Kaukojunan viivästyminen. Matkan keskeytyminen. Uudelleenreititys. Asetus 1371/2007

junamatka vahingonkorvaus taksikulut

Diaarinumero: D/2811/35/2017
Antopäivä: 21.02.2019

PS:n ja hänen puolisonsa junamatka Kokkolasta Helsinkiin 11.2.2017 keskeytyi Järvenpäähän junaradan sähköviasta johtuen. Matkustajat jatkoivat matkaansa Helsinkiin taksilla, mistä aiheutui 70,80 euron kulut. VR-Yhtymä Oy on hyvittänyt puolet junalippujen hinnasta. Erimielisyys koskee rautatieyrityksen velvollisuutta korvata taksimatkasta aiheutuneet kulut.

Vaatimukset PS vaatii, että VR-Yhtymä Oy maksaa 70 euron korvauksen taksikuluista.

Junamatka Helsinkiin keskeytyi Järvenpäässä radan sähkökatkon vuoksi. Yli kahden tunnin odottelun jälkeen kuulutettiin junan jäävän sijoilleen ja kehotettiin jatkamaan matkaa taksilla ja anomaan korvausta VR:ltä.

Vastaus VR-Yhtymä Oy katsoo, ettei se ole velvollinen korvaamaan kuluttajan taksimatkan kustannuksia.

Keravan ja Tikkurilan välillä oli 11.2.2017 laaja sähköratavaurio, minkä vuoksi junaliikenne keskeytyi ja viivästyi. Koska vaurio koski vilkkaasti liikennöidyn pääradan liikennettä, useita junavuoroja ja lukuisia matkustajia, korvaavien bussikuljetusten järjestäminen oli käytännössä mahdotonta. Junaliikenne pääsi osittain kulkemaan yhtä raidetta pitkin, joten tehokkain tapa tilanteen purkamiseen oli asiakkaiden kuljetus junalla, vaikkakin viivästyneenä. Asiakkaille maksettiin hyvitys matkan viivästymisestä. Lennolle tai muille jatkoyhteyksille menijöille järjestettiin taksikuljetuksia.

Kyse oli VR:stä riippumattomasta tapauksesta ja poikkeuksellisen laajasta häiriöstä. Tilanteessa VR:n henkilökunta teki kaiken mahdollisen, jotta matkustajille aiheutunut haitta olisi mahdollisimman vähäinen.

PS teki itse päätöksen keskeyttää matka ja kulkea Järvenpäästä Helsinkiin taksilla. Koska hänen matkansa viivästyi yli kaksi tuntia, hänelle on korvattu 50 prosenttia junalipuista. PS on saanut lipuista suuremman hyvityksen kuin käyttämättä jäänyt osuus olisi ollut.

Ratkaisun perustelut Asiassa sovellettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (rautatievastuuasetus) 16 artiklan mukaan, jos perustellusti arvioidaan olevan todennäköistä, että kuljetussopimuksen mukaiseen lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 60 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on heti oltava mahdollisuus valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:

a) lipusta maksetun hinnan palauttaminen kokonaisuudessaan takaisin samoilla ehdoilla, joilla se on maksettu, kultakin matkan osalta, joka jää tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos matkasta ei ole enää matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä, sekä tarvittaessa paluumatka mahdollisimman pian ensimmäiseen lähtöpaikkaan; tai

b) matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian lopulliseen määräpaikkaansa; tai

c) matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana.

Asetuksen 17 artiklan mukaan matkustaja voi kuljetusoikeuttaan menettämättä vaatia rautatieyritykseltä korvausta häntä kohdanneesta, matkalipussa ilmoitetun lähtö- ja saapumispaikan välillä tapahtuvasta viivästymisestä, jonka osalta lipun ei ole palautettu 16 artiklan säännösten mukaisesti. Viivästymisistä maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat seuraavat:

a) 25 prosenttia matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä;

b) 50 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

Asiassa on riidatonta, että matkustajan käyttämän junavuoron saapuminen määränpäähän oli myöhästynyt enemmän kuin tunnin. Tällöin matkustajalla on oikeus valita joko lipun hinnan palautus siltä matkan osalta, joka jää tekemättä, uudelleenreititys tai matkan jatkaminen viivästyneellä junalla. VR-Yhtymä Oy ei ole osoittanut, että se olisi viivästystilanteessa tarjonnut PS:lle mahdollisuutta valita lipun hinnan osittaisen palautuksen, VR:n järjestämän uudelleenreitityksen tai matkan jatkamisen välillä. Se, että VR-Yhtymä Oy on myöhemmin PS:n taksikuluista esittämän vaatimuksen saatuaan palauttanut puolet lipun hinnasta, ei merkitse, että PS olisi itse tehnyt valinnan lipun hinnan palautuksen ja uudelleenreitityksen välillä.

PS:lla olisi ollut asetuksen perusteella oikeus rautatieyrityksen järjestämään kuljetukseen korvaavalla kuljetusvälineellä. VR-Yhtymä Oy ei ole tarjonnut PS:lle tällaista korvaavaa kuljetusta matkakohteeseen, vaan PS on järjestänyt sen itse sopimalla taksikuljetuksesta. Lautakunta katsoo, että VR-Yhtymä Oy on velvollinen korvaamaan kulut, jotka matkustajalle ovat aiheutuneet korvaavasta kuljetuksesta, jonka järjestäminen olisi ollut sen velvollisuus. VR-Yhtymä Oy on todennut, että korvaavan bussikuljetuksen järjestäminen oli matkustajien suuresta määrästä johtuen mahdotonta. Kuluttajan ei voida katsoa laiminlyöneen velvollisuuttaan vahingon rajoittamiseen, kun hän on tällaisessa tilanteessa käyttänyt joukkoliikenteen asemasta taksia.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että VR-Yhtymä Oy maksaa PS:lle 70 euron vahingonkorvauksen taksikuluista.

 
Julkaistu 21.2.2019