LEGO-JOULUKALENTERIEN TILAUS VERKKOKAUPASTA. HINTAEREHDYS.

Virheellinen hinta.

Diaarinumero: 4966/35/2015
Antopäivä: 10.07.2017

LK tilasi 5.10.2015 yhteensä 18 kappaletta kolmentyyppisiä Lego-joulukalentereita 10 euron kappalehinnalla EF:n (jäljempänä E) verkko-kaupasta. E kieltäytyi toimittamasta tilattuja joulukalentereita maini-tulla hinnalla, koska tuotteilla oli sen mukaan virheellinen hinta.

Asiassa on kyse siitä, olisiko LK:n täytynyt ymmärtää, että tuotteissa oli hinnoitteluvirhe, ja siitä, onko tilausta koskeva sopimus katsottava pätemättömäksi mainitulla perusteella.

Vaatimukset LK vaatii tilattujen tuotteiden toimittamista tilatuilla hinnoilla.

LK kertoo saaneensa tuotteista tilausvahvistuksen ja toimitus-vahvistukset sekä pakettien seurantakoodit. Tuotteiden hinta ei ole siinä määrin virheellinen, että tilauksen voisi jättää toimittamatta. E on myy-nyt tilauksen jälkeen muun muassa Lego Friends -joulukalentereita 17,90 euron hinnalla verkkokaupassaan. LK:n tuttava tilasi samalla hin-nalla samoja joulukalentereita E:n verkkokaupasta ja ne toimitettiin hä-nelle.

Muut kaupat myivät joulukuussa 2015 Lego-joulukalentereita muun muassa 15 euron ja 11 euron kappalehinnoilla. Huomioiden E:n omankin 17,90 euron hinnan Lego-kalenterista, ei 10 euron kappalehinta ole niin merkittävästi virheellinen, ettei tilausta voisi asiakkaalle toimittaa.

LK on toimittanut selvityksenä muun ohella tilausvahvistusil-moituksen.

Vastaus E kiistää vaatimukset. Se kertoo, että koska joulukalentereiden käyttöaika rajoittuu joulukuun ensimmäisiin 24 päivään, alennetaan hintoja monesti jo joulukuun alkupäivinä. Näin ollen joulukuun hinnat eivät ole vertailukelpoisia lokakuun hintojen kanssa.

Kysymyksessä olevien Lego-joulukalenterien kappalehinnat ovat vaih-delleet välillä 24,90 - 34,90 euroa. Hinnoittelu on vastannut pääosin vastaavien Lego-joulukalentereiden hinnoittelua markkinoilla tilaushetkellä eli lokakuun aikana. Virheellinen hinta on johtunut verkkokaupan Lego-kalentereita koskevien sivujen teknisestä virheestä. Virhe on koskenut vain muutamaa tuotetta, vaikka valikoima on laaja. Virhe on korjattu välittömästi sen tultua E:n tietoon. Asiasta on lisäksi ilmoitettu tuotteita tilanneille asiakkaille pikaisesti.

Ero virheellisesti ilmoitetun ja todellisen hinnan välillä on ollut suuri, suurimmillaan 24,90 euroa (10 euroa / 34,90 euroa). LK:n olisi tämän vuoksi tullut ymmärtää hinnan perustuvan virheeseen. Kaikki virheelli-sellä hinnalla tehdyt Lego-joulukalenteritilaukset on peruttu eikä tuotteita ole toimitettu asiakkaille, elleivät asiakkaat ole halunneet tilata kalentereita korjatuilla, oikeilla hinnoilla. LK:n väitteeseen tuttavastaan joka olisi tilannut samalla hinnalla samoja joulukalentereita E:n verkkokaupasta ja ne olisi toimitettu hänelle, E toteaa, että LK ei ilmoita tuttavansa nimeä, minkä vuoksi liike ei voi tarkistaa mitä kyseinen tilaus on sisältänyt ja millä hinnalla tuotteet on toimitettu.

Ratkaisun perustelut Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että E:n verkkokaupassa on tarjottu kysymyksessä olevia Lego-joulukalentereita 10 euron kauppahinnalla, ja LK on tilannut niitä 18 kappaletta. Lähtökohtaisesti verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla tehdyt tilaukset sitovat niin myyjää kuin ostajaa. Mainittu pääsääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:n 1 momen-tin mukaan tilanteessa, jossa jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

LK on tilannut 5.10.2015 yhteensä 18 kappaletta riidan kohteena nyt olevia kalentereita. Hän vetoaa asiassa muun muassa siihen, että muut kaupat myivät joulukuussa 2015 Lego-joulukalentereita esimerkiksi 15 euron ja 11 euron kappalehinnoilla. Huomioiden E:n omankin 17,90 eu-ron hinnan Lego-kalenterista, ei 10 euron kappalehinta ole LK:n mielestä niin merkittävästi virheellinen, ettei tilausta olisi voinut toimittaa hänelle.

E toteaa puolestaan, että koska joulukalentereiden käyttöaika rajoittuu joulukuun ensimmäisiin 24 päivään, alennetaan hintoja monesti jo jou-lukuun alkupäivinä. Näin ollen joulukuun hinnat eivät E:n mielestä ole vertailukelpoisia lokakuun hintojen kanssa. E toteaa vielä, että kysymyksessä olevien Lego-joulukalenterien kappalehinnat vaihtelivat lokakuussa 24,90 ja 34,90 euro välillä. Ero virheellisesti ilmoitetun ja todellisen hinnan välillä on ollut suuri, suurimmillaan 24,90 euroa (10 euroa / 34,90 euroa). LK:n olisi tämän vuoksi tullut ymmärtää hinnan perustuvan virheeseen.

Asiassa annetun selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että kalente-reiden hinnan osalta kyseessä on ollut ilmaisuerehdys. Erehdyksestä huolimatta hinta sitoo E:tä, ellei LK tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää erehdyksestä.

LK:n tilauksen sisältö huomioon ottaen lautakunta pitää todennäköise-nä, että LK ei tiennyt kyseessä olevan hinnoitteluvirhe. Lautakunta kat-soo, että hinnanero ei ole kokonaisuus huomioon ottaen ollut niin ilmeinen, että LK:n olisi myöskään tullut ymmärtää, että kyseessä oli hinnoittelun virhe. Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan seikkaa, jonka vuoksi LK:n olisi tullut ymmärtää kyseessä olevan ilmaisuerehdys. Lautakunta katsoo, että myyjä on sidottu sopimukseen kalentereiden tilaamisesta ja näin ollen velvollinen toimittamaan kalenterit LK:lle alun perin sovittuun hintaan.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että E toimittaa LK:lle hänen tilaa-mansa joulukalenterit 5.10.2015 tehdyn tilauksen mukaiseen 10 euron kappalehintaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.7.2017