Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » TUPAKOINTI ASUNNOSSA. VUOKRAVAKUUDEN PIDÄTTÄMINEN.

TUPAKOINTI ASUNNOSSA. VUOKRAVAKUUDEN PIDÄTTÄMINEN.

Vuokravakuus

Diaarinumero: 4570/43/2014
Antopäivä: 05.04.2017

TV vuokralaisena ja Kiinteistö Oy TK vuokranantajana sopivat Turussa sijaitsevan 43,5 m2 kokoisen uuden asuinhuoneiston vuokrauksesta vuonna 2007. Vuokra-aika alkoi 1.5.2007 ja päättyi vuokralaisen kuole-man jälkeen 31.8.2014. Tapauksessa on kiistaa vakuuden palauttamisesta.

Vaatimukset TV:n oikeudenomistajat vaativat, että vuokranantaja palauttaa vuokrasopimuksen vakuudeksi maksetut 1 314,10 euroa. Vuokrasopimusta tehtäessä tuotiin esiin, että vuokralainen tupakoi. Vuokranantajan mukaan asunnossa saakin tupakoida. Vuokra-ajan päätyttyä vuokranantaja kuitenkin vetosi tupakoinnista johtuvaan remonttitarpeeseen ja pidätti vakuuden itsellään.

Valituksen mukaan tupakointi kohteessa oli sallittu ehkä vuoteen 2012 asti, jolloin eräs vuokralainen oli aiheuttanut tupakoinnillaan pienen tu-lipalon. Voimassaoleviin vuokrasopimuksiin ei kuitenkaan tehty tupa-kointia kieltäviä muutoksia.

Vuokranantajan esittämä 1 314,20 euron määräinen selvitys remontin kustannuksista ei vaikuta perustuvan tosiasiallisiin kustannuksiin. Työn tuntihinnaksi on ilmoitettu 44,50 euroa, vaikka remontin teki vuokranantajaan vakituisessa työsuhteessa kuukausipalkalla oleva huoltomies. Myös materiaalikustannukset vaikuttavat perusteettomilta. Vaikuttaa siltä, että laskelma ei perustu tosiasiallisiin kustannuksiin vaan se on mitoitettu vastaamaan vakuuden määrää.

Asuntoon oli tullut korjaustarpeita normaalista kulumisesta. Seinäpintoihin oli tullut halkeamia ja repeämiä. Tämä johtunee uuden talon rakenteiden kuivumisesta. Tapetoitujen pintojen pohjat olivat liikkuneet ja tapettien puskusaumat olivat auenneet.

Liitteitä vuokrasopimus

tarkastuskatselmuslomake vuokrasuhteen päättyessä

vuokranantajan listaus remontin kustannuseristä, arvonlisäverollinen loppusumma on 1 314,20 euroa.

Vastaus Tupakointi yhtiössä on ollut kiellettyä 1.1.2014 lukien. Asunnon loppu-tarkastuksessa havaittiin, että kiellosta huolimatta siellä oli tupakoitu.

Tupakointi vahingoittaa pintoja nopeasti. Ei ole selvitettävissä, onko asunnossa tupakoitu ennen vuotta 2014. Tupakointia on siis harjoitettu kiellon vastaisesti. Hajuhaittojen ja kellastumien takia asunnossa tehtiin epox-pohjamaalaus ja normaali maalaus.

Vaikka haittoja olisi tullut jo ennen tupakointikieltoa, tämä korjaustarve ei ole tavanomaista kulumista. Korjaus on kuitattavissa vakuudesta.

Vuokranantaja on aravarahoitteinen yhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaisia asuntopalveluita ikäihmisille. Jokaisen asukkaan pitäisi vastata aiheuttamistaan vaurioista eikä aiheuttaa kustannuksia muille asukkaille. Vakuus on tarkoitettu turvaamaan tätä.

Korjauskustannus perustuu vuokranantajan laatimassa kuittausilmoituksessa olevaan erittelyyn ja alan ulkopuoliselta toimijalta saatuun vertailuhintaan.

Liitteenä olevan kuittausilmoituksen mukaan vuokrasopimuksessa ei ole nimenomaisesti kielletty tupakointia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tupakointi olisi ollut sallittua. Vuokralainen ei saa vahingoittaa huoneistoa. On yleisesti tiedossa, että tupakointi vahingoittaa huoneistoa. Vuokralaisen tulee korvata vahinko, jonka hän aiheuttaa huoneistolle tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Tupakointivaurioiden korjaus (Epox-käsittely ja maalaus) aiheutti seuraavat kustannukset:

- tarvikkeet (yhtiön sisäänostohinta) 421 e

- tarvikenouto 44,50 e

- työ 20 h á 44,50 e 890 e

Yhteensä 1 355,50 e

Lisäksi vuokralaiselta jäi maksamatta viimeiset sähkölaskut eli 162,96 euroa. Vuokranantajan kokonaissaatava on siten 1 518,46 euroa. Kuitat-tuaan saatavaansa vakuudesta yhtiölle jää vielä saatavaa 203,96 euroa. Yhtiö varaa oikeuden periä se vuokralaisen kuolinpesältä.

Ratkaisun perustelut Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:n mukaan kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia.

Lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huo-limattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahin-gon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on ta-hallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan ai-heuttanut huoneistolle.

Lautakunta pitää lähtökohtana, että vuokranantajan kuuluu näyttää to-teen väitteensä huoneiston tavanomaista suuremmasta kulumisesta ja vuokralaisen huolimattomuudesta.

Vuokrasopimuksessa ei ollut kielletty tupakointia vuokra-asunnossa. Asialla on merkitystä sille, missä määrin vuokra-ajan kestäessä syntyneitä kunnostustarpeita voidaan pitää tavanomaisena kulumisena ja missä määrin ne johtuvat huolimattomasta toiminnasta. Jos tiedossa olevaa tupakointia ei ole sopimuksessa kielletty, sitä ei voi pitää huolimattomana vaan vuokranantajan hyväksymänä menettelynä. On lisäksi yleisesti tiedossa, että säännöllinen tupakointi huoneistossa aiheuttaa kellastumia pintoihin sekä hajuhaittoja. Näistä johtuvia korjaustarpeita voi tällöin pitää sopimuksen sallimana kulumisena.

Lautakunta pitää selvitettynä, että vuokralaisen tupakointi oli tiedossa eikä vuokranantaja ollut kieltänyt sitä vuokrasopimuksessa. Lautakunta toteaa, että vuokranantaja ei ole voinut yksipuolisella ilmoituksella muuttaa sopimusta tältä osin kesken vuokra-ajan.

Lisäksi lautakunta toteaa, että TV:n vuokrasuhde kesti yli seitsemän vuoden ajan. Tämän mittaisen asumisen jälkeen asunnon tavanomainen kuluminen voi muutoinkin edellyttää jonkinasteista pintaremontointia.

Edellä esitetyin syin lautakunta pitää vuokranantajan korjauskuluista osoittamaa laskua ja vakuuden kuittaamista perusteettomana.

Valitusaineiston perusteella vuokralaiselta jäi maksamatta sähkölaskuja 162,96 euron verran. Lautakunta pitää tätä saatavaa riidattomana ja kat-soo sen olevan vähennettävissä vakuudesta.

Näin ollen TV:n oikeudenomistajille tulee palauttaa vakuudesta 1 151,14 euroa.

Valituksen mukaan vuokralaisen oikeudenomistajat kiistivät korvausvastuunsa jo 26.8.2014 pidetyssä tarkastuskatselmuksessa. Heillä on oikeus saada palautettavalle summalle viivästyskorkoa vuokra-ajan päättymisestä eli 1.9.2014 alkaen. Vuotuinen viivästyskorko on tänä aikana ollut 7,5 prosenttia.

Suositus Lautakunta suosittaa, että Kiinteistö Oy TK maksaa TV:n oikeudenomistajille 1 151,14 euroa viivästyskorkoineen 1.9.2014 alkaen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.4.2017