KÄYTETYN PEUGEOT 206 -HENKILÖAUTON KAUPPA. AUTON VIAT. RENKAIDEN KUNTO.

Vahingonkorvaus

Diaarinumero: 5412/33/2014
Antopäivä: 03.06.2016

MÖ osti 14.4.2014 W Oy:ltä käytetyn, 2.1.2006 ensirekisteröidyn Peugeot 206 -henkilöauton 3 600 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupan tekohetkellä 136 000 kilometriä.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut siinä ilmenneiden vikojen ja renkaiden kunnon vuoksi myyjäliikkeen vastuulle kuuluva virhe.

Vaatimukset MÖ vaatii 900-1 000 euron korvausta.

MÖ:n mukaan talvirenkaat olivat pinnoitetut, eikä rengasliike asentanut niitä, koska renkaat vipottivat niin pahasti, ettei autolla olisi voinut ajaa. Takaluukusta aukesi vain ikkuna ja lohkolämmittimen vastus oli rikki. Lisäksi äänentoistojärjestelmä oli rikki ja MÖ kertoo ostaneensa autoon itse toiset vanteet. MÖ on liittänyt valitukseensa autossa olleen myynti-ilmoituksen, jossa auton varusteiksi on mainittu muun muassa lohkolämmitin, äänentoistojärjestelmä, erikoisvanteet ja kahdet renkaat. MÖ kertoo ostaneensa toiset vanteet yksityishenkilöltä 280 eurolla. MÖ kiistää Wn laskelman autosta annetusta alennuksesta.

MÖ on liittänyt valitukseensa Rengas Ketola Oy:n (jäljempänä Ketola) lausunnon. Ketolan mukaan asiakkaan tuomat pinnoitetut renkaat tarkastettiin. Kahdessa renkaassa oli selvä runkovika eikä niitä voitu asentaa autoon. Myös kahdessa muussa renkaassa oli suuri painoheitto, joka viittaa alkavaan runkovaurioon. CD-soitin tarkastettiin. Radio toimii, mutta cd-soitin ei ota levyä sisään.

MÖ on niin ikään toimittanut lautakunnalle Salon Autosähkön työmääräyksen, jonka tietojen mukaan takaluukku on kaksiosainen ja alaosa ei auennut. Kytkentää muutettu siten, että alaosa aukeaa ja lasi ei. Salin Autosähkön mukaan vika on todennäköisesti ohjainlaitteessa.

Vastaus W kiistää vaatimukset määrältään ja perusteiltaan.

W:n mukaan takaluukun vika todettiin kauppaa tehtäessä. Asiakas hyväksyi auton vikoineen ja talvirenkaat ilman vanteita saatuaan kauppakirjassa mainitun hinnanalennuksen. Alennus 4 880 euron autosta oli 1 300 euroa. Ostaja ei voi valittaa kaupantekohetkellä havaituista ja hyväksytyistä vioista.

W:n mukaan kaksi renkaista oli kuulemma viallisia. Muuten ne olivat uutta vastaavat. Kyse on pinnoitetuista renkaista, jotka maksavat uutena 50 euroa kappaleelta.

Lohkolämmitin oli toimiva, sillä se todettiin kunnossa olevaksi, kun auto tuli tarkastettavaksi myynnin jälkeen. Asiakas keksi muitakin vikoja, jotka eivät pitäneet paikkaansa. Asiakkaalle annettu alennus on riittänyt hyvin asiakkaan teettämiin korjauksiin.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 4 momentin mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyi olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

W on vedonnut ostajalle annettuun alennukseen.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että auton kauppahinnan alentamisella tai sillä, että auto myydään alle markkinahinnan voi olla merkitystä myyjän virhevastuun kannalta, jos kauppahinnan alentaminen tai auton myyminen alle vastaavien autojen hintatason perustuu ostajan tiedossa ennen kaupantekoa olevaan ja selkeästi yksilöityyn vikaan tai yksilöityihin vikoihin. Tällainen sopimusehto ei kuitenkaan voi kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n perusteella rajoittaa kuluttajan asemassa olevan ostajan lakisääteisiä oikeuksia. Myöskään yleisillä ja yksilöimättömillä kauppahintaan kohdistuvilla varaumilla tai pelkällä kauppahinnan alentamisella ei voida rajoittaa tai poistaa myyjän kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta.

Lautakunnalle esitetyn kauppakirjan tietojen mukaan auton hinnasta on myönnetty alennusta korjauksia varten. Kauppakirjassa ei ole selvästi yksilöity, minkä vian vuoksi alennus on annettu tai määritelty. Lautakunta pitää kyseistä mainintaa edellä esitetyt seikat huomioon ottaen yleisluonteisena varaumana, jolla ei kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n perusteella voida tehokkaasti rajoittaa myyjän kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. Asiassa on näin ollen arvioitava, onko autossa ollut Wn vastuulle kuuluva virhe.

Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn, autossa olleen hintalapun tietojen mukaan auton varusteluun on sisältynyt lohkolämmitin, äänentoistojärjestelmä, erikoisvanteet ja kahdet renkaat. Lautakunta toteaa, että ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää, että ne varusteet, joilla autoa on nimenomaisesti markkinoitu, ovat toimivia ja käyttökelpoisia. Jos autoa markkinoidaan siten, että siinä on kahdet renkaat, molemmissa rengassarjoissa tulee myös olla vanteet. Jos näin ei ole, asiasta tulee kertoa ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupan päättämistä. Näyttötaakka siitä, että puuttuvista vanteista on kerrottu, on myyjällä.

Lautakunta pitää Ketolan lausunnon perusteella näytettynä, että talvirenkaat ovat olleet käyttökelvottomat eikä cd-soitin ole toiminut. Auto on edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ollut näiltä osin huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää, joten siinä on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdassa tarkoitettu virhe.

W ei ole esittänyt oman kertomuksensa tueksi näyttöä siitä, että ostajalle olisi kerrottu ennen kaupan päättämistä, että toisesta rengassarjasta puuttuvat vanteet. Auto ei tämän vuoksi ole vastannut siitä annettuja tietoja, joten siinä on ollut vanteiden osalta kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettu virhe.

MÖ on vedonnut auton virheenä takaluukun vikaan. Wn mukaan kauppaa tehtäessä todettiin, ettei takaluukku aukea. MÖ ei ole kiistänyt kyseistä väitettä, vaan hän on vikaa yksilöimättä merkinnyt kuluttajariitalautakunnan valituskaavakkeeseen huomanneensa virheen kaupanteon yhteydessä. Lautakunta pitää näin ollen uskottavana, että takaluukun vika on ollut hänen tiedossaan kauppaa tehtäessä. MÖ ei tämän vuoksi voi vedota virheenä takaluukun toimimattomuuteen.

Tavaran virheeseen vetoavan ostajan asiana on esittää näyttöä siitä, että tavarassa on jokin kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi virheeksi katsottava vika tai puute. W on kiistänyt väitteet lohkolämmittimen viasta, eikä MÖ ole esittänyt oman kertomuksensa tueksi näyttöä siitä, että lohkolämmitin olisi puutteellisessa kunnossa. Pelkästään se, että lämmittimen vastus on uusittu, ei osoita, että aiempi vastus olisi ollut viallinen. Asiassa jää näin ollen näyttämättä, että autossa olisi ollut lohkolämmittimen kunnon vuoksi virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Autossa ilmenneiden virheiden vuoksi maksettavan vahingonkorvauksen määrän arviointi perustuu ilmenneiden virheiden laadun lisäksi renkaiden ja vanteiden hankintakustannuksiin sekä uuden radion hankinnasta todennäköisesti aiheutuneisiin kuluihin. Kaupan kohteena on ollut käytetty auto, joten ostaja ei ole voinut edes olettaa, että renkaat ja radio olisivat uutta vastaavat. Renkaat ja äänentoistojärjestelmä kuluvat auton ikääntymisen ja käytön myötä, joten auto on tullut uusien renkaiden ja radion myötä vastaavia autoja parempaan kuntoon, miltä osin MÖ:lle on syntynyt hyötyä. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan MÖ on ostanut autoon vanteet yksityishenkilöltä, joten lautakunta pitää varsin todennäköisenä, että vanteet ovat olleet käytetyt, eikä niistä siten ole syntynyt MÖ:lle erityistä hyötyä. Lautakunta harkitsee edellä esitetyn perusteella vahingonkorvauksen määräksi 550 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että W Oy maksaa Merja MÖ:lle vahingonkorvauksena 550 euroa.

 
Julkaistu 3.6.2016