JOUKKOLIIKENNE. PÄÄKAUPUNKISEUDUN LÄHILIIKENNE. LINJA-AUTON AIKATAULU. TIEDONANTOVELVOLLISUUS. NÄYTTÖTAAKKA HUOLELLISUUDESTA. KORVAUS TAKSIKULUISTA.

Vahingonkorvaus Ajamatta jäänyt vuoro

Diaarinumero: 2356/35/2017
Antopäivä: 29.06.2018

EI:n tarkoituksena oli matkustaa linja-autolla Espoon Tapiolasta Helsingin Meilahteen alkuillasta 21.2.2017. Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) bussivuorot 194 ja 195 eivät tulleet Tuuliniityn pysäkille aikataulun mukaisesti. EI päätti ottaa taksin päästäkseen ajoissa töihin. Asiassa on riitaa siitä, tuleeko HSL:n korvata EI:lle taksikulut.

Vaatimukset EI vaatii, että hänelle korvataan taksimatkasta aiheutuneet 19,10 euron kulut.

EI oli menossa Tapiolasta Meilahteen ohjaamaan kello 19.00 alkavaa ryhmäliikuntatuntia. Hänen tarkoituksenaan oli käyttää linjan 194 bussia, jonka piti aikataulun mukaan tulla Tuuliniityn pysäkille kello 18.11. EI oli pysäkillä kello 18.07. Vuoro ei kuitenkaan saapunut pysäkille. Bussivuoro ei ollut myöskään etuajassa, koska hän olisi nähnyt sen kävellessään pysäkille. Pysäkin sähköisen aikataulun mukaan vuoron piti olla ajoissa ja ohittaa pysäkki kello 18.11. EI soitti HSL:lle kello 18.20 tiedustellakseen, onko jotain tapahtunut. Hänelle kerrottiin, että kaiken pitäisi olla kunnossa. EI jäi pysäkille odottamaan vastaavan linjan bussia 195, jonka piti aikataulun mukaan saapua pysäkille kello 18.25. Tämäkään vuoro ei tullut. Seuraava yhteys näillä kahdella linjalla olisi ollut kello 18.55, mutta sitä EI ei voinut jäädä odottamaan vaan otti taksin.

Linjojen 194 ja 195 normaali matka-aika Tuuliniityn pysäkiltä Meilahteen on hieman alle 30 minuuttia. EI:n mielestä on ymmärrettävää, että vuorot ovat ajoittain jonkin verran myöhässä, mutta tässä tapauksessa linja 194 oli yli 30 minuuttia myöhässä ja linja 195 yli 20 minuuttia. EI ei voinut varautua siihen, että kaksi suoraa bussivuoroa jättää tulematta ja että hän käyttäisi hitaampaa vaihtoehtoista reittiä varatoimenpiteenä. Hän oli varautunut epäsäännöllisyyksiin yrittäessään lähteä jo kello 18.11 lähtevällä bussilla, vaikka hän olisi ehtinyt ryhmäliikuntatunnilleen vielä kello 18.25 lähtevällä bussilla. Hän odotti pysäkillä 35 minuuttia. Jos hän olisi toisen vuoron jättäessä saapumatta valinnut Helsingin keskustan kautta kulkevan vuoron, hän olisi saapunut ohjaamalleen tunnille reilusti yli 15 minuuttia myöhässä.

Vastaus HSL kiistää vaatimukset.

Asiakkaan ostaessa HSL:n palvelua hän ostaa koko Helsingin seudun joukkoliikenteen palveluja eikä pelkästään yhden yksittäisen linjan palveluja. Helsingin seudun liikenteen yleisten matkaehtojen mukaan liikennehäiriö ei yleensä oikeuta matkalipun hinnan hyvittämiseen. Matkaehdot ovat saatavilla matkakortin palvelupisteistä, R-kioskeista, muista matkakortteja myyvistä paikoista sekä HSL:n internet-sivustolta.

Syytä kyseisten vuorojen häiriölle ei ole saatu selville. Tapahtuneesta on ainoastaan vuorojen liikennöitsijän (Helsingin Bussiliikenne Oy) vastaus reklamaatioon. Joukkoliikenteen käyttäjän on varauduttava siihen, että vuoroissa voi olla häiriöitä. Aikataulussa ja Reittiopas-palvelussa mainitut lähtöajat ovat arvioituja lähtöaikoja. Jos yksittäisessä linjassa tai vuorossa on häiriöitä, on asiakkaan käytettävä muita reittivaihtoehtoja tai odotettava seuraavaa vuoroa.

Asiakkaan käyttämällä reitillä on ollut käytettävissä muita yhteysvaihtoehtoja, esimerkiksi bussi 551 sekä keskustan kautta kulkevat vaihdolliset yhteydet, esimerkiksi bussi 132 ja 18. Eri reittivaihtoehtoja voi selvittää esimerkiksi mobiililaitteella reittioppaasta. Aikataulut ja reittikartat ovat nähtävissä pysäkeillä.

HSL:n näkemyksen mukaan sen palvelussa ei ole ollut sellaista virhettä, joka oikeuttaisi vahingonkorvaukseen. Lisäksi hakijan kärsimä vahinko eli taksin käytöstä koituneet kulut ei johtunut HSL:n toiminnasta. HSL ei ole näkemyksensä mukaan velvollinen korvaamaan EIn taksikuluja.

HSL viittaa edelleen liikennöitsijän Helsingin Bussiliikenne Oy:n vastaukseen EI:n reklamaatioon. Siinä todetaan, että linjoilla, jotka lähtevät Helsingin keskustasta, on usein vaikeuksia pysyä suunnitellussa aikataulussa. Liikenne ruuhkautuu helposti ja tietyöt luovat rajoitteita liikenteelle. Ongelmat korostuvat linjojen loppupäässä ja lähdettäessä toiseen suuntaan, jolloin pysäkeille merkityistä arvioiduista ohitusajoista ollaan eniten myöhässä. Pysäkkien arvioidut ohitusajat ovat nimenomaisesti arvioaikoja. Todelliseen saapumisaikaan vaikuttavat vuorokaudenaika, ruuhka, muilta pysäkeiltä tulevat matkustajat sekä liikenneolosuhteet. Kuljettajilla ei ole tarkkoja pysäkkiaikatauluja, joiden mukaan liikennöidä. Vuoron myöhästyminen ei ole peruste korvaukseen.

HSL seuraa liikennetilannetta eri tavoin. Vuorojen viivästykset eivät kuitenkaan aina selity häiriötilanteella, vaan muuttuvilla liikennetilanteilla kuten ruuhkilla. Liikenteen luonteeseen kuuluu sujuvuuden satunnaisvaihtelu. Liikennöitsijät on velvoitettu HSL:n ja liikennöitsijöiden välisten sopimusten perusteella seuraamaan oman liikenteensä sujumista suhteessa aikatauluun. Liikennöitsijät ilmoittavat ajamattomista lähdöistä HSL:n sähköiseen järjestelmään. Lisäksi HSL saa tietoa ajamatta jääneistä vuoroista asiakaspalautteen avulla. Lisäksi tietoa saadaan osittain ajoneuvoissa olevista järjestelmistä. HSL:llä on meneillään lippu-uudistus, jonka ansiosta asiakkaille saadaan entistä paremmin reaaliaikaista tietoa. Lisäksi HSL:ssä toimii häiriöpäivystys, jonka tehtävänä on reagoida viivästyksiin ja muihin liikennehäiriöihin operatiivisella tasolla sekä viestinnällisesti.

Ratkaisun perustelut Linja-autoliikenteen harjoittajan vastuusta nyt käsillä olevan kaltaisessa lähiliikennetilanteessa ei ole annettu erityisiä säännöksiä. Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että joukkoliikenteen matkustajiin voidaan soveltaa vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevia periaatteita siinäkin tapauksessa, että riita-asia ei koske varsinaista kuljetusta, vaan esimerkiksi aikatauluja tai vuoron ajamatta jättämistä.

Vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevien periaatteiden mukaan toisen osapuolen on korvattava toiselle tuottamuksellaan aiheuttamansa vahinko. Jotta vahingon aiheuttaja voisi vapautua vastuusta, on sen pystyttävä näyttämään toimineensa huolellisesti. Sopimuskumppani vastaa myös käyttämiensä apulaisten, kuten liikenteenharjoittaja käyttämiensä liikennöitsijöiden, moitittavasta menettelystä. Vahinkoa kärsivän osapuolen on pyrittävä rajoittamaan vahinkoaan. Vahingon aiheuttaja vastaa vain siitä vahingon osasta, jota vahingonkärsijä ei voi rajoittamistoimenpiteillään estää.

Palveluja koskevien periaatteiden mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Bussiliikenteessä aikataulut ja niiden mukaisesti kulkeminen ovat osa palvelusopimusta, ellei muuta ole sovittu. Jos liikenteenharjoittaja laiminlyö velvollisuutensa ottaa matkustaja kyytiin aikataulutietojen mukaisesti tai jättää vuoron ajamatta, sen on lähtökohtaisesti korvattava matkustajalle tästä aiheutunut vahinko.

Jos aikataulu on annettu arvionvaraisena tai sisältäen muita aikataulussa pysymisen tarkkuuteen liittyviä kohtuullisia varaumia, on matkustajan varauduttava aikataulusta poikkeamisiin varaumien mukaisesti. Jos aikataulun mukaisen kulkemisen viivästykseen on muu perusteltu syy, kuten liikenneonnettomuus tai vastaava ennalta arvaamaton seikka, liikenteenharjoittaja on lähtökohtaisesti vapaa vastuusta. Liikenteenharjoittajan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan viivästyksen johtuneen tällaisesta syystä. Palvelun käyttäjän on taas viivästyksen sattuessa pyrittävä kulkemaan muita vaihtoehtoisia reittejä ja liikennevälineitä hyväksi käyttäen niin, että viivästyksestä aiheutuva vahinko jää mahdollisimman vähäiseksi. Perustellusta syystä hän voi turvautua taksikuljetukseen.

HSL on antanut pysäkkiaikataulunsa arvionvaraisena. Kuluttaja ei jo yksin tällä perusteella voi edellyttää täysin aikataulun mukaisesti kulkevaa bussiliikennettä ja palvelua, vaan kuluttajan on varauduttava vähäisiin aikataulupoikkeamiin, vaikkei niille olisi mitään erityistä syytä. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kuluttaja voi perustellusti edellyttää, että poikkeamat eivät ole merkittäviä.

Lautakunta pitää nyt käsillä olevassa tapauksessa aikataulupoikkeamaa merkittävänä, kun se on ollut yli 30 minuuttia ja samalla enemmän kuin yhden vuorovälin mittainen. Jotta HSL voisi vapautua merkittävästä aikataulupoikkeamasta aiheutuvasta vahingonkorvausvastuusta, sen olisi osoitettava, että viivästys tai vuoron ajamatta jättäminen on johtunut jostain ennalta arvaamattomasta syystä, jota se ei ole voinut kohtuudella estää. Tällainen voi olla esimerkiksi liikenneonnettomuus, johon HSL ei ole osallisena tai tavanomaisesta poikkeava yllättävä ruuhka tai muu liikennehäiriö.

HSL:n liikennöimällä alueella ajetaan useita linjoja, joita käyttämällä kuluttaja saattaa viivästystilanteessa välttää vahingon tai ainakin rajoittaa sitä. Kuluttajan on viivästystilanteissa ensisijaisesti käytettävä mahdollisimman edullisia korvaavia liikennevälineitä, kuten HSL:n muita vuoroja. Jos tätä ei kuitenkaan voida kuluttajalta kohtuudella edellyttää edellä mainitun kaltaisen merkittävän viivästyksen sattuessa, kuluttaja voi turvautua muihinkin liikennevälineisiin, kuten taksiin. Tällöin HSL voi joutua vastuuseen kuluttajalle aiheutuvista kustannuksista kuten taksikuluista.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan HSL:n linjan 194 vuoro, jolla kuluttajan oli tarkoitus matkustaa, on myöhästynyt yli 30 minuuttia eikä pysäkille ole myöskään tullut muuta vastaavaa, kuten linjan 195 vuoroa tässä ajassa. HSL ei ole kiistänyt vuorojen merkittävää viivästymistä aikataulustaan eikä ole näyttänyt, mistä syystä viivästykset ovat johtuneet.

HSL:n mukaan viivästykset ovat tavallisia ja kuluttaja olisi voinut käyttää muita yhteyksiä, kuten bussia 551 tai Helsingin keskustan kautta kulkevia busseja. EI on kertonut, että pysäkin sähköisen näyttötaulun mukaan linja-autot olisivat olleet tulossa pysäkille ajoissa. HSL ei ole kiistänyt tätä tietoa, eikä lautakunnalla ole syytä epäillä kuluttajan kertomusta. Lisäksi EI soitti HSL:lle tiedustellakseen, onko linjoilla epäsäännöllisyyksiä ja hänelle kerrottiin, että kaiken pitäisi olla kunnossa.

Pysäkin sähköisellä näyttötaululla oli tieto ainoastaan vuorojen aikataulun mukaisesta odotettavissa olevasta saapumisajasta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vuorojen huomattavasta myöhästymisestä olisi tiedotettu muuallakaan, kuten HSL:n sähköisessä Reittiopas-palvelussa. EI ei saanut tietoa vuorojen myöhästymisestä soitettuaan HSL:lle. Kun tietoa vuorojen viivästyksestä ja sen kestosta ei ole ollut, EI on ymmärrettävästi jäänyt odottamaan bussien saapumista eikä ole ryhtynyt selvittämään korvaavien yhteyksien käyttämistä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kuluttaja ei ole tässä tapauksessa laiminlyönyt velvollisuuttaan rajoittaa vahinkoaan.

Muun selvityksen puuttuessa lautakunta katsoo, että HSL ei ole näyttänyt vuorojen viivästyminen johtuneen muusta kuin sen puolella olevasta huolimattomuudesta. Viivästyksestä tiedottamisessa on myös ollut puutteita eikä EI ole tämän vuoksi voinut estää tai rajoittaa vahinkoaan käyttämällä korvaavaa vuoroa. Jos EI olisi saanut ajoissa tiedon siitä, että vuorot ovat huomattavasti myöhässä, hänellä ei olisi ollut välttämättä tarvetta matkustaa töihinsä taksilla. Näin ollen lautakunta katsoo, että HSL:n on korvattava EIlle asiassa aiheutuneet taksikulut.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että HSL korvaa EI:lle 19,10 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.6.2018