UUDEN NISSAN QASHQAI -HENKILÖAUTON KAUPPA. TURBOAHTIMEN PUTKEN PAKKASKESTÄVYYS. MASKISUOJA.

Tiedonantovirhe Annetut tiedot

Diaarinumero: 4618/33/2016
Antopäivä: 11.09.2017

EH osti 24.3.2015 A OyTampereelta (jäljempänä A Oy) uuden Nissan Qashqai -henkilöauton 28 477,48 eurolla. Auto ensirekisteröitiin 31.3.2015. Auton maahantuoja oli Nissan Nordic Europe Oy (jäljempänä Nissan). EH on merkinnyt kuluttajariitalautakunnan valituslomakkeeseen, että autolle on myönnetty takuu. Kuluttajariitalautakunnalle ei ole esitetty auton takuutodistusta tai muuta selvitystä takuun sisällöstä ja voimassaoloajasta.

Auto jouduttiin hinaamaan korjaamolle turboahtimen putken jäätymisen vuoksi 22.1.2016, jolloin auton matkamittarin lukema oli noin 16 000 kilometriä. Auton teho hävisi vian vuoksi, eikä sillä voinut ajaa. Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan Nissanin asiakastyytyväisyyskampanjassa kyseiseen moottorityyppiin asennetaan auton etusäleikköön veloituksetta ajoviimalta suojaava maski nyt kyseessä olevaa vastaavien jäätymisongelmien vuoksi.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut Autokeskuksen ja Nissanin vastuulle kuuluva virhe turboahtimen putken puutteellisen pakkaskestävyyden vuoksi.

Vaatimukset EH vaatii autossa ilmenneen ja Nissanin myöntämän vian korjaamista ja / tai hinnanalennusta. EH ei ole kuluttajariitalautakunnan pyynnöstä huolimatta yksilöinyt hinnanalennusvaatimustaan euromääräisesti, vaan hän on ilmoittanut haluavansa kuulla ensin vastapuolen esityksen. EH vaatii vaihtoehtoisesti kaupan purkamista.

EHn mukaan turboahtimen putki jäätyy napakassa pakkasessa. Auto ei tämän vuoksi "ota kierroksia", eikä sillä näin ollen voi ajaa. Kaikki kojetaulun varoitusvalot vilkkuvat. Nissan tarjosi maskisuojan korvauksetta, mutta heillä ei ole toistaiseksi aikomusta korjata varsinaista vikaa, vaan asiakkaan tulee selvitä maskisuojan avulla pakkaskaudesta. EH katsoo, että uuden auton tulee toimia moitteettomasti ja luotettavasti ilman kaikenmoisia "lisähärpäkkeitä".

Mahdollisesta jäätymisongelmasta ja maskisuojan pakollisuudesta auton talvikäytettävyyden kannalta ei kerrottu ostohetkellä, joten auto ei vastaa siitä annettua kuvausta. Jos tällainen vaiva olisi ollut tiedossa, kauppaa ei olisi koskaan tehty. EH ei luota kyseessä olevaan autoon, eikä sillä uskalleta edellisen talven kokemusten vuoksi lähteä pitkälle matkalle. EH kysyy myös, kuka varmentaa sen, että maskiratkaisu edes auttaa asiaan. Maskisuoja on lisäksi aina irrotettava, kun auto viedään pesuun. Koska suoja koostuu useasta eri osasta, niin sen takaisin asentaminen vie tavattomasti aikaa. Lisäksi ulkolämpömittarin näyttämä lukema on kymmeniä asteita pielessä.

EH on liittänyt valitukseensa Nissanin tiedotteen asiaa koskevasta asiakastyytyväisyyskampanjasta. Siinä annetaan muun muassa suositus, ettei maskisuojia käytetä kun ulkolämpötila aamuisin ylittää +5 C.

Vastaukset

A Oy kertoo tehneensä asiakkaan ilmoittamasta ongelmasta kyselyn Nissanille. Nissan määrittelee korjausohjeet, eikä A Oy voi tehdä ohjeesta poikkeavia korjauksia ilman, että sillä on vaikutusta takuun jatkumiseen.

Nissan on tarjonnut etumaskin viimasuojan veloituksetta asiakkaalle ja suositellut sen käyttöä moottorin normaalia toimintaa tukevana toimenpiteenä. Nissanin käsityksen mukaan autossa ei ole virhettä.

A Oy on tässä tapauksessa toiminut Nissanin korjausohjeen mukaisesti ja asiakkaalle on toimitettu etumaskin viimasuoja. A Oy viittaa Nissanin vastaukseen ja katsoo, että autossa ei ole virhettä.

Nissan kertoo havainneensa mahdollisen ongelman autoissa, joissa on 1,2 litran bensiinimoottori. Nissan on tehnyt lukuisia ajokokeita, kylmälaboratoriotestejä ja erilaisia ajosyklejä simuloivia kokeita. Näillä toimenpiteillä on saatu selville tehokkain ratkaisu, jolla mahdollisen jääkylmän ilmavirran muodostuminen ennaltaehkäistään. Asiakkaalle lähetetyssä kirjeessä mainitut ennakoivat toimenpiteet on tehty. Maskinsuojan käytöstä ja toiminnasta on informoitu asiakkaita ja kauppiaita samalla aikataululla. Nissan on tarjonnut asiakkaille maskinsuojan veloituksetta ja viimasuojan käyttöä on suositeltu moottorin normaalia toimintaa tukevana toimenpiteenä. Nissan katsoo, että autossa ei ole ollut kuluttajansuojalain mukaista hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.

Maskinsuojan käyttö on suositeltavaa pohjoisen vaihtuvissa olosuhteissa. Alimmainen suojaosa on ulkolämpötila-anturin edessä. Tämä saattaa aiheuttaa eroavuutta todellisesta lämpötilasta. Tämä ei vaikuta moottorin tai minkään muun ajoneuvon järjestelmän toimivuuteen. Nissan vastaa tuotteestaan ja asiakkaalla on täysi uuden ajoneuvon takuu ja muut Nissanin palvelut takuuehtojen mukaisesti.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Saman säännöksen 2 momentin mukaan jos takuun on antanut joku muu kuin myyjä aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin. Myyjä ei kuitenkaan vastaa aiemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten tämän lain nojalla olisi vastuussa, jos myyjä osoittaa ilmoittaneensa asiasta ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa.

Nissan on itsekin ilmoittanut, että autolla on voimassa oleva uuden auton takuu. A Oy ei puolestaan ole edes väittänyt, että EHlle olisi ilmoitettu ennen kaupan päättämistä, ettei A Oy vastaisi auton takuusta. A Oy ja Nissan vastaavat näin ollen takuusta yhdessä.

Asiassa on riidatonta, että EHn ostaman auton turboahtimen putki on jäätynyt pakkasessa. Lautakunnalle on esitetty Nissanin tiedote, jonka mukaan nyt kyseessä olevan auton moottoria vastaavissa 1,2 litran bensiinimoottoreissa voi kylminä ajanjaksoina muodostua kosteutta, joka jäätyy välijäähdyttimessä tai kaasuläppäkotelossa. Tiedotteen mukaan moottori voi menettää tehoaan tai sammua, minkä jälkeen auto ei enää käynnisty. A Oy ja Nissan eivät myöskään ole kiistäneet kyseisen ongelman olemassaoloa, joten lautakunta pitää edellä esitetyt seikat huomioon ottaen selvitettynä, että EHn autossa on vaatimuksen perusteena oleva jäätymisongelma.

Lautakunta toteaa, että kyseessä oleva jäätymisongelma on epätavallinen ja tällainen jäätyminen vaikuttaa auton tavanomaiseen käyttöön. Ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää, että autoa voidaan käyttää Suomen tavanomaisissa talviolosuhteissa ilman vastaavia ongelmia. Asiassa ei ole saatettu todennäköiseksi tai edes väitetty, että jäätyminen olisi johtunut jostakin ostajan puolella olevasta syystä. Lautakunta toteaa edellä esitetyn perusteella, että auto ei ole vastannut sitä, mitä EHlla on ollut aihetta edellyttää, joten siinä on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentissa tarkoitettu virhe.

EH on vaatinut auton korjaamista, hinnanalennusta tai viime kädessä kaupan purkamista.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan autoon on jouduttu asentamaan jäätymisongelman vuoksi maskisuoja. Lautakunnalle ei ole esitetty muuta korjaustapaa. Lautakunnan käsityksen mukaan auton muunlainen korjaaminen ei todennäköisesti ole kohtuudella mahdollista tai ainakin siitä aiheutuisi Autokeskukselle ja Nissanille kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitetut kohtuuttomat kustannukset.

Lautakunnalle ei myöskään ole esitetty näyttöä siitä, ettei autoa voitaisi maskisuojan asennuksen jälkeen käyttää pakkasolosuhteissa. A Oy ja Nissan katsovatkin, että virhe on korjattu edellä mainitulla maskisuojalla. Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan maskisuoja on kuitenkin poistettava esimerkiksi auton pesun ajaksi ja asennettava tämän jälkeen uudelleen. Nissan suosittaa myös tiedotteessaan, ettei maskisuojia käytetä kun ulkolämpötila aamuisin ylittää +5 C. Lautakunta toteaa tämän edellyttävän auton käyttäjältä lämpötilan seuraamista. EHn mukaan suoja koostuu useasta eri osasta, minkä vuoksi sen takaisin asentaminen vie aikaa. Hän toteaa, että jos tällainen vaiva olisi ollut tiedossa, kauppaa ei olisi koskaan tehty. EH kertoo vielä, että maskisuojan vuoksi auton ulkolämpömittarin näyttämä lukema on kymmeniä asteita pielessä. Nissanin mukaan maskisuojan alimmainen suojaosa on ulkolämpötila-anturin edessä, mikä saattaa aiheuttaa eroavuutta todellisesta lämpötilasta.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo, ettei auto vastaa maskisuojaratkaisun jälkeenkään EHn perusteltuja odotuksia ja maskisuojan käyttämisestä aiheutuu hänelle auton käyttöön yleensä liittymätöntä epätavanomaista vaivaa. Pelkästään jo tämän perusteella autossa on siten edelleen edellä kerrotussa lainkohdassa tarkoitettu virhe.

Lautakunnan käsityksen mukaan virhe on kuitenkin siinä määrin vähäinen, että kaupan purkamiselle ei ole edellytyksiä. Sen sijaan EHlle on joka tapauksessa syntynyt oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu ilmenneen virheen laatuun ja merkitykseen kaupan päättämisen sekä auton hinnan ja tavanomaisen käyttömukavuuden kannalta. Hinnanalennuksen määrää arvioidessaan lautakunta ottaa huomioon edellä jo esitettyjen seikkojen lisäksi sen, että kyseiset seikat vaikuttavat varsin todennäköisesti auton käyttömukavuuteen koko sen käyttöiän. Virheellä voi olla merkitystä myös auton jälleenmyyntiarvoon. Lautakunta harkitsee hinnanalennuksen määräksi 1 200 euroa. Autokeskuksen ja Nissanin tulee maksaa kyseinen summa yhteisvastuullisesti EHlle.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että A OyTampere ja Nissan Nordic Europe Oy maksavat yhteisvastuullisesti EHlle hinnanalennuksena 1 200 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.9.2017