.

Letkua markkinoidaan kasteluletkuna, joka on tarkoitettu herkkien ja rivissä olevien kasvien kasteluun. Sitä ei markkinoida automaattisena kastelujärjestelmänä. Liitteenä on 50 metrin tihkukasteluletkun pakkauksen kuva, joka on muuten identtinen 25 metrin letkun pakkauksen kanssa, mutta letkun pituudeksi on merkitty 50 m.

2. Myyjän vastaus

K Oy on samaa mieltä maahantuojan kanssa.

K Oy:n mielestä pakkauksen kyljessä oleva ilmoitus kulutuksesta yhden suuttimen osalta on riittävän informatiivinen. Pakkauksessa on ilmoitettu, että liittimen kautta pääsee tihkukasteluletkuun maksimissaan 1000 l/h vettä. Kasteluun liittyvät kastelupistoolit, sadettimet ja tihkukasteluletkut kuluttavat vettä hyvin paljon, jos kastelu on taukoamatonta esimerkiksi kaksi kuukautta. Oheen on laskettu karkeasti, paljonko kyseinen tihkuletkusto kuluttaa kuukaudessa vettä, jos kastelulaitetta haluaa pitää auki yötä päivää.

4 l/h (suuttimen kulutus) x 25 m/0,30 suutinta/metri (suuttimien maksimimäärä) x 24 h/vrk x 30 vrk = 240.000 l/kk = 240 m3. K on ilmoittanut lautakunnalle puhelimitse, että letkua on käytetty yötä päivää, jotta on päästy tällaiseen kulutuksen. Tällaiseen käyttöön letkua ei ole tarkoitettu.

K Oy ei katso olevansa korvausvelvollinen asiakkaan vesilaskun suhteen, koska asiakas on tehnyt itse päätöksen todella pitkistä kastelujaksoista.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Saman pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan, jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Saman pykälän 4 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se poikkeaa siitä mitä edellä mainituissa momenteissa säädetään.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

MW osti K -tavaratalosta 25 metrin pituisen tihkukasteluletkun. Lautakunta on tutustunut sille toimitettuihin tihkukastelun myyntipakkausmerkintöihin. Pakkauksessa on kuva letkusta, merkintä "start set 25 m" ja vasemmalla pieni kuva suuttimesta. Suuttimen alla on allekkain merkinnät ECO, 4 l/h ja self clean. Lisäksi tarkasteltavana on ollut maahantuojan toimittama kuvasarja, joka on ilmeisesti pakkauksen kääntöpuolella. Yhdessä kuvassa on todennäköisesti letkun pää ja merkintä 1 x 1000 l/h ja yhdessä kuvassa yhden suuttimen kuva, jossa on merkintä 4 l/h. Lisäksi on kaksi poikkileikkauskuvaa letkusta.

Lautakunta toteaa, että lähes pelkästään kuviin ja symboleihin perustuvien pakkausmerkintöjen ymmärtäminen voi olla kuluttajalle vaikeaa. Se, mitä kuva esittää, ei ole aina yksiselitteistä. Tässä tapauksessa erityisesti pakkauksen etukannen merkinnästä 4 l/h saattaa helposti päätyä käsitykseen, että kyseessä on kokonaisvedenkulutus tunnissa. Ymmärrettävyyttä lisäisi merkintä 4 l/h/suutin ja merkinnän 4 l/h tekeminen kahteen suuttimeen.

Lautakunnan käsityksen mukaan pakkausmerkinnät vedenkulutuksesta eivät ole niin selkeät kuin kuluttajalla on tällaisen tuotteen kaupassa oikeus olettaa. Tämän vuoksi tihkukasteluletkussa on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. 5 luvun 30 §:n 1 momentin mukaan vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. 30 §:n 2 momentin mukaan sopimusrikkomuksen perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vastapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, sopijapuolten varallisuusolot, tavaran hinta, vahingon aiheuttajan mahdollisuudet ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen sekä muut seikat.

HSY:n vesihuoltopalvelusta antamasta raportista ilmenevän vedenkulutuksen lisäyksen perusteella voidaan päätellä, että kastelu tihkukasteluletkulla on ollut taukoamatonta kastelukautena useita kuukausia. Letkussa on 83 suutinta, jotka tihkuttavat vettä jatkuvasti. Kyseiseen kastelujärjestelmään ei sisälly automaattista sulkua siinä tilanteessa, kun alusta on tarpeeksi kostea. Kuluttajan voidaan odottaa seuraavan kosteustilannetta ja ymmärtävän, ettei kastelua ole syytä pitää päällä yötä päivää pitkiä aikoja. Lautakunta pitää todennäköisenä, että runsas vedentulo olisi ollut havaittavissa suhteellisen pian.

MWilla on sinänsä oikeus korvaukseen puutteellisten pakkausmerkintöjen aiheuttamasta vahingosta eli tässä tapauksessa ylimääräisestä vedenkulutuksesta. Kuitenkin MWin voidaan katsoa olevan pääosin itse vastuussa vahingosta, kun hän on pitänyt kastelua päällä pitkiä aikoja eikä ole reagoinut kosteustilanteeseen.

Tarkemman selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi vahingonkorvauksen määrän. Lautakunta pitää asianmukaisena korvauksen määränä 200 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Oy H Ab ja K Oy maksavat MW:lle yhteisvastuullisesti vahingonkorvausta 200 euroa.

 
Julkaistu 13.5.2019