Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » JOULUKONSERTTI. SOLISTIN VAIHTUMINEN.

JOULUKONSERTTI. SOLISTIN VAIHTUMINEN.

Hinnanalennus

Diaarinumero: 5306/39/2015
Antopäivä: 05.04.2017

MJ osti 5.9.2015 kaksi lippua RN Orkesterin organisoimaan joulukonserttiin Tampere-taloon 16.12.2015. Solisteina konsertissa piti olla Amadeus Lundbergin ja Johanna Iivanaisen. Amadeus Lundbergin esiintyminen peruuntui sairastumisen takia, ja hänen sijastaan esiintyi Jorma Kääriäinen.

Asiassa on riitaa siitä, onko MJ:lla oikeus lippujen hinnan palautukseen.

Vaatimukset MJ vaatii palautettavaksi kahden lipun hinnan eli 64 euroa.

Konserttia, johon MJ osti liput ja jota RN Orkesteri mainosti, ei ollut. MJ katsoo hankkineensa liput Amadeus Lundbergin joulukonserttiin. Amadeus Lundbergin poisjääntiin pettyneitä oli useita. Keskivertokävijälle konsertin vetonaula on sen solisti ja RN Orkesteri on ainoastaan konsertin taustabändi.

MJ jätti konserttiliput käyttämättä esiintyjämuutoksen vuoksi.

Vastaus RN Orkesteri kiistää vaatimuksen.

RN Orkesteri vastaa orkesterin perinteisen joulukiertueen tuotannosta. Konserttikiertuetta on koko ajan markkinoitu joulukonserttikiertueena. Jouluna 2015 kiertueen nimi oli RN Orkesterin Kolmas Joulu. Kyseessä oli RN Orkesterin konsertti, jossa solisteina laulavat Amadeus Lundberg ja Johanna Iivanainen.

Amadeus Lundbergin sairastuttua hänen tilalleen etsittiin korvaava solisti eli Jorma Kääriäinen. Tästä tiedotettiin laajasti esimerkiksi lähettämällä erillinen tekstiviesti yhteystietonsa jättäneille. Konsertit pidettiin asianmukaisesti ja solistinvaihdoksesta kerrottiin laajasti ja yksityiskohtaisesti.

RN Orkesteri on saanut yhteydenottoja, joissa Amadeus-fanit ovat purkaneet tuntojaan. Asiakkaat ovat käsittäneet olevansa menossa Amadeuksen joulukonserttiin. Väärinkäsitys on RN Orkesterin mukaan perustunut seuraaviin seikkoihin:

Suomessa on harvoja rytmimusiikin orkestereita, joilla on itsenäistä taiteellista suunnittelua ja oma, solistinen ohjelmaprofiili. RN Orkesteri on tällainen orkesteri. Vertailukelpoisia orkestereita ovat suomalaiset kaupunginorkesterit sekä Vantaan Viihdeorkesteri. On mahdollista, että asia ei aukea kaikille konserttilipun ostajille. Lisäksi ilmeisesti solistin internet-sivustolla on mainittu kyseinen konsertti.

RN Orkesteri on kaikessa tiedottamisessaan viitannut RN Orkesterin omaan verkkosivustoon. Kyseisen verkkosivun tiedot ovat olleet oikeita.

Orkesterin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja tarkasti säädeltyä ja säänneltyä. Se saa toimintaansa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä teatteri- ja opetuslakiin perustuen. Orkesterilla on toiminta- ja taloussuunnitelma ja se raportoi säännöllisesti asianomaiselle ministeriölle toimintaansa koskien ja antaa tietoja esiintymisistään ja kuulijoistaan.

Kyseisessä konsertissa Amadeus Lundbergin oli tarkoitus laulaa 6-7 jouluista laulua. Näistä nimenomaisista lauluista Jorma Kääriäinen lauloi valtaosan. Taiteellinen vastuu laulujen valinnasta on ollut RN:llä. Lopullisessa ohjelmassa oli ohjelmanumeroita, jotka esittivät naissolisti, miessolisti, orkesterin taiteellinen johtaja sekä eräät orkesterin muusikoista. Lisäksi orkesterilla oli useita omia solistisia numeroita ja kokonainen pieni laulunäytelmä. Kaikkiaan esiintymisnumeroita oli 24 kappaletta.

RN Orkesteri konsultoi kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvojaa solistivaihdoksen yhteydessä. Tällöin neuvoja ei nähnyt tarvetta alentaa konsertin hintaa. RN Orkesteri tarjoaa kuitenkin asiakkaille ilmaista sisäänpääsyä myöhempiin Amadeus Lundbergin ja RN Orkesterin yhteisesiintymisiin.

Ratkaisun perustelut Asiassa saadun selvityksen perusteella kuluttajat ostivat liput tapahtumaan 5.9.2015, ja he saivat tiedon Amadeus Lundbergin esiintymisen peruutuksesta 20.11.2015. He olivat maksaneet lipuista yhteensä 64 euroa. Kuluttajat jättivät liput tapahtumaan käyttämättä esiintyjämuutoksen vuoksi.

Konsertti on aineeton hyödyke, jonka sisältö ja laatu voivat vaihdella esiintyjästä tai esiintyjistä ja eri esityskerroista riippuen. Esiintyjien taiteellinen vapaus mahdollistaa hyvinkin erilaiset konsertit sisällöltään ja laadultaan. Tämän vuoksi konsertti poikkeaa monista muista palveluista.

Konsertti ei ole sopimusoikeudellisesti virheellinen pelkästään sillä perusteella, että se ei täytä laadultaan kuluttajan subjektiivisia odotuksia. Laadulliset poikkeamat kuuluvat kyseisen hyödykkeen luonteeseen. Toisaalta laadullinenkaan objektiivisesti arvioitavissa oleva poikkeama konsertissa ei voi olla miten suuri tahansa. Laadullinen poikkeama ei voi olla niin suuri, että konsertti sen vuoksi muuttaa luonnettaan siitä, mitä kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Esimerkiksi artistin sairaana esiintyminen voi muodostaa sopimusoikeudellisesti merkityksellisen virheen.

Konsertin sisällön on vastattava siitä markkinoinnissa annettuja tietoja. Jos esimerkiksi ohjelmisto tai esiintyjät poikkeavat ilmoitetusta, konsertti voi olla tällä perusteella virheellinen. Sisällössä olevan poikkeaman on oltava kuitenkin sellainen, että konsertti ei sen vuoksi kokonaisuutena arvioiden vastaa markkinoitua konserttia tai sellaista konserttia, josta voidaan muutoin katsoa sovitun. Vähäiset poikkeamat annettuihin tietoihin ohjelmistossa tai esiintyjissä eivät lähtökohtaisesti muodosta virhettä. Sen sijaan esimerkiksi pääesiintyjän vaihtuminen tai konsertin pituuden olennainen lyheneminen etukäteen ilmoitetusta voi olla virhe konsertin järjestäjän suorituksessa.

Lautakunta toteaa, että kun kuluttaja ostaa lipun tapahtumaan, jossa on määrä useampi solisti sekä orkesteri, hän voi kohtuudella varautua siihen, että ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Lautakunta katsoo, että kyseessä on lippujen perusteella ollut nimenomaisesti RN Orkesterin konsertti, jossa solisteina piti alun perin olla Amadeus Lundbergin ja Johanna Iivanaisen. Kyseessä ei siten ollut pääesiintyjän peruuttaminen. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että konsertin sisältö on muuttunut solistivaihdoksen myötä siinä määrin, että siinä on ollut virhe.

Selvitys ei kuitenkaan osoita, että konserttia voitaisiin pitää solistinvaihdoksen myötä niin puutteellisena, että sopimuksen purku tulisi kysymykseen. Kuluttajilla ei siten ole oikeutta vaatimaansa lippujen koko hinnan palautukseen tai vahingonkorvaukseen. Sen sijaan heillä on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Lautakunta arvioi virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 30 prosenttia lippujen hinnasta eli yhteensä 19,20 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että RN Orkesteri maksaa MJ:lle hinnanalennuksena 19,20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.4.2017