HAMMASHOITO. VARATUN AJAN PERUUTUS. SAIRASTUMINEN. SOPIMUSEHDON SOVITTELU.

Peruutus. Sairastuminen.

Diaarinumero: 1449/38/2016
Antopäivä: 05.07.2017

LV oli varannut yksityiseltä hammaslääkäriasemalta ajan 250 euron hintaiseen hampaiden tehovalkaisuun 29.1.2016 kello 10. Hän peruutti ajan samana aamuna noin kello 8 sairastuttuaan vatsatautiin ja korkeaan kuumeeseen edellisen illan ja yön aikana. Elinkeinonharjoittaja lähetti LV:lle peruutuksen johdosta 295 euron laskun, minkä LV on maksanut.

Vaatimukset LV vaatii, että laskua kohtuullistetaan ja hänelle palautetaan 195 euroa.

LV pitää kohtuuttomana sitä, että hänen pitäisi maksaa omasta valinnastaan riippumaton peruutus. LV:n lapset olivat olleet kuumeessa ja vatsataudissa viikon. Hän itse sai taudin edellisenä iltana. Vatsataudissa ja kuumeessa hän ei voinut mennä noin kaksi tuntia kestävään hoitoon. Hoidon hinta olisi ollut 250 euroa, mutta peruutetun ajan hinta olikin 295 euroa. Hoitoa ei ole tehty, eikä aineita tai välineitä käytetty.

Vastaus Hammaslääkäriasema kiistää LV:n vaatimukset.

LV on varannut omaehtoisesti hoitoajan hammaslääkäriasemalta. Hänelle on toimitettu peruutus- ja sopimusehdot ajanvarauksen yhteydessä sähköpostitse 17.1.2016. Ehdot sitovat molempia osapuolia. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa palvelun hoitomaksu kokonaisuudessaan hoitopäivänä tehdystä peruutuksesta. Hammaslääkäriasemalla ei ole ollut oikeutta tai mahdollisuutta myydä varattua hoitoaikaa kolmannelle osapuolelle. Ajanvarauksen peruuttamiseen liittyy riskejä, jotka asiakas hyväksyy varatessaan ajan. Hammaslääkäriaseman ehdot vastaavat terveydenhuoltoalan yleistä käytäntöä. LV peruutti ajan 29.1.2016 kello 08.10. Hoitoajan oli määrä olla 29.1.2016 kello 10.00.

Hammaslääkäriasema veloittaa LV:ltä 295 euroa, joka on kyseisen toimenpiteen normaalihinta. Hammaslääkäriasemalla on tässä tilanteessa oikeus veloittaa palvelusta hinnaston mukainen hinta. Kuluttajalle on lähetetty peruutus- ja sopimusehtojen mukainen lasku 29.1.2016 ja maksamattomasta laskusta kirjallinen maksumuistutus 12.2.2016. Maksumuistutuksen jälkeen kuluttajan avoin saatava siirrettiin perintätoimistolle.

Ratkaisun perustelut Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella hoitoaika varattiin sähköpostitse. Kuluttajalle esitettiin varauksen yhteydessä ehdot, joiden mukaan peruuttamaton ajanvaraus tai hoitopäivänä tehty ajanvarauksen peruutus tai siirto veloitetaan kokonaisuudessaan. Varausta edeltävänä päivänä tehdystä ajanvarauksen peruutuksesta tai siirrosta veloitetaan 50 % normaalista hoitohinnasta.

LV on tekemänsä sopimuksen perusteella lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan hoitopäivänä tehdyn ajanvarauksen peruutuksesta. Sopimusehdot ovat epäselvät sen suhteen, mitä kuluttajan tulee maksaa hoitopäivänä tehdystä peruutuksesta. Sopimusehdoissa ei todeta, että peruutuksen kustannukset määräytyisivät myös hoitopäivänä tehdyn peruutuksen osalta normaalihinnan mukaan. Jos LV olisi käyttänyt varaamansa hoitoajan, elinkeinonharjoittaja olisi saanut häneltä maksuna 250 euroa. Peruutuksen elinkeinonharjoittajalle aiheuttama vahinko on enintään sovitun hoitomaksun suuruinen, ei niin sanottu normaalihinta. Lautakunta ei pidä perusteltuna, että elinkeinonharjoittaja voisi peruutustilanteessa veloittaa kuluttajalta sovittua hoitomaksua suurempaa maksua.

Kuluttajan maksuvelvollisuutta voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella, jos vastikkeen määrää koskeva sitoumus muodostuu kuluttajan kannalta kohtuuttomaksi. Ehtoa, joka on kuluttajan kannalta kohtuuton tai jonka soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja niiden muuttuminen.

LV peruutti hammashoitoon varaamansa ajan hoitopäivänä vatsataudin ja kuumeen takia. Lautakunta pitää uskottava kuluttajan ilmoitusta peruutuksen syystä. Kysymyksessä oli odottamaton ja äkillinen sairastuminen, jota kuluttaja ei ole voinut sopimusta tehdessään ennakoida ja joka on estänyt sovitun hoitoajan käyttämisen. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa ehto, jonka mukaan kuluttaja joutuisi maksamaan peruutetusta ajasta täyden hinnan, johtaa kohtuuttomuuteen.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että sopimusehtoa tulee sovitella siten, että osa peruuttamisen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta jää elinkeinonharjoittajan kannettavaksi. Lautakunta pitää ilmeisenä, että varatun ajan peruuttamisesta on aiheutunut taloudellisia menetyksiä hammaslääkäriasemalle, joka on varautunut sopimuksen täyttämiseen. Peruutus on tapahtunut niin myöhään, ettei hammaslääkäriasemalla ole käytännössä ollut mahdollisuutta saada tilalle toista asiakasta. Sovitun hoidon hinta oli 250 euroa. Lautakunta sovittelee kuluttajan vastuuta siten, että hänen maksettavakseen jää 100 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että hammaslääkäriasema palauttaa LV:lle 195 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.7.2017