KIVETTÖMINÄ MYYDYT OLIIVIT. KIVEN LOHKAISEMA HAMMAS. TUOTTEEN PUUTTEELLINEN TURVALLISUUS. VAHINGONKORVAUS.

Tuotevastuu

Diaarinumero: 5670/36/2015
Antopäivä: 11.07.2017

KR osti syyskuussa 2015 elintarvikekauppiaan valmistaman K-Menu-tuoteryhmän kivettömiä oliiveja sisältävän tuotteen. Syödessään ostamiaan oliiveja 16.10.2015 puraisi KR oliiviin, jonka sisällä oli kivi. KR:n hammas lohkesi tapahtuman johdosta. KR:n hammas hoidettiin hammaslääkärillä, josta aiheutui KR:lle 564 euron kustannus. Niin elintarvikekauppias kuin vahinkovakuutusyhtiö (elintarvikekauppias vakuutuksenottajana) katsovat, etteivät he ole velvollisia korvaamaan KR:lle aiheutunutta vahinkoa.

Asiassa on kyse siitä, onko KR:n ostama tuote ollut tuotevastuulain edellyttämällä tavalla niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa.

Vaatimukset KR vaatii vahingonkorvauksena 564 euroa hänelle aiheutuneista ham-maslääkärikuluista.

KR kertoo, että ostamissaan kivettömissä oliiveissa oli yhden oliivin sisällä iso kivi, minkä johdosta hänen hampaansa lohkesi hänen syödes-sään ostamiaan oliiveja. Tuotteessa ei ollut varoitusta siitä, että oliivia purtaessa voi hammas lohjeta.

KR on toimittanut selvityksenä muun ohella kuvan oliivissa olleesta kivestä sekä hammaslääkärilaskun, josta käy ilmi korjaustoimenpiteiden hinta.

Vastaus 1 Elintarvikekauppias kiistää vaatimukset.

Elintarvikekauppias kertoo, että tuotteen tuoteselosteessa varoitetaan tuotteen saattavan sisältää oliivin kiviä tai kivien osia. Vahinko on siten aiheutunut siitä, ettei KR ole huomioinut tuotteessa ollutta varoitustekstiä.

Elintarvikekauppias on toimittanut selvityksenä kuvan KR:n ostaman oliivipurkin tuoteselosteesta. Tuoteselosteessa on muun ohella teksti "Oliivien kivet on poistettu koneellisesti, joten oliivit saattavat sisältää kiviä tai niiden osia.".

Vastaus 2 Vahinkovakuutusyhtiö kiistää vaatimukset.

Vahinkovakuutusyhtiö kertoo, että oliivipurkin varoitusteksti on kirjoitettu selvästi ja se on helposti havaittavissa. Varoitustekstin tarkoituksena on nimenomaisesti informoida asiakasta mahdollisesta vaarasta. On myös yleisesti tiedossa, että kivettömissäkin oliiveissa voi toisinaan olla kiviä tai kiven palasia.

Ratkaisun perustelut Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että KR:n ostamissa oliiveissa on ollut kivi, minkä johdosta KR:n hammas on lohjennut. Samoin riidatonta on se, että oliiveja on myyty kivettöminä.

Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahin¬gosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lain esitöissä (HE 119/1989) todetaan, että markkinoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia tuotteesta annettuja tietoja siitä riippumatta, an¬netaanko ne ilmoituksissa tai mainoksissa taikka pakkauksessa tai kau¬pan yhteydessä – tuotetta käyttävän käsitykseen turvallisuudesta voidaan vaikuttaa sillä, miten asia esitetään markkinoinnissa.

Lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan kysymyk-sessä olevia oliiveita on myyty nimenomaisesti kivettöminä. Maininta kivettömyydestä on pakkauksen etupuolella isolla ja tummalla tekstillä. Tuoteselosteessa pakkauksen takapuolella on tekstikohta, jonka mukaan tuote saattaa kuitenkin sisältää kiviä tai niiden osia. Tuoteselostetekstit pakkauksen taka¬puolella ovat edessä olevaa tekstiä pienemmällä fontilla. Varoitusteksti ei erotu muusta tuoteselosteessa olevasta tekstistä, mutta se on kuitenkin selkeästi havaittavissa.

Kun edellä mainitun lisäksi huomioidaan se, että oliiveista on lautakunnan käsityksen mukaan mahdol¬lista poistaa kivet täysin ja tarkastaa oliivit ennen niiden pakkaamista, lautakunta toteaa, että varoitusteksti oliivien mahdollisesti sisältämistä kivistä tulisi esittää tuotepakkauksessa vähintään yhtä tehokkaalla tavalla kuin teksti oliivien kivettömyydestä.

Edellä selostetun perusteella lautakunta katsoo, että oliiveja sisältävä tuote¬pakkaus on tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuu¬deltaan puutteellinen.

Suositus Lautakunta suosittaa, että elintarvikekauppias ja vahinkovakuutusyh¬tiö korvaavat yhteisvastuullisesti KR:lle hammaslääkärikulut eli 564 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

 
Julkaistu 11.7.2017