OIKEUSTURVAVAKUUTUS. OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN JAKAANTUMINEN. VAKUUTUSMÄÄRÄN YLITTÄVÄT OIKEUDENKÄYNTIKULUT. YLLÄTTÄVÄ JA ANKARA EHTO.

Yllättävä ja ankara ehto

Diaarinumero: 2713/38/2015
Antopäivä: 12.10.2017

RH oli kantajana asuinhuoneiston kauppaa koskevassa asiassa, jota käsiteltiin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Hovioikeuden tuomiolla RH:n vastapuoli määrättiin maksamaan 5 000 euroa RH:n oikeudenkäyntikuluista. Kaikkineen RH:n oikeudenkäyntikulut olivat 15 362,85 euroa. RH:lle myönnettiin oikeusturvaetu tähän riita-asiaan. Tapauksessa on riitaa oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen määrästä.

Vaatimukset RH vaatii, että Vakuutusyhtiö (jäljempänä Vakuutusyhtiö) korvaa oikeusturvavakuutuksesta 15.9.2010 annetun päätöksen mukaisen enimmäiskorvausmäärän 8 500 euroa hänen oikeudenkäyntikulujaan. Vakuutusyhtiö on tähän mennessä korvannut 5 031,85 euroa.

RH:lle myönnettiin 15.9.2010 päivätyllä korvauspäätöksellä asuinhuoneiston kauppaan oikeusturvaetu, jonka enimmäiskorvausmäärä on 8 500 euroa. Käräjäoikeusvaiheessa kokonaiskulut olivat yhteensä 9 862,27 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi tässä vaiheessa käräjäoikeusvaiheen kuluista 6 440,79 euroa. Vakuutusmäärää oli hovioikeusasteessa RH:n käsityksen mukaan jäljellä 1 659,23 euroa. Hovioikeudessa kulut olivat 5 500,14 euroa.

Hovioikeus tuomitsi RH:n vastapuolen suorittamaan RH:n oikeudenkäyntikuluja 5 000 euroa. Tässä vaiheessa Vakuutusyhtiö peri RHlta 3 468,15 euroa vastapuolelta perittyjä käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja. Lopputuloksena oli, että käräjä- ja hovioikeusvaiheen yhteenlasketuista kuluista eli 15 362,41 eurosta Vakuutusyhtiö maksoi 5 031,85 euroa ja vakuutuksenottaja 10 330,56 euroa.

Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtojen 8.2 kohtaan ja perusteli ratkaisuaan sillä, että vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi luetaan se kulukorvaus, joka vakuutetun vastapuoli on tuomittu maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. RH toteaa lisäksi, että vakuutusyhtiön päätöksestä ei käy ilmi, mihin ehtokohtaan se perustaa päätöksensä väittäessään, että vastapuolen maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vähentävät vakuutusyhtiön enimmäiskorvauksen määrää.

RH katsoo, että Vakuutusyhtiö ei ole vastannut oikeudenkäyntikuluista vakuutusmäärään saakka, vaan vakuutuksenottaja on joutunut vastaamaan vakuutusyhtiönkin osuudesta. RH pitää kohtuuttomana, että Vakuutusyhtiö on hyötynyt vakuutuksenottajalle tuomituista oikeudenkäyntikuluista enemmän kuin vakuutuksenottaja.

Vastaus Vakuutusyhtiö kiistää kuluttajan vaatimuksen.

RH:lle myönnettiin oikeusturvaetu asuinhuoneiston kauppaa koskevaan riitaan. Oikeusturvavakuutuksesta korvattiin yhteensä 6 840,77 euroa asianajo-, oikeudenkäynti- ja todistelukuluja. RH palautti vakuutusyhtiölle 1 808,92 euroa vastapuolelta saaduista oikeudenkäyntikuluista. Vakuutusyhtiön korvattavaksi jäi siten 5 031,85 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa alkuperäisen suhteutuslaskelman olleen virheellinen, koska siinä ei huomioitu hovioikeuden kustannuksia. Laskelma tehtiin uudelleen ottaen huomioon kokonaiskustannusten määrä ja RH:lle palautettiin liikaa peritty osuus 701,66 euroa korkoineen. Tämän suorituksen jälkeen Vakuutusyhtiö vastasi aiheutuneista kustannuksista vakuutusehtojen mukaisesti sen vastuulle kuuluvan määrän verran eli 5 733,51 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiaan sovelletaan Oikeusturvavakuutuksen ehtoja 1.11.2010 ja viittaa vakuutussopimuksen ehtokohtiin 8.2 ja 8.3. Jos vakuutettu joutui maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvausmäärän, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

Vakuutusyhtiö:n mukaan oikeudenkäyntikulujen ylittäessä vakuutusmäärän saavat vakuutettu ja vakuutusyhtiö lukea hyväkseen tuomituista kuluista kummankin maksamaa määrää vastaavat osuudet. Vakuutusyhtiö viittaa ehtokohdan osalta Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin ja toteaa päätöksensä olevan kohtuullinen ja oikeudenmukainen.

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata kustannuksia enintään 8 500 euroa, joka on vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä. RH:n oikeudenkäyntikulujen määrä kokonaisuudessaan oli 15 362,41 euroa. Vastapuoli velvoitettiin hovioikeuden tuomiolla maksamaan RH:n oikeudenkäyntikuluja 5 000 euroa. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä 8 500 euroa vastaa 55,33 % osuutta RH:lle aiheutuneista 15 362,41 euron kokonaiskustannuksista. Vastapuolelta saatavasta 5 000 euron oikeudenkäyntikulujen määrästä vakuutusyhtiölle kuuluu 2 766,49 euroa, joka vastaa 55,33 % osuutta vastapuolen maksettavaksi tuomitusta 5 000 euron määrästä ja mihin summaan vakuutusyhtiöllä on vakuutusehtojen mukaan oikeus. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudeksi tässä tapauksessa jää siten näiden summien erotus (8 500 – 2 766,49) eli 5 733,51 euroa.

Ratkaisun perustelut Sovellettavat vakuutusehdot

Asiassa sovellettavien vakuutusehtojen (Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot 1.4.2009) kohdan 7.2 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Kohdan 8.1 mukaan vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetulle asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista oikeusasteittain tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Kohdan 8.2 mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut, on vakuutetun palautettava kulut vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Edelleen kohdan 8.3 mukaan jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suorittaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvausmäärän, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

Asian arviointi

Saadun selvityksen perusteella RH:n oikeudenkäyntikulut tapauksessa olivat yhteensä 15 362,41 euroa, josta vastapuolen maksettavaksi tuomittiin 5 000 euroa. Vakuutusyhtiö antoi 15.9.2010 oikeusturvavakuutuksen korvauspäätöksen, jossa enimmäiskorvausmääräksi ilmoitettiin 8 500 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi oikeudenkäyntikuluja 5 733,51 euroa.

Oikeusturvavakuutuksella vakuutusyhtiö ottaa kantaakseen riskin vakuutetun oikeudenkäyntikuluista vakuutusmäärään saakka. Vakuutusmäärä on vakuutuksenottajalle olennainen tieto hänen ottaessaan vakuutusta. Vakuutetun päätöksentekoon oikeudenkäynnin aloittamisesta vaikuttavat merkittävästi arvio tulevista oikeudenkäyntikuluista ja tieto näitä kuluja korvaavan oikeusturvaedun määrästä. Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 8.3 soveltaminen voi johtaa ja on tässä tapauksessa johtanutkin siihen, että vakuutusyhtiö vapautuu maksamasta vakuutusehtojen ja tekemänsä oikeusturvaedun myöntämistä koskevan päätöksen mukaista 8 500 euron enimmäiskorvausmäärää, vaikka vakuutetun oikeudenkäyntikulut ylittävät tämän enimmäiskorvausmäärän. Lautakunta pitää ehtokohtaa vakuutetun kannalta yllättävänä ja ankarana. Yllättävä ja ankara se on sen vuoksi, että vakuutuksenottaja voi joutua sitä sovellettaessa kantamaan osan siitä riskistä, joka vakuutuksella on lähtökohtaisesti siirretty vakuutusyhtiölle. Ehto on vakuutetun kannalta yllättävä myös sen vuoksi, että korvauksen määrä jää riippumaan oikeudenkäynnin lopputuloksesta. Ehdon perusteella vakuutettu voisi olla edullisemmassa tilanteessa, jos vastapuolta ei velvoitettaisi korvaamaan oikeudenkäyntikuluja lainkaan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella yllättäviä ja ankaria sopimusehtoja on korostettava riittävällä tavalla sopimuksenteon yhteydessä, jotta niihin voisi tehokkaasti vedota. Vakuutusyhtiö ei ole osoittanut, että RH:lle olisi erityisesti huomautettu kyseisen vakuutuksen enimmäiskorvausmäärää rajoittavan ehdon sisällöstä hänen ottaessaan vakuutusta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei ehtokohtaa 8.3 voida soveltaa siten, että vakuutetun saama korvaus jäisi oikeusturvavakuutuksen 8 500 euron vakuutusmäärää pienemmäksi. Muilta osin ehtokohta on sitova. Tämä merkitsee sitä, että vastapuolelta saatu kulukorvaus voidaan jakaa vakuutetun ja vakuutusyhtiön kesken heidän kustannusosuuksiensa suhteessa vasta sen jälkeen kun vakuutetulle on maksettu 8 500 euron enimmäiskorvausmäärä. Vakuutettu on vaatinut kustannusten korvaamista enimmäiskorvausmäärään saakka, joten lautakunta ei lausu kulujen jakaantumisesta 8 500 euroa ylittäviltä osin.

Suositus Lautakunta suosittaa, että Vakuutusyhtiö korvaa RH:n oikeudenkäyntikulut 8 500 euron määrään saakka.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.10.2017