VALOKUVAUSPALVELU. PERUUTTAMINEN.

Sopimusrikkomus Peruutuskulut

Diaarinumero: 4918/36/2015
Antopäivä: 10.07.2017

JS kävi 18.10.2015 SE:ssä ilmaisissa koekuvauksissa. Siellä osapuolet sopivat mallikansiokuvauksista päivämäärälle 1.11.2015. Kuvausten hinta oli 390 euroa. JS perui ajan äitinsä välityksellä 19.10.2016. SE ei suostu kuitenkaan perumaan JS:n nimissä haettua luottoa Lindorffilta. Asiassa on riitaa siitä, tuleeko JS:n maksaa peruutetusta ajasta.

Vaatimukset JS vaatii sopimuksen purkamista ja sopimusehtojen kohtuullistamista. Hän vaatii, että SE peruu hänen nimissään tehdyn 390 euron lainan Lin-dorffille.

JS:n mielestä sopimuksen ehto, jonka mukaan peruutuksesta on maksettava 390 euroa, vaikka peruutus oli tehty alle vuorokauden päästä sopimuksen tekemisestä, on täysin kohtuuton, koska SE:lle ei tule hänen peruutuksen vuoksi mitään kuluja.

JS koki myyntitilanteen painostavaksi ja aggressiiviseksi. Hän ei huo-mannut sopimuksentekotilanteessa sopimusehtoa, jonka mukaan varaus on sitova ja sitä ei voi peruuttaa tai siitä tullaan laskuttamaan täysi summa, 390 euroa.

Vastaus SE kiistää vaatimukset.

Asiakas on käynyt SE:llä mallikuvauksissa ja hänestä on saatu hyvät testikuvat. Hänen kanssaan on keskusteltu mallikansion tekemisen eri vaihtoehdoista. Eri maksuvaihtoehtoja on käyty läpi varaustilanteessa. Asiakkaan mukaan paras vaihtoehto on ollut Lindorffin maksupalvelun kautta. Asiakkaalle on kerrottu, että varaukset ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa, ainoastaan siirtää toiselle päivälle, jos asiakas sairastuu. Hänen kanssaan on käyty nämä asiat tarkkaan läpi. Lindorffin järjestelmä ei sillä hetkellä toiminut, joten asiakas on antanut AF:lle luvan tehdä osamaksuhakemuksen, kun Lindorffin järjestelmä taas toimii.

Seuraavana päivänä asiakkaan äiti soitti ja haukkui SE:n väittäen, että he ovat pakottaneet JS:n tekemään mallikansion.

Ratkaisun perustelut Asiassa on kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä solmitun, valokuvauspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen sisällöstä ja peruuttamisesta.

Lautakunta toteaa, että vaikka JS on pitänyt myyntitapahtumaa painostavana ja aggressiivisena, ei ole osoitettu, että hän ei olisi allekirjoittanut sopimusta vapaaehtoisesti ja saanut tutustua siihen. Sopimus on näin ollen osapuolia sitova.

Valokuvauspalveluja tilaavan kuluttajan sopimusoikeudellisesta asemasta ei ole annettu erityisiä säännöksiä. Lautakunta kuitenkin katsoo, että valokuvien valmistaminen on rinnastettavissa 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun irtaimen esineen valmistamiseen. Tämän vuoksi kuluttajansuojalain eräisiin irtaimeen kohdistuviin kuluttajapalvelussopimuksiin sovellettavaa 8 lukua voidaan soveltaa myös valokuvauspalvelujen tilaamiseen.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 26 § (5.1.1994/16) mukaan jos tilaaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla palveluksen ennen sen luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun. Sen sijaan toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 30 §:n mukaisesti.

Jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen tai jos tilaaja peruuttaa palveluk-sen, toimeksisaajalla on kuluttajansuojalain 8 luvun 30 §:n mukaan oi-keus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Käsiteltävänä olevassa asiassa kuluttaja on perunut sopimuksen nojalla varatun kuvausajan sopimuksen solmimista seuraavana arkipäivänä. Täs-tä johtuen SE ei ole toimeksisaajana ehtinyt suorittaa palvelusta.

JS:n mielestä sopimuksen ehto, jonka mukaan peruutuksesta on maksettava 390 euroa, vaikka peruutus oli tehty alle vuorokauden päästä sopimuksen tekemisestä, on täysin kohtuuton, koska SE:lle ei tule hänen peruutuksen vuoksi mitään kuluja.

SE ei ole asiassa esittänyt selvitystä tai edes väitettä sille palveluksen peruuttamisen vuoksi aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei JS:ltä voida veloittaa palveluksen peruuttamisesta mitään.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että JS:ltä lakataan perimästä puheena olevaan valokuvauspalveluun liittyvää 390 euron laskua. Mikäli JS on jo maksanut laskun, maksettu summa tulee palauttaa hänelle.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.


Eriävä mielipide:

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sopimus sitoo osapuo-lia, eikä siihen sisälly automaattisesti peruutusoikeutta. Käsiteltävänä olevassa asiassa JS on allekirjoittanut sopimusasiakirjan, jossa on kirjallisesti mainittu varauksen sitovuus ja sopimushinnan periminen mahdollisesta peruutuksesta huolimatta. Lähtökohtaisesti hän on sidottu sopimukseen. Asiassa on kuitenkin arvioitava, johtaako välitön sitoutuminen sopimukseen ja varaushinnan maksamiseen ilman mahdollisuutta perua kauppaa seuraamuksitta KSL:ssa tarkoitettuun kohtuuttomuuteen.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen, sekä muut seikat.

Lainsäädännössä on yhä enenevässä määrin mahdollistettu kuluttajalle sopimuksen peruuttaminen seuraamuksitta määräajan ilman syytä. Täl-laisia sopimustyyppejä, joissa peruuttaminen on mahdollistettu, ovat muun muassa koti- ja etämyynti (KSL 6:14 ja 6a:12) ja aikaosuuskauppa (KSL 10:9) Vastaava mahdollisuus on tulossa kuluttajalle myös asuntoluottoja koskien. Perusteluna peruuttamisoikeudelle on pidetty sitä, että kyseisissä sopimustyypeissä kuluttajan mahdollisuudet harkitusti sitoutua sopimukseen ovat rajalliset. Kyseisten kuluttajansuojalain säännösten yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut erityisesti suojella kuluttajaa tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja lähestyy häntä yllättäen tai yllättävällä tavalla, ja ilman, että kuluttajalle annetaan tosiasiallista ja riittävää harkinta-aikaa ja -mahdollisuutta sopimuksen tekoon. Vaikka kyseisiä kuluttajansuojalain säännöksiä ei voidakaan suoraan soveltaa puheena olevaan riita-asiaan, katsomme niiden ilmentävän laajemminkin sitä, milloin sopimuksen välitön sitovuus ilman peruuttamisoikeutta voi joh-taa kohtuuttomuuteen.

Saadun selvityksen perusteella katsomme, että kuluttajan on edellytetty tekevän häntä sitovan päätöksen maksullisesta mallikansio-kuvauksesta saman tien ilmaisen koekuvauksen jälkeen. Ottamatta kantaa siihen, onko tällaista menettelyä pidettävä hyvän tavan vastaisena, jossa ilmaisen koekuvauksen varjolla liikkeeseen houkuteltu asiakas saadaan sitoutumaan ilman pidempää harkintamahdollisuutta lähes 400 euron hintaiseen sopimukseen, katsomme, että SE:n menettely on ollut omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös.

Ottaen huomioon ne tilanteet, joissa lainsäädännössä kuluttajalle on mahdollistettu peruuttamisoikeus, ja ne olosuhteet, joissa arvioitavana oleva sopimus on tehty, pidämme SE:n ja kuluttajan välistä sopimusta kohtuuttomana sen välittömän sitovuuden osalta. Sovittelemme sopi-musta siten, että kuluttajalla on ollut vastaava 14 vrk:n peruuttamisoikeus kuin esimerkiksi KSL 6 luvun mukaisessa etämyynnissä rajoitetuin korvausvastuin. Näin ollen kuluttaja ei ole peruuttamisesta vastuussa toimeksisaajalle KSL 8 luvun 30 §:n mukaisesti. Katsomme, että hän on korvausvastuussa SE:lle vain ennen peruuttamista mahdollisesti aiheutuneista todellisista kuluista.

Kuluttaja on saadun selvityksen mukaan ilmoittanut peruuttavansa so-pimuksen lähes välittömästi sen solmimisen jälkeen. Kuluttaja on siten tehnyt ilmoituksen riittävän ajoissa eikä hän näin ollen ole sidottu sopi-mukseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että SE:lle olisi aiheutunut sopimuk-sesta kuluja ennen sen peruuttamista.

JS vaatii sopimuksen purkamista ja sopimusehtojen kohtuullistamista. Pidämme vaatimusta perusteltuna ja katsomme, että JS:ltä tulee lakata perimästä puheena olevaan valokuvauspalveluun liittyvää 390 euron laskua. Mikäli JS on jo maksanut laskun, maksettu summa tulee palauttaa hänelle.

 
Julkaistu 10.7.2017