LASIVITRIINIKAAPIN KAUPPA. VERKKOHUUTOKAUPPA. ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN. KAUPAN PERUUTTAMINEN.

Etämyynti

Diaarinumero: 155/32/2013
Antopäivä: 30.12.2014

Kuluttaja K:n (jäljempänä K) verkkohuutokaupan käyttäjätunnuksilla ostettiin huutokaupan sivustolla elinkeinoharjoittaja E:n lasivitriinikaappi hintaan 700 euroa. Valituksen mukaan kyse oli K:n 4-vuotiaan lapsen-lapsen tekemästä ostosta. K ilmoitti asiasta myyjälle samana päivänä sekä perui kaupan.

Myyjä lähetti K:lle 61,50 euron laskun (50 euroa + alv) tavaran lunastamatta jättämisestä. Lasku perustui myyjän sopimusehtoihin, jotka myyjä oli ilmoittanut verkkohuutokaupan sivustolla kyseisen myyntikohteen kohdalla. Erimielisyys asiassa koskee sitä, oliko kuluttajalla oikeus peruuttaa kauppa maksuitta.

Vaatimukset K vaatii, että E:n vaatima lasku 61,50 euroa katsotaan perusteettomaksi.

K:n mennessä keittiöön keittämään kahvia, hän jätti tietokoneeseen auki huutokaupan sivuston. K:n 4-vuotias lapsenlapsi meni koneelle ja onnistui tilaamaan lasivitriinikaapin 700 eurolla painamalla "osta heti" -painiketta. Ennen kyseistä tapahtumaa ylin huuto oli 105 euroa.

K perui kaupan samana päivänä sekä kehotti myyjää ottamaan yhteyttä huutokaupan ylläpitoon, jotta hänen tunnuksillaan tehty huuto poistettaisiin ja huutokauppa jatkuisi normaalisti.

Vastaus E kiistää valittajan vaatimuksen.

Tämäntyyppisissä ostotapahtumissa asiakkaalla ei ole lain mukaista 14 päivän palautusoikeutta. Monet huutokauppatoimistot toimivat joko niin, että verkkohuutokaupan ohessa järjestetään perinteinen huutokauppa tai niin, että asiakkaalla on huutokaupan toimitiloissa mahdollisuus tehdä tarjous myyntikohteeseen siellä olevalla tietokoneella. E käyttää jälkimmäistä vaihtoehtoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi tehdä verkkohuutokaupan sivustolla olevaan myyntikohteeseen tarjouksen omilla tunnuksillaan myyjän tiloissa.

Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksiä ei sovelleta huuto-kauppaan, jos huutokauppaan voidaan osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Kyseistä lainkohtaa on tulkittava niin, että kun etäviestintä käytetään myyjän toimitiloissa tai etäviestin on myyjän omistama, huuto-kauppaan voidaan osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Kuluttajan-suojalain etämyyntiä koskevat säännökset eivät siten tule sovellettavaksi.

Myyjän ilmoittamat sopimusehdot ovat sekä lain että hyvän kauppatavan mukaisia. Sopimusehdoissa mainitaan selkeästi, että kohteen lunastamatta jättämisestä veloitetaan kauppahinnasta 20 prosenttia + alv. Myyjä on siten tullut jo laskussa vastaan.

Myyntikohteesta tehdyn tarjouksen poistaminen jälkikäteen ei ollut teknisesti mahdollista. Kohde sulkeutuu välittömästi, kun asiakas käyttää "osta heti" -vaihtoehtoa.

Ratkaisun perustelut Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko kuluttajalla ollut oikeus peruuttaa kauppa maksuitta. Lautakunta toteaa, että asiassa on ensin ratkaistava, sovelletaanko tapaukseen kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan etämyynnillä tarkoitetaan tässä luvussa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 6 §:n 5-kohdan mukaan tämän luvun säännöksiä etämyynnistä ei sovelleta huutokaupassa tehtävään sopimukseen, jos huutokauppaan voidaan osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

Lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 79/2000) mukaan kyseinen rajoitus koskee vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, siis myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Tällaisessa huutokaupassa ostotarjouksia tehdään välittömästi ja jatkuvasti, ja kauppa syntyy lopullisesti jo huutokauppatilaisuudessa yleensä sen kanssa, joka on tehnyt korkeimman tarjouksen. Rajoitus ei sen sijaan koske esimerkiksi sellaisia huutokaupoiksi nimitettyjä kauppapaikkoja internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti. Näissä kauppapaikoissa tarjolla on usein uusia tavanomaisia kulutushyödykkeitä ja ostotarjouksia voi tehdä pitkähkön ajan kuluessa. Tällaiselta kaupantekotavalta puuttuu varsinaisen huutokaupan välitön ja lopullinen luonne samoin kuin mahdollisuus seurata tarjousten tekemistä ja varmistua niiden aitoudesta henkilökohtaisesti ja samanaikaisesti myös paikan päällä. Ei ole katsottu olevan syytä rajata tällaisia myyntimenetelmiä etämyyntisäännösten soveltamisen ulkopuolelle.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella lasivitriinikaappia koskeva huutokauppa on järjestetty internetissä huutokauppasivustolla. Myyjä on todennut, että kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevat säännökset eivät sovellu tapaukseen, koska asiakkaat ovat voineet tehdä tarjouksen myös myyjän tiloissa olevalla tietokoneella.

Lautakunta toteaa, että lasivitriinikaappia koskeva huutokauppa on järjestetty internetissä ja siihen on voinut osallistua ainoastaan sähköisesti. Myyjä ei ole järjestänyt erillistä huutokauppatilaisuutta, johon olisi voinut osallistua henkilökohtaisesti ja jossa ostotarjouksia olisi tehty välittömästi ja jatkuvasti, vaan tavaraa koskevia ostotarjouksia on voinut tehdä pitkän ajan kuluessa. Pelkästään se seikka, että ostaja on voinut tehdä tarjouksen myös myyjän tiloissa olevalla etäviestimellä, ei tarkoita, että etämyyntiä koskevat säännökset eivät tulisi sovellettavaksi. Lautakunta katsoo, että huutokaupalta on puuttunut varsinaisen huutokaupan välitön ja lopullinen luonne samoin kuin mahdollisuus seurata tarjousten tekemistä ja varmistua niiden aitoudesta henkilökohtaisesti ja samanaikaisesti paikan päällä. Edellä mainitun perusteella huutokauppaan on sovellettava kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia säännöksiä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa saman luvun 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaan-ottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Kyseistä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 79/2000) mukaan peruuttaminen on kuluttajalle kuuluva oikeus, eikä sen käyttämiselle tarvitse ilmoittaa mitään syytä. Elinkeinonharjoittaja ei liioin saa vaatia peruuttamisesta kuluttajalta minkäänlaista hyvitystä tai korvausta.

Lautakunta toteaa asiassa olevan selvää, että K on peruuttanut kaupan lain 14 päivän mukaisessa määräajassa. Näin ollen K:lla on ollut oikeus perua kauppa maksuitta, eikä myyjä ole sopimuksin voinut rajoittaa kuluttajan lain mukaista peruuttamisoikeutta. Edellä mainituin perustein myyjän vaatima lasku 61,50 euroa on aiheeton.

Suositus Lautakunta suosittaa, että E lakkaa perimästä K:lta riidanalaista 61,50 euron laskua.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.12.2014