HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU. HOIDON ASIANMUKAISUUS. POTILASVAKUUTUSKESKUS. NÄYTTÖ.

Tiedonantovelvollisuus Neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: 1010/38/2015
Antopäivä: 11.09.2017

AK kävi hammashoidossa hammaslääkäriasemalla erikoishammaslääkäri JP:llä 26.9.2011–14.1.2013. Hänelle tehtiin 12.10.2011 hammaslaminaatit (posliinikuoret) molempiin yläetuhampaisiin. Toinen hampaista murtui 2.1.2013. Käynnillä 4.1.2013 hammaslääkäriasemalla hampaaseen asennettiin juurinastan varaan tehty yhdistelmämuovikruunu ja käynnillä 14.1.2013 tehtiin laminaatin kiinnitys. Asiassa on erimielisyyttä hammashoidon asianmukaisuudesta.

Vaatimukset AK vaatii, että hänelle palautetaan 161 euroa, mikä on veloitettu 4.1.2013 päivätyllä laskulla. Lisäksi hän vaatii 20 euron korvausta asian selvittelykuluista sekä 400 euron korvausta hampaan arvon alenemisesta.

Hammaslääkärin kanssa oli sovittu kahdesta posliinihampaasta. Vasemman hampaan työ ei onnistunut juurityön vuoksi, sitä ei tehty tai se tehtiin huonosti. Hammas oli vinossa, se oli lyhyempi ja juuri oli kolossa. Kielelläkin tunsi, että hammas oli huonosti kiinni. Mitään kovempaa hampailla ei voinut syödä. Hammas pysyi noin vuoden, kunnes se irtosi kokonaan 2.1.2013. Hammaslääkäri laittoi tilalle lyhyen, alapäästä leveän ja juuresta kapean muovihampaan. AK ei olisi halunnut suuhunsa muovista tehtyä hammasta. Hän katsoo, että hampaan arvo on alentunut, nyt se on "sekahammas".

Asian selvittelyvaiheessa hammaslääkäri on yksipuolisesti ilmoittanut asian olevan loppuun käsitelty.

Vastaus Hammaslääkäriasema kiistää vaatimukset.

AK:lle tehtiin 12.10.2011 etuhampaisiin posliiniset kuoret hampaan etupinnalle. Posliini jatkui osittain myös kitalaen puolelle. Kyseessä eivät siis olleet kokonaiset hammaskruunut. Hampaan 21 ennusteen todettiin jo alkuvaiheessa olevan heikompi aikaisemmasta tapaturmasta johtuen, mistä kerrottiin AK:lle.

Hammas 21 oli katkennut ensimmäisen kerran vuonna 2008. Murtumalinja on nähtävissä myös vastaanotolla 26.9.2011 otetussa röntgenkuvassa. Hammas on jo alkutilanteessa ollut heikko ja sitä pyrittiin vahvistamaan posliinikuoren avulla. Hammas kuitenkin katkesi alkuvuodesta 2013. Tällöin hampaaseen 2 pyrittiin tekemään juurihoito, jotta siihen voitaisiin tehdä nastapilari, minkä päälle irronneen posliinikuoren voisi kiinnittää uudelleen. Juurihoitoa ei kuitenkaan voitu tehdä juurikanavan luutuneisuuden vuoksi. Aikaa vievästä juurikanavan etsimisestä ei laskutettu mitään. Hampaaseen asetettiin tuolloin juurinastan varaan tehty yhdistelmämuovikruunu ja sovittiin, että asiakas varaa ajan hampaassa olleen laminaatin uudelleenkiinnitystä varten. Tämä tehtiin 14.1.2014 ja kuluttajalle annettiin 76 euron lasku. Myöhemmin sovittiin, ettei 76 euron lasku tarvitse maksaa ja että asia on tällä loppuun käsitelty. Kuluttajalla on tästä huolimatta ollut lisäkorvausvaatimuksia.

Hammaslääkäriasema viittaa Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen 4.12.2014. Näiden selvitysten ja sairauskertomustietojen perusteella voidaan todeta hoidon olleen kaikin tavoin asianmukaista ja veloituksen olleen kohtuullinen.

Hammaslääkäriasema on lähettänyt lautakunnalle Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen 4.12.2014. Sen mukaan kyseessä ei ole potilasvahinkolain perusteella korvattava henkilövahinko. Päätöksen perustelujen mukaan tavanomaisen nastakruunun valmistus hampaaseen 21 ei olisi ollut mahdollista luutuneen juurikanavan vuoksi ja lisäksi nastakruunun valmistus olisi edellyttänyt hampaan huomattavaa hiomista myös suulaen puolelta. Luutunut juurikanava ja hampaan fasadin lohkeaminen jo alun perin viittaavat hammasrakenteen haurauteen, joten pilarin katkeamisriski olisi ollut laminaattivaihtoehtoa korkeampi. Hampaan 21 kruunuosaan syntyi laminaatin valmistuttua aiemman kaltainen lohkeama, jonka ensiapuna hampaan juurikanavaa etsittiin juurihoidon toteuttamiseksi. Koska kanava oli luutunut, eikä juurihoitoa voitu näin ollen toteuttaa, valmistettiin hampaaseen tilapäinen muovifasadi. Potilasvakuutuskeskuksen mukaan hampaan 21 ensiapu- ja korjaustoimenpiteet toteutettiin asianmukaisesti. Laminaatin irtoaminen ei ole seurausta hoidon virheellisestä tai puutteellisesta toteutuksesta, vaan jo aiemmin lohjenneen hampaan lohkeamisesta uudelleen.

Ratkaisu Sovellettavat oikeusohjeet

Kysymys on yksityisen terveydenhuollon palvelusta, josta ei ole erityistä

lainsäädäntöä, vaan tällaisia sopimuksia arvioidaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Silloin, kun asiakas on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja, asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen on sovellettava kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä. Myöskään kuluttajansuojalaissa ei ole erikseen säädetty terveydenhuollon palveluihin liittyvistä kysymyksistä. Kuluttajapalveluksia koskevaa kuluttajansuojalain 8 lukua sovelletaan esineitä koskeviin töihin. Lautakunnan ratkaisukäytännössä on kuitenkin vakiintuneesti katsottu, että kuluttajansuojalain 8 luvun säännöksistä ilmenevät yleiset oikeusperiaatteet ja -ohjeet ovat sovellettavissa myös terveydenhuollon palveluihin.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:stä ilmenevän oikeusohjeen mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa edellä sanotusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

3

Kuluttajansuojalain 8 luvun 13 §:stä ilmenevän oikeusohjeen mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Palveluksessa on niin ikään virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:stä ilmenevän oikeusohjeen mukaan tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen. Siltä osin kuin palvelus on suoritettu, tilaaja saa virhetilanteessa purkaa sopimuksen, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena.

Asian arviointi

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:stä ilmenevä oikeusohje asettaa terveyspalvelun tarjoajalle huolellisuutta ja ammattitaitoa koskevat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset on täytetty, ei palveluksessa yleensä voida katsoa olevan virhettä, vaikka hoidon lopputulos ei olisi hyvä tai hoidosta olisi aiheutunut jotakin vahinkoa.

AK on sopinut 12.10.2011 posliinikuorten laittamisesta yläetuhampaisiin 11 ja 21. AK pitää hoitoa virheellisenä sen perusteella, että hammas 21 murtui 2.1.2013. Hammaslääkäriaseman mukaan hoidossa ei ole tapahtunut virhettä, vaan hampaan 21 ennuste oli potilastietomerkintöjen mukaisesti heikompi johtuen hampaan aikaisemmasta lohkeamisesta.

AK ei ole esittänyt, ettei hänelle olisi annettu asianmukaisia tietoja hoitoon liittyvistä riskeistä. Hammaslääkäriaseman ilmoituksen mukaan, mitä kuluttaja ei ole kiistänyt, hampaan 21 heikommasta ennusteesta myös kerrottiin kuluttajalle. Näin ollen lautakunta katsoo, että hoidossa ei ole virhettä sillä perusteella, että AK:lle ei olisi annettu riittäviä tietoja hoidosta.

Potilasvakuutuskeskus on AK:n korvaushakemukseen tekemässään päätöksessä katsonut, ettei laminaatin irtoaminen ole seurausta hoidon virheellisestä tai puutteellisesta toteutuksesta, vaan jo aiemmin lohjenneen hampaan lohkeamisesta uudelleen. Potilasvakuutuskeskuksen mukaan laminaatin valmistaminen oli lääketieteellisesti perusteltua. Potilasvakuutuskeskus totesi, että tavanomaisen nastakruunun valmistaminen ei olisi ollut mahdollista juurikanavan luutuneisuuden vuoksi. Lisäksi katkeamisriski olisi ollut hammasrakenteen hauraudesta johtuen korkeampi kuin laminaatilla.

Vaikka Potilasvakuutuskeskuksen päätöstä ei voida pitää riippumattomana selvityksenä asiasta, lautakunta katsoo, että sitä voidaan muun näytön puuttuessa pitää riittävänä selvityksenä siitä, että hoito on toteutettu asianmukaisesti.

4

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että hammaslääkäripalvelussa ei ole virhettä, vaikka hammas on murtunut ja laminaatin kestoikä on jäänyt lyhyeksi. Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.9.2017