KÄYTETYN AUTON KAUPPA. AJONEUVOSTA ANNETUT TIEDOT. AJONEUVON LAATU. MOOTTORI. YKSINKERTAINEN MENETTELY

Korjauskulut

Diaarinumero: 2339/33/2016
Antopäivä: 28.10.2016

TR ja SR ostivat 10.1.2016 MR Oy:ltä vuonna 2003 käyttöönotetun Ford Ka -henkilöauton 940 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 40 736 kilometriä.

Asiassa on kyse kaupan kohteen mahdollisesta virheestä kuluttajan esittämien seikkojen perusteella.

Vaatimukset TR ja SR vaativat kaupan purkamista, koska korjauskulut ovat suuremmat kuin auton kauppahinta. Myyjän tulee palauttaa kauppahinta ja korvata 314,85 euron suuruinen huoltolasku

Autossa on oireiden perusteella arvioituna kansivika, josta myyjä ei ollut kertonut. Heti kaupan jälkeen piti lisätä jäähdytysnestettä päivittäin. Autolla on ajettu huoltoliikkeen arvion mukaan 100 000 kilometriä kerrottua enemmän. Kuluttaja totesi virheen 11.1.2016 ja kertoi siitä myyjälle 26.2.2016. HH Oy laskutti 314,85 euroa virheen selvittämisestä 25.2.2016. Tämän jälkeen auto ei ollut ajokunnossa.

Lausuntopyynnön liitteenä on HH Oy:n huoltolasku 25.2.2016 määrältään 314,85 euroa. Korjaamo epäili kansivikaa. Moottori ylikuumeni. Liitteenä on auton myyntiesite.

Vastaus M Oy kiistää vaatimukset.

Asiakkaalle kerrottiin myyntitilanteessa, että autossa ei ollut huoltokirjaa, minkä vuoksi ajomäärästä ei ollut tietoa. Myynti-ilmoituksessa on mainittu vain auton mittarilukema mutta ei muuta tietoa. Asiakas ilmoitti viasta vasta kahden kuukauden kuluttua. Asiakas oli tietoinen, että auton myytiin kaikilta osin korjattavaksi ilman palautusoikeutta. Asiakas tutustui autoon huolellisesti.

Ratkaisu Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla oleva kaupan kohteen virhe ja mikä on myyjän osuus korjauskustannuksista.

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen. Myös huolto ja hoito vaikuttavat tavaran kuntoon. Ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Lautakunta katsoo asiasta saamansa edellä todetun selvityksen perusteella, että valituksessa mainitut korjauskulut eivät ole epätavallisen suuret ja odottamattomat tämän ajoneuvon kohdalla. Ajoneuvon normaaleista huolloista ja normaalin kulumisen aiheuttamista vioista kuluttaja ei voi saada hyvitystä myyjäliikkeeltä. Lautakunta pitää lisäksi varsin mahdollisena, että moottorivaurio on voinut syntyä tai merkittävästi pahentua kuluttajan hallinta-aikana, koska hän ilmoitti jäähdytysnesteen kulumisesta myyjälle vasta noin kahden kuukauden kuluttua. Auton ei ole näytetty olleen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Lautakunta katsoo, ettei ajoneuvossa ole valituksessa kerrottujen vikojen osalta hyvitykseen oikeuttavaa virhettä. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 28.10.2016