SÄHKÖVERKON MUUTOSTYÖ. KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA.

Lautakunnan toimivalta

Antopäivä: 09.10.2017

LP ja Caruna Oy ovat sopineet, että yhtiö siirtää omistamansa sähköpylvään pois LP:n tontilta. Työstä veloitettiin 650 euroa. LP katsoo, että siirto olisi tullut tehdä veloituksetta.

Vaatimukset LP vaatii, että Caruna Oy palauttaa 650 euroa.

LP:n mukaan Caruna Oy:llä ei ole ollut lupaa sähkötolpan sijoittamiseen hänen tontilleen. Aiemmat maanomistajat eivät ilmeisesti olleet huomanneet tolppaa, sillä maa-alue ei ole ollut käytössä. Yleinen käytäntö sopimusten teossa 1960-luvulla oli, että sopimukset tehdään kirjallisina.

Sopimus pylvään siirtämisestä jouduttiin tekemään, että rakennustyö tontilla voitiin aloittaa.

Vastaus Caruna Oy katsoo, että vaatimus tulee jättää tutkimatta tai hylätä.

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kyse on verkkoliiketoiminnan ulkopuolisesta toiminnasta, eikä se ole kulutushyödyke.

Johdon tai laitteen sijoittamisesta ei ole aina tehty maanomistajan kanssa kirjallista sopimusta. Sijoittamisesta on aikanaan sovittu verkkoyhtiön ja maanomistajan kesken suullisesti. Pylväs on ollut paikallaan jo 1960-luvulla ilman, että maanomistaja olisi reagoinut asiaan.

Pylväältä on johdettu sähköt asiakkaan kiinteistölle, sillä asiakkaan liittymisjohto on ollut siinä kiinni ja kytkettynä. Saman pylvään kautta on mennyt sähkö myös muille kauempana samassa pienjännitejohdossa oleville asiakkaille. Sähkölaitteiston omistaja, tässä tapauksessa Caruna, on ollut velvollinen siirtämään laitteistonsa asiakkaan tieltä. Siirtokustannuksista on vastuussa siirtoa vaatinut asiakas kuten tuolloin voimassa olleen sähköturvallisuuslain (410/1996) 52 §:ssä on säädetty.

Asiakas on hyväksynyt yhtiön tarjouksen pylvään siirtämisestä ja osapuolten välille on syntynyt sitova sopimus. Siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin asiakkaan maksama hinta. Hinta ei ole kohtuuton.

Ratkaisu Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on muun ohella antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:n mukaan kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

LP:n ratkaisupyyntö koskee sähköverkkoyhtiön omistaman pylvään siirtämistä ja siirron kustannuksia. Sähköpylvään kautta on johdettu sähköä LP:n käyttöpaikkaan ja myös muille sähkönkäyttäjille. Sähköpylvään ja johdon tai muun laitteiston sijoittamisessa ei ole kyse siitä, että kuluttaja hankkisi kulutushyödykkeen. Sähköverkkoyhtiön omistamien laitteiden sijoittamista koskevat erimielisyydet eivät perustu kulutushyödykkeen hankkimiseen eivätkä ne siten kuulu lautakunnan toimivaltaan.

Edellä esitetyin perustein lautakunta jättää asian toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.10.2017