Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » KELLON KORJAUSTYÖ. VIIVÄSTYS. ILMOITUS SOPIMUKSEN PURKAMISESTA. NÄYTTÖ VIRHEESTÄ. KOHTUULLINEN AIKA.

KELLON KORJAUSTYÖ. VIIVÄSTYS. ILMOITUS SOPIMUKSEN PURKAMISESTA. NÄYTTÖ VIRHEESTÄ. KOHTUULLINEN AIKA.

Näyttö virheestä

Diaarinumero: 4528/36/2015
Antopäivä: 05.04.2017

MR sopi 23.1.2015 W Oy:n kanssa sisältä kostuneen ja pysähtyneen sukeltajankellon huollosta 300–400 euron hinnalla. Saatuaan kellon alkukesällä 2015 takaisin huollosta, MR havaitsi kellon lasin huuruuntuvan ja vei sen takaisin huollettavaksi heinäkuun alussa vuonna 2015. Kellossa ilmeni erilainen ongelma kuin ensimmäisellä huoltokerralla. MR sai kellon takaisin huollosta lokakuun alussa vuonna 2015.

Asiassa on kyse siitä, onko palveluksessa ollut virhe ja onko se suoritettu viivästyneenä, sekä onko MR:lla oikeus sopimuksen purkamiseen niiden johdosta.

Vaatimukset MR vaatii kaupan purkamista ja 400 euron palauttamista.

MR kertoo, että hän ilmoitti W Oy:lle 2.7.2015 kellon menneen vesihuuruun lasin sisäpuolelta sen jälkeen, kun se oli noudettu huollosta. Kello oli ollut aikaisemmin myös suihkussa ja uima-altaassa eikä se ole ottanut vettä sisäänsä, vaan se oli kertynyt sinne vuosien aikana. On siis selvää, että lasin meneminen vesihuuruun johtui tehdystä korjauksesta. MR oli vienyt kellon takaisin W:lle ja vaatinut vian korjaamista.

W Oy:ltä tiedusteltiin useiden sähköpostiviestien muodossa kellosta ja sen korjauksen aikataulusta kesän ja syksyn 2015 aikana. Kello oli huollossa yhteensä melkein vuoden ajan.

Kello on palautunut huollosta, mutta se ei edes näytä siltä kuin kuuluisi. Kellon takakansi ei ole kunnolla kiinni, vaan musta tiiviste näkyy (kannen ja kellon kotelon välissä on rako). Kello vaatii siis uuden korjauksen ja tarkistuksen.

Selvityksenä MR on toimittanut sähköpostikirjeenvaihtoa hänen ja W Oy:n välillä koskien kellon korjausta.

Vastaus W Oy kiistää vaatimukset.

W Oy kertoo, että osapuolet olivat tammikuussa 2015 sopineet pysähtyneen kellon perushuollosta. Kellon tarkistuksessa todettiin kellon pohjan olevan auki ja kelloon menneen kosteutta, joka oli pysähtymisen aiheuttaja. MR:lle kerrottiin, että kosteus voi aiheuttaa yllättäviä vaurioita. Samalla ilmoitettiin myös varaosien saatavuuden hankaluudesta. Alkuperäisessä sopimuksessa ei ollut puhetta kellon kuivaamisesta, koeponnistamisesta tai vuotokohdan selvittämisestä, mutta ne luvattiin tehdä veloituksetta MR:n tuotua kellon uudestaan liikkeeseen 2.7.2015.

Kellon tiivistepinnoilla oli syöpymiä ja uuden tiivisteen hankkimiseen meni aikaa. Viivästys ei ole varsinaisesti johtunut W Oy:stä, vaan kyseisen kellon varaosien saannin vaikeudesta.

MR ei asettanut määräaikaa, ei ilmoittanut korvaussummaa tai muutakaan vaatimusta. Korjauksessa ei ole ilmennyt mitään puutetta tai virhettä, jonka perusteella sopimuksen voisi purkaa.

Ratkaisu Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voi-daan katsoa sovitun.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että suostuessaan veloituksetta ottamaan kellon heinäkuussa 2015 vastaan huurtumisen vuoksi, W on hyväksynyt olevansa vastuussa kellon huurtumisesta. Esitetyn selvityksen perusteella MR on noutanut kellon kuivattuna W:lta lokakuussa vuonna 2015. Näin ollen lautakunta katsoo, että huoltoa koskeva virhe on oikaistu.

MR on kertonut, että kelloa ei ole korjattu lokakuussa 2015 sillä tavalla kuin se olisi pitänyt korjata, ja että kello tarvitsee uuden korjauksen. MR ei ole kuitenkaan esittänyt selvitystä väitteensä tueksi. Lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että lokakuussa 2015 tehdyssä kellon korjauspalveluksessa olisi ollut virhettä.

Lain 8 luvun 11 §:n momentin mukaan tilanteessa, jossa palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaaja ei saa purkaa sopimusta eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita toimeksisaajalle, että hän purkaa sopimuksen tai haluaa vaatia vahingonkorvausta.

Säännöksen esitöiden (HE 360/1992) mukaan niin kauan kuin palvelus on suorittamatta, tilaaja ei voisi menettää oikeuttaan sopimuksen purkamiseen tai vahingonkorvauksen vaatimiseen. Jos sitä vastoin palvelus on viivästyneenä suoritettu ja tilaaja tässä vaiheessa haluaa purkaa sopimuksen, hän menettäisi purkuoikeutensa, jollei hän ilmoita toimeksisaajalle sopimuksen purkamisesta kohtuullisessa ajassa palveluksen suorittamisesta. Tällaisessa tilanteessa kohtuullinen aika olisi yleensä melko lyhyt, tyypillisesti enintään muutama päivä

Selvityksestä ei käy ilmi, eikä asiassa ole edes väitetty, että MR olisi ilmoittanut W Oy:lle haluavansa purkaa sopimuksen palveluksen suorittamisen jälkeen lokakuussa 2015. MR on esittänyt vaatimuksen sopimuksen purkamisesta vasta valituksessaan kuluttajariitalautakunnalle. Näin ollen lautakunta katsoo, että MR ei ole kohtuullisessa ajassa esittänyt vaatimusta sopimuksen purkamisesta. Tämän vuoksi kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.4.2017