JOUKKOLIIKENNE. KAUSILIPPU. ALENNUS. TIEDONANTOVELVOLLISUUS. KULUTTAJAN SELONOTTOVELVOLLISUUS.

Tiedonantovelvollisuus Selonottovelvollisuus

Diaarinumero: 2524/35/2016
Antopäivä: 15.02.2018

JN hankki Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) henkilökohtaisen matkakortin 19.11.2010. JN on asunut Järvenpäässä vuodesta 2005 ja käyttänyt matkakorttia säännöllisesti työmatkaliikenteessä 1.7.2014 lukien. Järvenpääläiset ovat vuoden 2011 alusta voineet ostaa HSL-alueen matkalippuja samaan hintaan kuin HSL:n jäsenkuntien asukkaat. JN:n asuinpaikkatietona HSL:n järjestelmässä oli "muu kunta", mistä johtuen hän ei saanut matkakortilleen ladatuille Helsingin sisäisen liikenteen kausilipuille järvenpääläisille kuuluvaa alennusta. Asiassa on kysymys kuluttajan oikeudesta saada alennus lipun hinnasta takautuvasti.

Vaatimukset JN vaatii HSL:ltä virheen korjauksena 1 635,20 euroa. Vaatimustaan JN perustelee pääpiirteissään seuraavasti.

Kun JN osti kausilipun 9.5.–17.6.2016, kioskin myyjä huomautti lipun hinnan olevan yllättävän suuri. HSL:n asiakaspalvelu vahvisti JN:lle 10.5.2016, että hän on maksanut kausilipustaan enemmän kuin hänen olisi järvenpääläisenä tarvinnut maksaa. JN maksoi 40 päivästä 164,90 euroa, kun oikea hinta Järvenpäässä asuvalle henkilölle on 68 euroa. HSL hyvitti JN:lle 164,90 euron ja 68 euron erotuksen. Hinnanero tulee kuitenkin hyvittää myös 1.7.2014–6.5.2016.

HSL:llä on ollut JN:n osoitetiedot, minkä olisi pitänyt riittää siihen, että HSL olisi laskuttanut häneltä asuinpaikkansa mukaista matalampaa hintaa. JN on ollut siinä käsityksessä, että hänen matkakorttinsa tietoihin kotikunnaksi merkitty "muu kunta" viittaa ainoastaan siihen, että kortin haltija asuu jossain muussa kunnassa kuin jossain HSL:n kolmen vyöhykkeen lähiseutulipun käyttöalueisiin kuuluvissa kunnissa.

Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyi lippujen hintoja alentaneen sopimuksen HSL:n kanssa 22.11.2010. Tämä osoittaa HSL:n olleen tietoinen lippujen hintojen muutoksesta 19.11.2010, jolloin JN hankki matkakorttinsa. HSL:n olisi tullut tiedottaa hänelle suoraan tulevasta hinnanmuutoksesta. Tiedottamista ei kohdistettu suoraan niille kuluttajille, joihin hinnanmuutos vaikutti.

JN vetoaa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston (jäljempänä KKV) ohjeeseen, jonka mukaan laskusta tulee ilmetä riittävästi yksilöitynä laskun peruste sekä se, mistä laskutetaan. Hän vetoa myös KKV:n linjaukseen, jonka mukaan kuitin tulee sisältää riittävät tiedot kuluttajan tekemästä maksusta, jotta kuluttaja voi tarkastaa maksun oikeellisuuden ja toisaalta osoittaa maksaneensa tietyn saatavan.

Matkalipusta on hyvässä uskossa maksettu enemmän kuin olisi pitänyt, mikä on riittävä peruste liikaa maksetun määrän palauttamiselle. Se on myös linjassa perusteettoman edun palautusta koskevan opin mukaista.

Vastaus HSL kiistää hakijan vaatimukset.

Vuoden 2010 loppuun asti järvenpääläisillä oli mahdollisuus ostaa VR:n lippuun liityntälippu Helsingin sisäiseen liikenteeseen. Järvenpää liittyi HSL:n kehyskunnaksi vuoden 2011 alusta. Tästä lähtien järvenpääläiset ovat voineet ostaa HSL-alueen matkalippuja samaan hintaan kuin HSL:n jäsenkuntien asukkaat. Järvenpään kaupunki tiedotti asiasta kuntalaisille tiedotteella 23.12.2010. Asiasta on tiedotettu myös HSL:n internetsivuilla. Internetsivuilla on kattavat ohjeet kehyskuntalipuista ja niiden käytöstä.

JN on kertonut asuneensa Järvenpäässä vuodesta 2005 lähtien ja saaneensa nykyisen matkakorttinsa 19.11.2010. Tuolloin Järvenpäällä ei vielä ollut kehyskuntasopimusta HSL:n kanssa, vaan järvenpääläiset maksoivat HSL:n matkalipuista ulkopaikkakuntalaisen hinnan. Siksi JN:n matkakortin tietoihin on kotikunnaksi merkitty "muu kunta". Vuoden 2010 loppuun asti järvenpääläisillä oli mahdollisuus ostaa VR:n lippuun liityntälippu Helsingin sisäiseen liikenteeseen. Järvenpääläisten liput eivät vuodesta 2012 lähtien enää olleet liityntälippuja vaan kehyskuntalippuja, edellyttäen että asiakkaan matkakortin tietoihin kotikunnaksi on merkitty kehyskunta.

Asiakkaan maksama kausilipun hinta määräytyy vakituisen asuinkunnan eli kotikunnan mukaan. Asiakkaan osoitetieto ei välttämättä osoita kotikuntaa, koska asiakkaalla voi olla useita asuntoja eri kunnissa. Asiakkaan kotikunta tarkastetaan HSL:n palvelupisteessä väestötietojärjestelmästä kun asiakas hakee henkilökohtaista matkakorttia. Muut matkakorttia myyvät myyntipisteet eivät voi tarkastaa asiakkaan kotikuntaa.

Helsingin seudun liikenteen yleisten matkaehtojen mukaan asiakas vastaa siitä, että HSL:llä on ajantasaiset tiedot asiakkaasta. Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot ovat saatavilla HSL:n internetsivuilta, matkakortin palvelupisteistä, R-kioskeista ja muista matkakorttia myyvistä myyntipisteistä. HSL:n internetsivuilla on lisäksi ohjeita muun muassa matkakortin käytöstä ja eri lipputyyppien hinnoista sekä kehyskuntalipuista.

Matkakortin lokitietojen mukaan JN ei ole asioinut palvelupisteessä sen jälkeen, kun Järvenpää on liittynyt kehyskunnaksi, joten kuntalaisuustietoa ei ole voitu tarkistaa ja muuttaa. JN on asioinut HSL:n palvelupisteessä 10.5.2016, jolloin hänelle on kerrottu Järvenpään kehyskuntalipusta ja hyvitetty voimassa olevasta kaudesta kehyskuntalipun ja ulkopaikkakuntalaisen lipun erotus. Hänelle on pyynnöstä annettu hyvityshakemus, jolla hän on hakenut hyvitystä myös ajalta 1.7.2014- 6.5.2016. Hyvityshakemusta ei ole hyväksytty sillä perusteella, että asiakas on itse vastuussa tietojen päivittämisestä matkakortille.

Kehyskuntien uudet lippuyhteistyösopimukset astuivat voimaan 1.1.2011 alkaen. Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 22.11.2010 ja sopimus allekirjoitettiin 16.12.2010. Muutokset päivitettiin matkakorttijärjestelmään 1.1.2011 alkaen. Sitä ennen järjestelmällä ei voitu myydä kehyskuntalippua uuden sopimuksen mukaisin perustein, eikä myöskään asiakkaiden kotikuntatietoja voitu päivittää ennen tätä. Sopimuksen voimaantuloa ei siis voitu ottaa huomioon vielä 19.11.2010, jolloin JN sai matkakorttinsa.

Matkakortin hinnat, matkakortin käyttöön liittyvät ohjeet ja Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot ovat olleet hyvin hakijan saatavilla. Näin ollen hakija on saanut palvelua koskevat tiedot kuluttajansuojalain mukaisesti.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Kuluttaja ei ole saanut joukkoliikennelippuun alennusta, johon hän olisi asuinkuntansa perusteella ollut oikeutettu. Kysymys on ensinnäkin siitä, olisiko joukkoliikennepalvelun tarjoajan pitänyt matkakortin ostotilanteessa tiedottaa tulevasta oikeudesta saada alennusta. Toiseksi kysymys on siitä, olisiko palveluntarjoajan pitänyt muuttaa järjestelmässään oleva kuluttajan kotikuntaa koskeva tieto sen perusteella, että kuluttajan osoite oli palveluntarjoajan tiedossa tai olisiko alennusoikeudesta pitänyt tiedottaa kuluttajalle silloin, kun hän alkoi ostaa alennusoikeuden piirissä olevia kausilippuja.

Sovellettavat sopimusehdot

Helsingin seudun liikenteen yleisten matkaehtojen kohdassa "Matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri ja tietosuojaa" todetaan seuraavaa: Asiakas vastaa siitä, että HSL:llä on ajantasaiset tiedot. Jos henkilökohtaista matkakorttia käyttävän asiakasryhmä, asiakasryhmän voimassaolo tai kotikunta muuttuu, asiakkaan tulee käydä muuttamassa ko. tieto matkakorttiin palvelupisteessä."

Tiedonantovelvollisuus matkakorttia ostettaessa

Lippuyhteistyösopimus HSL:n ja Järvenpään kaupungin välillä hyväksyttiin Järvenpään kaupunginhallituksessa 22.11.2010. Sopimus allekirjoitettiin 16.12.2010 ja se tuli voimaan 1.1.2011.

Vaikka lippuyhteistyötä koskeva sopimus ei ollut vielä tullut voimaan JN:n hankkiessa matkakorttia 19.11.2010, HSL:llä on täytynyt tuolloin olla tieto tulevasta sopimuksesta ja sen tuomasta oikeudesta ostaa lippuja alennettuun hintaan. Toisaalta HSL:n tiedossa ei ole ollut se, tuleeko JN joskus hankkimaan sellaisia lipputuotteita, joita alennus koskee. Matkakorttia ostettaessa kotikuntatiedoksi merkitty "muu kunta" on ollut sen hetkistä tilannetta vastaava. Asiassa ei ole ilmennyt erityistä syytä, joka olisi antanut HSL:lle aiheen yksilöllisesti tiedottaa JN:lle tulevasta mahdollisuudesta alennuksen saamiseen.

HSL:n vastuu kotikuntaa koskevan tiedon oikeellisuudesta

Kuluttajan osoite on ollut HSL:n järjestelmässä. Osoite ei kuitenkaan ole aina sama kuin kotikunta. Matkaehdoissa, joita noudatetaan kuluttajan ja HSL:n välisessä sopimussuhteessa, todetaan selkeästi ja yksiselitteisesti asiakkaan vastuu siitä, että HSL:llä on ajantasaiset tiedot asiakkaasta. Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että HSL:llä ei ole ollut velvollisuutta muuttaa JN:n kotikuntaa koskevaa tietoa järjestelmäänsä yksin sen perusteella, että hänen osoitteensa on ollut järjestelmässä.

Tiedonantovelvollisuus kuluttajan aloittaessa kausilippujen ostamisen 1.7.2014

Järvenpään kaupunki ja HSL ovat lippuyhteistyösopimuksen voimaan tullessa tiedottaneet sopimuksesta ja sen matkustajille tuomasta oikeudesta alennuksiin. Tieto eri alueiden asukkaiden lippuja koskevista hinnoista on koko ajan ollut saatavilla HSL:n internetsivuilla. Joukkoliikennepalvelujen tarjoajalta ei voida palvelujen käyttäjien suuresta lukumäärästä johtuen edellyttää niin pitkälle menevää palvelujen käyttäjien etujen huomioon ottamista, että alennukseen mahdollisesti oikeutettuihin käyttäjiin otettaisiin yhteyttä sen selvittämiseksi, ovatko he tietoisia oikeudestaan.

Kuluttajan selonottovelvollisuus

Lautakunta toteaa, että aloittaessaan kausilippujen ostamisen kuluttajan olisi tullut itse pyrkiä selvittämään edellytykset mahdollisen alennuksen saamiseen. Ottaen huomioon asiassa esitetyn selvityksen, tämä olisi ollut helposti tehtävissä muun muassa HSL:n internetsivujen avulla. Tällöin olisi tullut korjatuksi HSL:n järjestelmässä ollut vanhentunut ja epätäsmällinen tieto kuluttajan kotikunnasta, jolloin kuluttaja olisi saanut asianmukaisen alennuksen.

Johtopäätös

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, ettei HSL ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan asiassa eikä JN:lle aiheutunut menetys ole aiheutunut HSL:n puolella olevasta syystä. Asiassa ei siten ole perusteita kuluttajan vaatimalle hyvitykselle kausilipun hinnasta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.2.2018