LENNON VIIVÄSTYMINEN. SÄÄOLOSUHTEET. NÄYTTÖVELVOLLISUUS. YKSINKERTAINEN MENETTELY.

Vakiokorvaus

Diaarinumero: 6019/35/2016
Antopäivä: 29.06.2018

Matkustajien lennon Lissabon–Zürich–Helsinki–Oulu 27.10.2016 ensimmäinen osa Lissabonista Zürichiin viivästyi, minkä vuoksi he eivät ehtineet jatkolennolle Helsinkiin. Matkustajat uudelleenreititettiin seuraavana päivänä Ouluun, minne he saapuivat noin 16 tuntia alkuperäistä saapumisaikaa myöhemmin. Asiassa on kysymys matkustajien oikeudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 mukaiseen hyvitykseen.

Vaatimukset Matkustajat vaativat, että lentoyhtiö maksaa kullekin 400 euron vakiokorvauksen

Viivästyksestä aiheutui kohtuutonta haittaa. Lentoyhtiö ei ole selvittänyt tarkemmin, missä ja millaiset olivat ne sääolosuhteet, jotka sen mukaan aiheuttivat viivästymisen. Sääongelmia ei ollut Lissabonissa eikä Zürichissä.

Vastaus Lentoyhtiö kiistää matkustajien vaatimukset. Kysymys oli edeltävällä reitillä tapahtuneesta, sääolosuhteista johtuneesta viivästyksestä. Reitit suunnitellaan etukäteen ja säästä johtuvat myöhästymiset voivat vaikuttaa seuraaviin reitteihin. Kysymyksessä on ylivoimainen tilanne, johon lentoyhtiö ei voi vaikuttaa.

Ratkaisun perustelut

Viivästyneiden lentojen matkustajilla on oikeus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (261/2004) mukaiseen korvaukseen, kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin. Lentoyhtiön ei kuitenkaan tarvitse maksaa vakiokorvausta, jos se pystyy osoittamaan, että viivästys johtuu asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Näyttötaakka poikkeuksellisista olosuhteista ja tehdyistä toimenpiteistä on lentoyhtiöllä.

Asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleessa on mainittu sääolosuhteet esimerkkinä poikkeuksellisista olosuhteista, jotka voivat poistaa lentoyhtiön hyvitysvelvollisuuden. Johdanto-osan lausumat eivät ole suoraan sovellettavia oikeusohjeita, mutta niitä voi käyttää asetuksen artiklojen sisällön tulkinnan tukena. Lentoliikennettä haittaavien sääolosuhteiden käsilläolo ei kuitenkaan aina merkitse, että kyse olisi 5 artiklan 3 kohdan mukaisista poikkeuksellisista olosuhteista, vaan asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti.

Lentoyhtiön ilmoituksen mukaan lennon viivästymisen syynä olivat sääolosuhteet nyt kyseessä olevaa lentoa edeltävällä lennolla. Lentoyhtiö ei ole esittänyt selvitystä siitä, minkälaisesta ja missä vallinneesta säätilasta olisi kysymys eikä yksilöinyt, mikä säätilassa kyseisenä ajankohtana olisi ollut lentämiseen soveltumatonta. Selvitystä ei ole esitetty myöskään siitä, mihin toimenpiteisiin lentoyhtiö ryhtyi välttääkseen lennon viivästymisen säätilan vuoksi.

Lautakunta katsoo, ettei TAP Portugal ole näyttänyt, ettei lennon viivästymistä olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi suoritettu. Koska lentoyhtiö ei ole näyttänyt viivästymisen aiheutuneen asetuksen 5 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista, se on velvollinen maksamaan matkustajille 7 artiklan mukaisen korvauksen. Matkustajien lopullinen määräpaikka oli Oulu, joten korvauksen määrä on 400 euroa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että lentoyhtiö maksaa matkustajalle 400 euron vakiokorvauksen kullekin.

 
Julkaistu 29.6.2018