LENNON PERUUTTAMINEN. LENTÄJÄN SAIRASTUMINEN. YLITYÖKIELTO. POIKKEUKSELLINEN OLOSUHDE.

YLIVOIMAINEN ESTE FORCE MEJEURE

Diaarinumero: 755/35/2017
Antopäivä: 05.01.2018

LK:lla ja PS:llä (matkustajat) oli paikat lennolle AY857 Helsingistä Zürichiin 1.1.2017. Lento peruutettiin lentäjän sairastumisen ja ylityökiellon vuoksi. Matkustajat uudelleenreititettiin Zürichiin, minne he saapuivat kahdeksan tuntia ja 35 minuuttia alkuperäistä saapumisaikaa myöhemmin. Asiassa on riitaa siitä, onko matkustajilla oikeus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 mukaiseen vakiokorvaukseen.

Vaatimukset Matkustajat vaativat asetuksen mukaista vakiokorvausta.

Vastaus Finnair kiistää matkustajien vaatimukset.

Matkustajien lento Zürichiin 1.1.2017 jouduttiin peruuttamaan lentäjien yli-työkiellon vuoksi. Matkustajat uudelleenreititettiin Helsingistä Zürichiin samana päivänä siten, että heidän ilmakuljetukseensa tuli lopulta noin kahdeksan tunnin ja 35 minuutin viivästys. Tuolloin oli voimassa ylityökielto, joka oli Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n työtaistelutoimenpide.

Lennon Airbus A320 -kapteeni oli sairastunut. Tällaisten tilanteiden varalle Finnairilla on käytössään kapteenien ja perämiesten reservijärjestelmä. Finnairin reservijärjestelmä perustuu kuitenkin osittain siihen, että kapteenit ja pe-rämiehet tekevät kuukausittaiseen työvuorolistaan merkittyjen lentojen lisäksi mielellään ylitöitä. Ylityökiellon aikana korvaavaa perämiestä ei ole mahdollista saada lennolle kuin Finnairin työvuorolistaan varalle merkityistä piloteista. Nyt kaikki tällaiset kyseessä olevan konetyypin työvuorolistaan merkityt päi-vystyspilotit olivat paikkaamassa jo muita sairastapauksia.

Poikkeustilanteita varten työvuorolistojen ulkopuolella käytössä olevat niin sanotut management-pilotit olivat tässä tapauksessa jo käytössä muiden sai-rastapausten johdosta. Muita sairaustapauksia oli matkustajien lennon aikaan lukuisia. Finnairilla käytössä oleva reservijärjestelmä toimii hyvin, mikäli sen toimintaa eivät rasita työtaistelutoimenpiteet. Kysymyksessä olivat lentoyhtiön kannalta poikkeukselliset olosuhteet.

Ratkaisu Asiassa on kysymys siitä, onko lennon viivästyminen johtunut asetuksen 5 ar-tiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Näyttötaakka poikkeuksellisista olosuhteista ja tehdyistä toimenpiteistä on lentoyhtiöllä.

Euroopan unionin tuomioistuin on 22.12.2008 antanut ennakkoratkaisun ase-tusta koskevassa asiassa C-549/07. Ennakkoratkaisukysymykset koskivat sitä, missä määrin lentokoneen tekninen vika voi olla poikkeuksellinen olosuhde. Ratkaisunsa perusteluissa tuomioistuin arvioi poikkeuksellisten olosuhteiden käsitettä myös yleisemmin.

Perustelujen kohdassa 40–41 tuomioistuin totesi poikkeuksellisista olosuhteista seuraavaa. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin vetoavan on osoitettava, että niitä ei olisi missään tapauksessa voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä. Lentoyhtiön tulee osoittaa, että vaikka se olisi tehnyt kaikkensa käytettävissään olevien henkilökunnan ja kaluston sekä taloudellisten keinojen puitteissa, se ei aivan ilmeisesti olisi voinut – tekemättä kestämättömiä uhrauksia yrityksensä tuolloiseen kapasiteettiin nähden – välttää sitä, että poikkeukselliset olosuhteet, joihin se joutui, johtivat lennon peruuttamiseen.

Lautakunta toteaa, että henkilöstön sairaustapaukset ovat lentoliikennettä harjoitettaessa tavanomaisia ja lentoyhtiöltä voidaan edellyttää varautumista yllättäväänkin yksittäiseen sairastumiseen. Arviointi siitä, olisiko lentoyhtiö voinut siltä kohtuudella edellytettävin toimenpitein välttää lennon viivästymisen miehistön sairaustapauksen vuoksi, on tehtävä tapauskohtaisesti.

Tapauksessa lennon peruuttamisen syynä oli kapteenin sairastuminen sekä samaan aikaan vaikuttanut työtaistelutoimenpide (ylityökielto), jonka vuoksi korvaavaa lentäjää ei sinänsä asianmukaisesta varallaolojärjestelmästä huoli-matta saatu. Lautakunta toteaa, että lennon lähtöpaikan ollessa Finnairin koti-kentällä kapteenin sairastuminen ei lähtökohtaisesti ole poikkeuksellinen olo-suhde. Myöskään se seikka, että meneillään on työtaistelutilanne, ei vielä osoita, että kyse olisi poikkeuksellisista olosuhteista. Tässä tapauksessa lennon viivästyminen on kuitenkin aiheutunut sairastumisen ja lentotoimintaan vai-kuttavan ylityökiellon samanaikaisesta vaikutuksesta. Lautakunta katsoo, että kyse on ollut poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää kohtuu-della edellytettävin toimenpitein.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Puheenjohtajan, eri mieltä olevien jäsenten ja esittelijän lausunto on päätöksen liitteenä.Kuluttajariitalautakunnan II täysistunnossa 24.10.2017 ratkaistussa asiassa 755/35/2017, osapuolet LK ym. ja Finnair Oyj:

Olemme enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että kapteenin sairastuminen ei ole poikkeuksellinen olosuhde, kun on kyse lennosta, jonka lähtöpaikka on-Finnairin kotikenttä. Ylityökielto oli käsityksemme mukaan alkanut jo marras-kuussa (Lentoposti.fi/Uutisarkisto/Marraskuu 2016), joten Finnairilla on ollut mahdollisuus ottaa sen vaikutukset huomioon. Tämän vuoksi lennon peruun-tuminen ei ole aiheutunut asetuksessa tarkoitetuista poikkeuksellisista olo-suhteista. Finnair on velvollinen maksamaan matkustajille vakiokorvauksen, jonka määrä on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla 400 euroa.


 
Julkaistu 5.1.2018