INTERNETPALVELU. LASKUJEN MAKSAMINEN. VIITENUMERO. MAKSUN AJANKOHTA.

Maksupalvelulaki

Antopäivä: 09.10.2017

JS ja Elisa Oyj ovat 3.9.2012 sopineet Elisa Viihde Kaapeli 100 M -palvelusta. JS on maksanut palvelun kuukausimaksuja ilman viitenumeroa. Tästä johtuen maksut eivät ole kohdentuneet automaattisesti hänen asiakkuudelleen. JS on myös maksanut kuukausimaksuja muulloin kuin eräpäivänä. Elisa Oyj asetti palvelulle käytöneston maksamattomien laskujen vuoksi 5.5.2015 ja purki palvelusopimuksen 8.7.2015.

Vaatimukset JS vaatii, että Elisa hyvittää palvelun kuukausimaksun ylittävät maksut ja palauttaa liittymän toimintaan. Hän vaatii, että Elisa maksaa seuraavat korvaukset:

- kilometrikorvaus matkakuluista 26,40 euroa

- ajasta ja vaivasta 400 euroa

- Elisa Viihteen neljän kuukauden kuukausimaksut á 39,90 euroa, yhteensä 159,60 euroa

- DNA 4G-liittymän 12 kuukauden kuukausimaksua á 29,90 euroa, yhteensä 358,80 euroa

- 4G reitittimen hinta 60 euroa

JS valitsi laskun toimitustavaksi sähköpostilaskun, koska muista laskutustavoista Elisa olisi perinyt ylimääräisen veloituksen. Elisa lähetti laskut roskapostittajien käyttämällä toimintamallilla eikä viestejä voinut lukea kaikilla sähköpostiohjelmilla. JS:n tarkoituksena oli maksaa laskut verkkopankin toistuvalla maksutoiminnolla ja jättää Elisan lähettämät laskut huomioimatta.

JS maksoi laskut Elisan ensimmäisen laskun eräpäivällä kuukausittain. Jos Elisa muuttaa kuukausittain eräpäivää, se on JS:n mukaan lähinnä asiakkaiden kiusaamista eikä sillä, onko laskut maksettu täsmälleen eräpäivänä vai parin päivän sisällä siitä, ole olennaista merkitystä.

Vuoden 2015 alusta JS maksoi palvelun kuukausimaksut tilipanoina, joihin hän kirjasi viestiksi "Elisa Viihde liittymä 19361928". Elisa yksilöi palvelun samoin omissa laskuissaan. JS:lla on myös muita summiltaan vastaavia maksuja Elisalle. Samankaltaisten maksujen seuraaminen pelkillä viitenumeroilla on käytännössä mahdotonta. JS muutti maksut viestillisiksi maksutapahtumiksi, jotta hän voisi omalta tiliotteeltaan seurata, mitä palveluita hän maksaa Elisalle. Mikään laki ei velvoita asiakasta käyttämään viitenumeroa laskujen maksussa.

Elisan väite siitä, että maksujen kohdistaminen on aikaa vievää työtä, ei pidä paikkaansa. JS:lle on Elisan kanssa käydyissä puheluissa selvinnyt, että Elisalla on jokin automaatti, joka yhdistää hänen viestilliset maksusuorituksensa jollekin heidän toiselle asiakkuudelleen, koska maksuviestissä lukenut liittymänumero on ollut myös heidän toisen asiakkaansa asiakasnumero.

Kun maksu on Elisan tilillä, se on asiakkaan puolesta suoritettu eikä Elisalla ole oikeutta periä viivästyskorkoja tai kuluja. Elisan postitse lähettämissä maksukehotuksissa todetaan, että kehotus ei anna aihetta toimenpiteisiin, jos kaikki laskut on jo suoritettu. JS:n tapauksessa maksut oli suoritettu eikä hän sen vuoksi reagoinut kirjeisiin.

Elisa on estänyt liittymän toiminnan 5.5.2015 ja purkanut sopimuksen. JS on kuitenkin maksanut Elisalle kuukausimaksua liittymästä säännöllisesti joka kuukausi 26.6.2015 asti.

Vastaus Elisa Oyj kiistää JS:n vaatimukset.

JS valitsi laskun toimitustavaksi sähköpostilaskun. Laskut lähetettiin PDF-liitetiedostona JS:n ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen elisa-viihde@jyrki.fi. Nimestään huolimatta sähköpostiosoite ei ole Elisan tarjoama palvelu eikä Elisa siten ole vastuussa sähköpostin toiminnasta tai sen asetuksista.

Valituksessaan JS perustelee viitenumeron käyttämättömyyttä sillä, että Elisan lähettämät laskut ovat päätyneet JS:n käyttämän sähköpostin roskapostikansioon. Tämä olisi ollut vältettävissä, jos JS olisi muuttanut sähköpostinsa roskapostisuodatinasetuksia esimerkiksi lisäämällä sähköpostilaskun lähetysosoitteen sallittujen lähettäjien listaukseen tai sähköpostin yhteystietolistaukseen. Lisäksi Elisalla on käytössä asiakkaille tarkoitettu sähköinen asiointi- ja itsepalvelukanava OmaElisa-palvelu, jossa JS:n avoimet laskut ovat olleet näkyvissä. Elisan edustaja ilmoitti JS:lle 11.6.2015 sähköpostitse, että hän voi tulostaa laskut itselleen OmaElisa-sivuilta. JS on halutessaan voinut soittaa Elisan Oma Guru -palveluun, josta häntä voidaan opastaa sähköpostiasetusten kanssa siten, että laskut eivät suodatu roskapostiin.

Elisan toimittamasta laskutustaulukosta ilmenee, että epäselvien suoritusten kohdalla kohdistuspäivä on ollut muutaman päivän myöhässä eräpäivään nähden. Elisan käsityksen mukaan JS on maksanut laskut saamansa ensimmäisen laskun eräpäivänä kuukausittain samalla summalla 39,90 euroa, vaikka laskuissa on ollut vaihtelevia eräpäiviä.

JS ei ole laskuja maksaessaan käyttänyt viitenumeroa. Siksi maksusuoritusten kohdistaminen oikeaan asiakkuuteen on viivästynyt. Kohdistaminen on tehty manuaalisesti, joka on aikaa vievää työtä. Joskus maksusuorituksia ei voida ilman asiakkaan yhteydenottoa edes kohdistaa mihinkään asiakkuuteen, koska samannimisiä asiakkaita voi olla useita. Elisan reskontrassa viestissä ilmoitettu "Elisa Viihde liittymä 19361928" on tulkittu asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän asiakasnumeroksi, joten JS:n suoritukset on kohdistettu kyseisen numeron asiakkuudelle. JS:n yhteydenoton jälkeen maksusuoritus siirrettiin JS:n asiakkuudelle.

Elisan laskuissa ilmoitetaan selkeästi laskun maksamista varten tarvittavat tiedot: asiakastiedot, asiakasnumero, maksun summa, eräpäivä, vaihtoehtoiset tilinumerot ja viitenumero. JS:n ja Elisan välillä on sopimussuhde, joka käytännössä tarkoittaa, että JS on sitoutunut noudattamaan Elisan antamia ohjeita laskun maksamisessa. Elisaa sitoo maksupalvelulaki, jossa on määritelty mitä tietoja laskussa pitää olla. JS:n olisi tullut noudattaa sopimusta käyttämällä viitenumeroa laskujaan maksaessa.

JS maksoi laskut ilman viitenumeroa, mistä hänelle aiheutui aiheellisia lisäkustannuksia. Viivästyskorkoa on veloitettu eräpäivästä suorituksen kohdistuspäivään ja maksukehotusten lähettämisestä on veloitettu maksukehotusmaksuja. JS:n olisi tullut käyttää laskujen maksun yhteydessä sopimusehtojen mukaisesti laskuissa ilmoitettua viitenumeroa. Viivästyskorkoa on alkanut kertyä 25.10.2013 erääntyneestä laskusta. JS:n 23.3.2015 erääntyneestä laskusta alkaen laskut ovat siirtyneet Intrum Justitian perittäväksi joko laskutusaikataulun tai perintäkierron mukaisesti tai neljä päivää eräpäivän jälkeen siitä syystä, että JS:lla on ollut avoimia laskuja perinnässä. Intrum Justitia on lähettänyt JS:lle jokaisesta perintään siirtyneestä laskusta maksuvaatimuksen.

JS:n Elisa Viihde -palvelulle asetettiin 5.5.2015 käytönesto maksamattomien laskujen vuoksi. JS:lle lähetettiin 21.5.2015 maksukehotus ja ennakkoilmoitus, jossa olivat mukana laskut 90175160079, 90177439881, 90179665345 ja 90182155481. Maksukehotuksessa ilmoitetaan, että saatava siirtyy perintätoimistolle hoidettavaksi kahden viikon kuluessa ja erääntyneet laskut tulee maksaa perintätoimistolle. Lisäksi ilmoitetaan, että maksun vielä viivästyessä liittymät ja palvelut tullaan sulkemaan ja sopimukset purkamaan.

Saamistaan maksukehotuksista ja sopimuksen purkamisen ennakkoilmoituksesta huolimatta JS ei maksanut kaikkia avoimia laskuja. Hän maksoi kuukausittain 39,90 euroa, joka kohdistettiin avoimiin laskuihin. JS jätti viivästyskorot, maksukehotukset sekä käytöneston poistomaksut maksamatta. Elisa purki 8.7.2015 JS:n Elisa Viihde-sopimuksen maksamattomien laskujen vuoksi. JS:n käyttöoikeus purettuun Elisa Viihde-palveluun päättyi purkuilmoitukseen.

Elisa katsoo, että Elisa Viihteen avaamiselle JS:n käyttöön tai JS:n esittämille korvausvaatimuksille ei ole mitään perustetta. Perinnässä oleva pääoma on 101,42 euroa. Lisäksi hänen maksettavakseen tulevat viivästyskorko 1,07 euroa ja kulut 24 euroa. Perintäsaldo on ollut yhteensä 126,49 euroa. Elisa pyytää JS:aa sopimaan maksuista Intrum Justitian kanssa.

Ratkaisun perustelut Kuluttaja on maksanut palvelun kuukausimaksuja käyttämättä viitenumeroa. Suoritukset eivät tästä johtuen ole kirjautuneet automaattisesti teleyrityksen laskutusjärjestelmässä kuluttajan asiakkuudelle, vaan ne on kohdistettu käsin muutamia päiviä myöhässä eräpäivään nähden. Myöhästymistä on aiheutunut myös siitä, että kuluttajan maksusuoritus ei ole aina tapahtunut viimeistään eräpäivänä. Myöhästymiset ovat johtaneet palvelun sulkemiseen ja sopimuksen purkamiseen. Kuluttaja vaatii viivästysseuraamusten hyvittämistä sekä vahingonkorvausta palvelun sulkemisen johdosta.

Elisan kuluttaja-asiakkaiden yleisten sopimusehtojen kohdan 8.3 kohdan mukaan laskut on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä laskussa mainituilla tiedoilla.

JS:n olisi sopimusehdon perusteella pitänyt maksaa Elisan laskut laskussa mainituilla tiedoilla, mukaan lukien viitenumero, viimeistään eräpäivänä. Elisa on osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti toimittanut laskut sähköpostin liitetiedostona JS:n ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Se, että laskut ovat JS:n sähköpostin toiminnasta tai asetuksista johtuen päätyneet roskapostikansioon, ei ole Elisan vastuulla. JS:lla olisi ollut mahdollisuus sähköpostinsa asetuksia muuttamalla estää laskujen päätyminen roskapostiin. JS:lla ei siten ole ollut Elisasta johtuvaa syytä maksusuoritusten tekemiseen ilman viitenumeroa tai maksujen suorittamiseen muuna kuin laskun mukaisena eräpäivänä.

Tietoyhteiskuntakaaressa tai Elisan sopimusehdoissa ei ole määräyksiä siitä, milloin maksajan katsotaan täyttäneen suoritusvelvollisuutensa maksunsaajaan nähden. Yleinen säännös tilille tehdyn maksun voimaantuloajankohdasta on maksupalvelulain 82 §:ssä. Sen mukaan maksajan katsotaan täyttäneen suoritusvelvollisuutensa maksunsaajalle maksutapahtuman rahamäärällä silloin, kun maksu sitoo 81 §:n nojalla sivullisia, jollei toisin säädetä tai maksajan ja maksunsaajan välisestä sopimuksesta tai omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä maksajaa ja maksunsaajaa sitovana, johdu muuta.

Maksupalvelulain 81 §:n mukaan maksu sitoo maksajan velkojia ja muita sivullisia, kun maksunsaajan palveluntarjoaja on saanut tarvittavat tiedot maksutapahtuman rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan maksutilille ja:

1) maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan palveluntarjoajajan tilille; tai

2) maksunsaajan palveluntarjoajan asettamat maksutapahtuman katetta koskevat ehdot ovat muutoin täyttyneet.

Maksu sitoo sivullisia kuitenkin aina, kun maksutapahtuman rahamäärä on maksettu maksunsaajan maksutilille.

Kuluttajariitalautakunta on 8.3.2013 annetussa täysistuntoratkaisussaan (dnro 3960/39/2011, esitelty 13.2.2013) todennut, että kuluttajan on maksupalvelulain säännöksistä ilmenevien periaatteiden nojalla katsottava täyttäneen viestintäpalvelun maksamista koskevan suoritusvelvollisuutensa silloin, kun maksu sitoo sivullista. Tapauksessa kuluttaja oli maksanut viestintäpalvelun maksun virheellisellä viitenumerolla. Lautakunta katsoi

maksun tapahtuneen viimeistään silloin, kun varat olivat virheellisestä viitenumerosta huolimatta kirjautuneet saajan tilille.

JS:n olisi edellä todetusti pitänyt osapuolten välisen sopimuksen perusteella käyttää maksaessaan viitenumeroa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei maksua olisi suoritettu, kun se on maksettu Elisan tilille. Toisaalta jos viitenumeron käyttämättä jättämisestä on aiheutunut Elisalle vahinkoa, on JS:n hyvitettävä se.

Maksuajankohta on kunkin maksun osalta täyttynyt viimeistään silloin, kun varat ovat puuttuvasta viitenumerosta huolimatta kirjautuneet Elisan tilille. Maksusuoritusten kohdentamiseen kulunutta aikaa ei siten tule ottaa huomioon kun arvioidaan Elisan oikeutta viivästyskorkoon ja muihin viivästysseuraamuksiin. Saadun selvityksen mukaan viivästysseuraamukset eivät kuitenkaan ole aiheutuneet yksinomaan maksujen kohdentamiseen kuluneesta ajasta, vaan myös siitä, että JS:n maksusuoritukset eivät ole aina tapahtuneet eräpäivinä. Tästä syystä aiheutuneiden viivästysten perusteella Elisalla on oikeus viivästysseuraamuksiin. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene täsmällisesti, miltä osin viivästysseuraamukset ovat aiheutuneet suoritusten kohdentamiseen kuluneesta ajasta ja miltä osin suorituksen maksamisesta eräpäivää myöhemmin. Elisalla on kuitenkin käytettävissään olevien tietojen perusteella mahdollisuus selvittää, miltä osin viivästysseuraamukset ovat aiheutuneet kuluttajan viivästyksistä ja miltä osin kysymys on suoritusten kohdentamisesta.

Elisa on lähettänyt JS:lle maksukehotukset 10.2.2015, 10.3.2015, 9.4.2015 ja 27.4.2015. Maksukehotuksissa yksilöidään avoinna olevat laskut. JS:lle on lähetetty 21.5.2015 maksukehotus ja ennakkoilmoitus, missä yksilöidään avoinna olevat laskut ja ilmoitetaan palvelun sulkemisesta ja sopimuksen purkamisesta, jos maksu vielä viivästyy. Maksukehotuksissa todetaan niiden olevan aiheettomia, jos erääntyneet laskut on jo maksettu. Kun JS ei ole maksanut Elisan laskujen mukaisia saatavia laskuissa olevien tietojen mukaisina eivätkä maksusuoritukset ole aina tapahtuneet eräpäivinä, hänen on maksukehotuksissa olleesta maininnasta huolimatta täytynyt ymmärtää, että Elisan käsityksen mukaan maksukehotuksissa yksilöidyt saatavat ovat avoinna. JS ei ole tästä huolimatta ottanut yhteyttä Elisaan asian selvittämiseksi. Selvitys ei osoita, että palvelun sulkeminen ja sitä seurannut sopimuksen purku olisivat olleet aiheettomia kun otetaan huomioon JS:n viivästykset maksujen suorittamisessa ja se, että hän ei ole saamistaan maksukehotuksista huolimatta ollut yhteydessä Elisaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei JS:lla ole oikeutta palvelun kuukausimaksujen hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen. Lautakunta toteaa, että Elisan kuluttaja-asiakkaiden yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaan asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut, kuten perusmaksut ja erääntyneet käyttömaksut siitä huolimatta, että liittymä on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna, jos sulkeminen tai rajoittaminen johtuu asiakkaasta tai Elisan velvollisuudesta.

Edellä todetusti Elisalla ei ole oikeutta viivästysseuraamuksiin siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet Elisan tilille ilman viitenumeroa kirjautuneen maksun kohdentamisesta. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että JS:lle olisi tästä syystä aiheutunut muuta seuraamusta kuin viivästyskorko. Sen Elisa on velvollinen hyvittämään JS:lle. Elisa ei ole edes väittänyt, että sille olisi aiheutunut viitenumeron käyttämättä jättämisestä korvattavaa vahinkoa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Elisa Oyj hyvittää Jyrki JS:lle viivästyskoron siltä osin kuin sitä on kertynyt ajalta, joka on kulunut JS:n tekemien maksusuoritusten kohdentamiseen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.10.2017