ULKOISEN KOVALEVYN TAKUUKORJAUS. KORJAUKSEN VIRHE. KORJAUKSEN VIIVÄSTYMINEN. VAHINGONKORVAUS. AINEETON VAHINKO. TIEDOSTOJEN MENETTÄMINEN. KÄYTTÖHYÖDYN MENETTÄMINEN.

Viivästys. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 879/32/2013
Antopäivä: 30.12.2014

Kuluttaja K (jäljempänä K) tilasi 17.5.2012 myyjä E:ltä (jäljempänä E) ulkoisen kovalevyn hintaan 99 euroa. Tuotteen toiminnassa ilmeni takuuaikana ongelmia ja K ilmoitti myyjälle 26.11.2012, että tietokone ei tunnista ulkoista kovalevyä.

K lähetti 28.11.2012 kovalevyn korjattavaksi myyjälle, joka toimitti sen edelleen laitteen valmistaja V:lle. Laitteen valmistaja hävitti viallisen kovalevyn ja toimitti kuluttajalle uuden kovalevyn, jonka K vastaanotti 8.2.2013.

K:n valitus koskee korjauksen kestoaikaa sekä sitä, että hän menetti vialliselle kovalevylle tallentamansa tiedostot.

Vaatimukset K vaatii, että E korvaa 540 euroa tiedostojen menettämisestä sekä kahdeksan viikon ylimääräisestä odotuksesta.

Kun myyjä pyysi lähettämään tuotteen tarkistettavaksi, K korosti, että kovalevylle oli tallennettu hänen henkilökohtaisia tiedostojaan. Hän totesi koko laitteen lähettämisen olevan tarpeetonta, koska vain laitteen te-lakkakortti oli rikki. K tarjoutui lähettämään myyjälle telakkakortin. Myyjä totesi kuitenkin, että K:n tulisi lähettää koko tuote tutkittavaksi, jotta laite voitaisiin tarkastaa.

Lähettäessään kovalevyn myyjälle K ehdotti, että myyjä taltioisi hänen tiedostonsa toiselle kovalevylle, jonka K sitten ostaisi myyjältä. Tällöin viallisen kovalevyn korjauksella ei olisi ollut kiirettä. Myyjä ei kuitenkaan kopioinut kovalevyä.

Myyjä totesi, että korjaus kestää maksimissaan neljä viikkoa. Kovalevy oli myyjän hallussa yhteensä kaksitoista viikkoa. Korjausajan pitkittyessä myyjä kertoi, että K voisi halutessaan purkaa kaupan. K vastasi tähän, että hän haluaa nimenomaan oman kovalevynsä takaisin. Hänelle lähetettiin kuitenkin uusi kovalevy ja viallinen kovalevy hävitettiin. K me-netti noin 540 gigatavua videoita, musiikkia ja valokuvia.

Vastaus E kiistää valittajan vaatimuksen.

Kuluttajansuojalain mukaan jälleenmyyjällä on oikeus korjata tuotteessa havaittu virhe. Tämä voi tapahtua joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla tuote virheettömään. Tässä tapauksessa tuote vaihdettiin virheettömään tuotteeseen. Tämän vuoksi myyjä katsoo, että se on täyttänyt velvollisuutensa jälleenmyyjänä.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut.

Asiakirja-aineiston perusteella K:n ulkoinen kovalevy on toimitettu huoltoon telakkakortissa olleen vian vuoksi. K on ilmoittanut myyjälle, että kovalevy sisältää hänen henkilökohtaisia tiedostojaan sekä nimen-omaisesti pyytänyt myyjää joko kopioimaan kovalevyn sisällön tai palauttamaan kovalevyn hänelle takaisin. Tästä myyjän on pitänyt ymmärtää, ettei K:lla ole ollut tiedostoja muualla tallennettuna. Myyjä on lähettänyt tuotteen edelleen sen valmistajalle, joka on hävittänyt kovalevyn ja toimittanut K:lle uuden vastaavan tuotteen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, olisiko tuotteen voinut korjata pelkästään telakkakorttia vaihtamalla, jolloin kovalevyn tiedostot olisivat säilyneet tallella. K on kuitenkin korostanut myyjälle haluavansa säilyttää kovalevyllä olleet tiedostot tallessa. Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että myyjätahon olisi ensisijaisesti pitänyt pyrkiä oikaisemaan kova-levyn virhe korjaamalla se toimivaksi. Vaikka kovalevyn korjaaminen ei olisi ollut mahdollista, olisi viallinen kovalevy tai sitä koskeva varmuus-kopio pitänyt palauttaa K:lle hänen toivomustensa mukaisesti. Takuu-vaihto uuteen kovalevyyn ei ole antanut myyjätaholle oikeutta hävittää kuluttajan erikseen pyytämiä ja omistamia tiedostoja.

Lautakunta toteaa, että myyjä vastaa myös valmistajan toiminnasta kuluttajalle aiheutuneesta virheestä tai viivästyksestä. Koska kovalevy on hävitetty K:n toivomusten vastaisesti, huoltoa ei ole suoritettu asianmukaisesti eikä huolellisesti. Myyjän palveluksessa on sen vuoksi ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukainen virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

K on vaatinut korvausta videoiden, musiikin ja valokuvien menetyksestä. Lautakunta toteaa, että K:lla on tällaisessa tapauksessa, jossa tiedostot on nimenomaisesti pyydetty säilyttämään, lautakunnan ratkaisukäytännön mukaisesti oikeus saada korvaus kovalevyllä olleiden tiedostojen menettämisestä. Myyjä ei ole kiistänyt K:n ilmoitusta siitä, että tiedostot on tullut varmuuskopioida, joten myyjä ei ole noudattanut tuottamuksestaan sovittua. Vahinko ei ole osaksikaan aiheutunut K:n omasta myötä-vaikutuksesta. Myyjä ei ole myöskään osoittanut, ettei tiedostoja olisi voitu pelastaa ja siirtää toiselle talletusvälineelle. Myyjällä ei myöskään ole ollut aihetta hävittää vioittunutta kovalevyä näissä olosuhteissa.

Kaikilla tiedostoilla ei ole tarkkaa taloudellista arvoa. Esimerkiksi valokuviin voi liittyä aineettomia arvoja, joiden menettämisen aiheuttaman vahingon määrän mittaaminen rahassa on vaikeaa. Tämän vuoksi ja kun K ei ole eritellyt vahinkoaan ja esittänyt sen tueksi selvitystä, lautakunta on joutunut arvioimaan korvauksen määrän. Arvioinnissaan lautakunta on ottanut huomioon, että tietokoneelta on kadonnut korvattavissa olevia tiedostoja sekä kadonneen aineiston laajuuden. Lautakunta on arvioinut kohtuulliseksi korvaukseksi 100 euroa.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan myyjä on velvollinen korvaamaan välillisen vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa kohde-esineen käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Asiakirja-aineiston perusteella kovalevy on lähetetty myyjälle korjattavaksi 28.11.2012 ja se on palautunut K:lle 8.2.2012. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa yli kaksi kuukautta kestänyt korjaus on tavaran käyttötarkoitus huomioon ottaen aiheuttanut K:lle olennaista haittaa, koska hän ei ole voinut tuona aikana käyttää kovalevyä.

Lautakunta toteaa kohtuullisen korjausajan olevan lähtökohtaisesti 2-4 viikkoa. Myyjä on kertonut korjauksen kestävän maksimissaan neljä viikkoa. Ottaen huomioon korjauksen pitkä kestoaika, lautakunta katsoo, että K:lle kovalevyn käyttöhyödyn menetyksestä aiheutunut vahinko on johtunut huolimattomuudesta myyjätahon puolella. Näin ollen K:lla on oikeus saada myyjältä korvaus käyttöhyödyn menetyksestä aiheutuneesta vahingostaan. Lautakunta arvioi vahingon suuruudeksi tältä osin 5 euroa.

Suositus Lautakunta suosittaa, että E suorittaa K:lle 100 euroa vahingonkorvauksena kovalevylle tallennettujen tiedostojen menetyksestä sekä 5 euroa vahingonkorvauksena kovalevyn käyttöhyödyn menetyksestä eli yhteen-sä 105 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.12.2014