KOTIVAKUUTUS. PESUKONEEN VUOTOVAHINKO. ASENNUSVIRHE. VAHINKONUMERO 560-1401864-P.

Korvauksen epääminen Rajoitusehto

Diaarinumero: 3705/38/2017
Antopäivä: 29.06.2018

JK:n omakotitalon kodinhoitohuoneessa havaittiin kesäkuussa 2017 vesivahinko. Pesukoneen tulovesiliitos oli vuotanut pidemmän aikaa ja vesi oli valunut koneen taakse. Liitoksesta puuttui tiiviste. Vakuutusyhtiö antoi 10.7.2017 asiassa kielteisen korvauspäätöksen vedoten siihen, ettei asiassa ollut osoitettu äkillistä ja ennalta arvaamatonta rikkoutumista. Yhtiö vetosi myös vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan valmistus- ja asennusvirheestä aiheutunut vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.

Vaatimukset JK vaatii, että vahinko korvataan vakuutuksesta.

Vakuutusehdoissa mainitaan erikseen vakuutuksen korvaavan pesukoneesta tulevat vuodot. Toisaalta ehdoissa rajataan kaikki mahdolliset vuodon syyt korvauspiirin ulkopuolelle. Kotivakuutus ei siis todellisuudessa korvaa vuotovahinkoja. Vakuutussopimukseen ei ole otettu esimerkkejä, joiden perusteella olisi mahdollista hahmottaa, mitä vakuutus korvaa.

Vakuutusehdoissa on myös kohta, jossa mainitaan korotetusta omavastuusta tapauksissa, joissa veden pääsy lattiakaivoon on estetty. Samaa rajoitusehtoa 4.5.17 voitaisiin käyttövirheen osalta soveltaa myös tällaisiin tapauksiin. Tasapuolisuuden nimissä korvauspäätöstä tulisi muuttaa.

Vastaus Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole aihetta.

Asiassa on riidatonta, että vuoto on aiheutunut pyykinpesukoneen tulovesiliitoksesta, koska siitä puuttui tiiviste. Asiassa on myös osoitettu virheellisyyden syy-yhteys vahinkoon.

Sovellettu rajoitus mainitaan asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettavassa tuoteselosteessa. Tuoteselosteen (16.11.2015) sivulla 17 ilmoitetaan kotivakuutuksen vahinkotapahtumia, joita vakuutus ei korvaa. Ensimmäisenä kohtana mainitaan suunnittelu-, asennus-, käyttö-, perustamis- tai rakennusvirheistä aiheutuneet vahingot.

Tässä tapauksessa kyseessä on laajan turvan vakuutus, jossa ei ole mainintoja yksittäisten laitteiden osalta, vaan vakuutus korvaa äkilliset ja ennalta arvaamattomat vuotovahingot, jos niitä ei ole kohdan 4.5 korvausrajoituksin rajattu ulos korvauspiiristä.

Missään vaiheessa asiakkaalle ei ole väitetty, ettei pesukoneen vuotaminen voisi olla hänen vakuutuksestaan korvattava. Nyt vuodon syyn ei ole osoitettu olleen korvattava rajoitusehdon 4.5.17 perusteella. Pesukone tai sen liitokset voivat vuotaa monesta eri syystä. Vuoto voi johtua esimerkiksi koneen äkillisestä rikkoutumisesta, poistoletkun tai tulovesiletkun murtumisesta ja liitososien rikkoutumisesta. Lähtökohtaisesti tällaiset syyt ovat korvattavia, jos rikkoutumisen ei voida osoittaa tapahtuneen takuun alaisessa koneessa tai laitteeseen tai liitokseen äskettäin tehdyn tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Tiivisteellisten liitosten vuodoissa esimerkiksi tiivisteen puuttuminen, vääränlainen tiiviste ja tiivisteen virheellinen asento ovat syitä ehdon 4.5.17 asennusvirheen soveltamiseen. Jos tiivisteellisessä liitoksessa ei havaita vikaa, mutta se ei kiristämälläkään lakkaa vuotamasta, on vahinko korvattava.

Vakuutusyhtiö soveltaa vakuutusehtoja tasapuolisesti kaikkiin vakuutettuihin ja vahinkotapahtumiin.

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat vakuutusehdot

Asiassa sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan isot kotivakuutukset korvaavat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtokohdan 4.5 Korvausrajoitukset alakohdan 4.5.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan nyt kyseessä oleva vesivahinko on aiheutunut tiivisteen puuttumisesta. Tiivistämättömän putkiliitoksen vuotaminen ei ole ennalta arvaamatonta. Vuoto on tapahtunut vähitellen. Korvattavan vahinkotapahtuman edellytyksenä on sekä tapahtuman äkillisyys että sen ennalta arvaamattomuus, eivätkä nämä edellytykset tässä tapauksessa täyty. Tiivisteen puuttuminen liitoksesta on myös vakuutusehtojen kohdan 4.5.17 mukainen asennusvirhe, eikä tällaisesta syystä aiheutunutta vahinkoa korvata vakuutuksesta. Mainituilla perusteilla vakuutusehtojen kielteinen korvauspäätös on ehtojen mukainen.

Vakuutusehtojen kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden osalta lautakunta toteaa, että laajoissakin vakuutuksissa on erilaisia rajoituksia eikä mikään vakuutus korvaa kaikkia mahdollisia vahinkotapahtumia. Vakuutussopimusta ei voida pitää kohtuuttomana yksin sillä perusteella, että siihen liittyy korvausrajoituksia.

Vakuutuksesta annettujen tietojen osalta lautakunta toteaa seuraavan. Vakuutussopimuslain säännökset velvoittavat vakuutuksenantajan antamaan ennen sopimuksen tekemistä vakuutuksenhakijalle tiedot muun muassa vakuutusturvan olennaisista rajoituksista. Tällaisia rajoituksia ovat esimerkiksi ehdot, joilla määrätyt vahingot suljetaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta.

Tässä tapauksessa on riidatonta, että vakuutettu on ennen sopimuksen solmimista saanut tuoteselosteen (Henkilö- ja omaisuusvakuutukset, tuoteseloste 16.11.2015). Sen kodin vakuuttamista koskevassa kohdassa todetaan otsikon "Mitä vakuutus ei korvaa?" alla seuraavaa: "Jotta vahinko korvattaisiin vakuutuksesta, täytyy vahingon tapahtua aina äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.[--] Vakuutusehdoissa on mainittu erikseen tapahtumia, joita ei korvata. Sellaisia ovat esimerkiksi suunnittelu-, asennus-, käyttö-, perustamis- tai rakennusvirheestä aiheutuneet vahingot."

Vakuutuksenottajalle vakuutusta tehtäessä annetusta tuoteselosteesta ilmenee asennusvirheestä aiheutuvien vahinkojen jääminen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksenottajalle on kerrottu riittävällä tavalla vakuutussopimukseen liittyvästä rajoitusehdosta ja vakuutussopimus on kyseessä olevaa rajoitusehtoa koskevalta osin voimassa vakioehtojen mukaisesti.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.6.2018