TV-SARJAN DVD-VERSION TILAUS. TUOTTEEN MARKKINOINNISSA ANNETUT TIEDOT. TEKSTITYS SUOMEKSI. KIELI. VIRHE. KAUPAN PURKAMINEN.

Tekstitys. Markkinointitiedot.

Diaarinumero: 5062/36/2015
Antopäivä: 11.07.2017

MR tilasi 28.8.2015 Jeeves and Wooster -TV-sarjan DVD:nä verkkokaupasta 32,95 euron kauppahinnalla. Tuote toimitettiin hänelle 3.9.2015. MR huomasi tuotteen toimituspäivänä katsottuaan TV-sarjaa ensimmäisen kerran, että tuotteessa ei ole suomenkielisiä tekstityksiä. MR vaati kaupan purkamista, koska tuotetiedoissa ei nimenomaisesti kerrottu, että tuotteessa ei ole suomenkielisiä tekstityksiä. Verkkokauppa kieltäytyi ottamasta tuotetta vastaan, koska sen sinetti on avattu. Lisäksi he katsovat, ettei tuotteesta ole annettu väärää tietoa.

Asiassa on kyse siitä, onko MR:llä oikeus kaupan purkamiseen sen johdosta, ettei tuotetiedoissa kerrottu tuotteesta puuttuvan suomenkielinen tekstitys.

Vaatimukset MR vaatii kaupan purkamista ja kauppahinnan eli 32,95 euron palau-tusta.

MR kertoo, että verkkokaupassa koskien kyseisen tuotteen tuotetietoja on kohta "tekstitys" tyhjä. Tällä perusteella ei voi tietää, onko tuotteessa suomenkielistä tekstitystä vai ei. Joissain muissa vastaavissa tuotteissa on maininta englanninkielisistä tekstityksistä. Info-sivut ovat suomeksi ja tuotetta markkinoidaan Suomeen, joten tekstityskielet tai niiden puuttuminen pitää ilmoittaa selvästi.

MR on toimittanut selvityksenä muun ohella kuvan tuotteen tuotesivus-ta. Kuvasta käy ilmi, että tuotetietolaatikoiden tekstit ovat suomeksi. Sarjan kuvausteksti taas on englanniksi. Kohdassa "tekstitys" ei ole mi-tään, kun taas kohdassa "kieli" lukee "englanti". Kohdassa kategoria taas lukee "komedia, TV-sarja, tuonti-elokuvat". Kohdassa "alue" lukee "2 (Eurooppa)". Tyhjinä kohdan "tekstitys" lisäksi ovat kohdat "ääni", "ku-va" ja "tuotantovuosi".

Vastaus Verkkokauppa kiistää vaatimukset.

Verkkokauppa kertoo, että tuotteen nimessä mainitaan kyseessä olevan import-tuote. Lisäksi tuotekuvaus on englanniksi. Näin ollen annetut tiedot eivät ole olleet harhaanjohtavia.

Ratkaisun perustelut Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että MR on avannut tilaamansa DVD:n sinetin. Näin ollen kun MR on etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 8) kohdan perusteella menettänyt tuotteen peruuttamisoikeuden, on asiassa arvioitava, mikä merkitys kauppasopimuksen purkamisen osalta on sillä, että tuotetiedoissa ei ole nimenomaisesti kerrottu tuotteesta puuttuvan suomenkielinen tekstitys.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Saman luvun 19 §:n mukaan, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lautakunta toteaa, että kun huomioidaan tuotetietokentän tekstien olevan suomeksi, sekä osan muidenkin kuin vain kohdan "tekstitys" olevan tyhjät, on MR:lle voinut perustellusti syntyä käsitys, että tuotteessa on suomenkielinen tekstitys. Pelkästään sillä perusteella, että sarjan kuvaus on englanniksi tai tuote on nimetty tuonti-elokuvaksi, ei voida olettaa kuluttajan pystyvän päättelemään, ettei tuotteessa ole suomenkielisiä tekstejä, kun sitä ei ole tuotetiedoissa nimenomaisesti kerrottu. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että tiedon puuttumisella siitä, ettei tuotteessa ole suomenkielisiä tekstityksiä, on ollut olennainen merkitys MR:n ostopäätöksessä.

Edellä mainitut seikat huomioiden sekä se, ettei verkkokauppa ole kertonut pystyvänsä toimittamaan tuotetta suomenkielisissä tekstityksillä, lautakunta katsoo MR:llä olevan oikeus kaupan purkamiseen, sillä virhe ei ole vähäinen.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että MR palauttaa hänelle toimitetun DVD:n myyjälle ja verkkokauppa palauttaa MR:lle tämän maksaman kauppahinnan eli 32,95 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.7.2017