LAIVAMATKA. LÄHDÖN PERUUNTUMINEN. VAHINGONKORVAUS.

Vahingonkorvaus

Diaarinumero: 2940/35/2013
Antopäivä: 30.12.2014

Kuluttaja K (jäljempänä K) osti 24.4.2013 liikenteenharjoittaja E:ltä (jäljempänä E) 20,88 euron hintaisen lipun Helsinki–Tallinna laivavuoroon, jonka lähtöaika oli 27.4.2013 klo 12.00. Liikenteenharjoittaja peruutti lähdön mutta K ei saanut tästä tietoa ennen kuin satamaterminaaliin saavuttuaan. Hänelle tarjottiin laivamatkaa, joka olisi ollut perillä Tallinnassa klo 16.00. Tätä K ei hyväksynyt, sillä hän oli menossa äitinsä hautajaistilaisuuteen, joka alkoi klo 14.30. Liikenteenharjoittaja palautti laivamatkan hinnasta 13,85 euroa. K järjesti itselleen lentokuljetuksen Tallinnaan. Asiassa on erimielisyyttä liikenteenharjoittajan velvollisuudesta korvata lähdön peruuntumiseen liittyviä kustannuksia.

Vaatimukset K vaatii, että E maksaa 258,83 euron korvauksen, mikä sisältää lentolipun 199,99 euroa, laivalipusta palauttamatta jääneen osuuden 7,03 euroa, puhelinkulut 26,81 euroa, kulut kuljetuksesta Helsinki-Vantaan lentokentälle 10 euroa ja taksikulut Tallinnan lentokentältä hautajaistilaisuuteen 15 euroa.

Laivamatka varattiin E:n internetsivujen kautta ja siitä annettiin varaus-vahvistus. Sen jälkeen liikenteenharjoittajan puolelta ei tullut yhteyden-ottoa vaikka yhtiöllä oli K:n sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilalle tarjottu kuljetus ei tullut kysymykseen, sillä K:n piti olla hautajaistilaisuudessa klo 14.30. Liikenteenharjoittaja palautti lipun hinnasta vain 13,85 euroa vaikka K oli maksanut lipusta 20,88 euroa. Lento, joka oli Tallinnassa klo 14.20, oli ainoa vaihtoehto ja sillä hän myöhästyi hautajaisista 10 minuuttia. Kukaan ei voinut hakea häntä lentokentältä, joten hän joutui käyttämään taksia. Kuljetuksen Helsingin lentokentälle oli hoitanut K:n ystävä, jolle hän maksoi 10 euroa polttoaineesta ja vaivan-näöstä. Kuluja aiheutui myös ylimääräisistä puheluista.

Vastaus E ilmoittaa, että K:lle oli 24.4.2013 klo 13.23 yritetty laittaa viesti, että Helsingistä Tallinnaan 27.4.2013 klo 12 lähtevä laivavuoro on peruutettu teknisten ongelmien vuoksi. Tekniset ongelmat on yhtiön matkaehdoissa mainittu force majeure -syynä, mistä aiheutuneesta peruuntumisesta liikenteenharjoittaja ei ole korvausvelvollinen. Yhtiö ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista lisäkuluista, kun vuoro on peruuntunut force majeure -esteen vuoksi.

Hetki sen jälkeen kun K oli ostanut lipun, yhtiön kotisivuilla oli julkaistu tiedote siitä, ettei M-alus liikennöi 27.4.2013 teknisten ongelmien vuoksi. M-aluksella oli tuolloin konerikko, minkä vuoksi se ei pystynyt liikennöimään. Yhtiön laivoista vain R liikennöi viikolla 17. M-aluksen konerikon vuoksi joka toinen lähtö sekä Helsingistä että Tallinnasta oli peruutettu.

K ei jostain syystä ollut saanut viestiä. Hänelle lähetetyssä viestissä oli numerovirhe, maakoodin +358 sijaan oli numeroyhdistelmä +359. Ei ole tiedossa, on kyseessä palveluntarjoajan tekemä virhe vai E:n puolella oleva inhimillinen virhe. Virheen takia peruutusilmoitus ei ollut mennyt perille.

Lipun ostaessaan matkustaja sitoutuu noudattamaan matkaehtoja. Lipun maksaminen ei onnistu ilman matkaehtojen hyväksymistä. E viittaa yleisten matkaehtojen kohtaan 4.1, joka koskee yhtiön korvausvelvollisuutta.

Ratkaisun perustelut K on tehnyt E:n kanssa kuljetussopimuksen, joka on koskenut laivakuljetusta Helsingistä Tallinnaan 27.4.2013 klo 12.00 lähtevällä aluksella. Liikenteenharjoittaja E peruutti matkustajaliikennepalvelun teknisten ongelmien vuoksi mutta K ei saanut peruutuksesta tietoa. K on vaatinut hinnanpalautusta ja vahingonkorvausta kuluista, joita hänelle aiheutui korvaavan kuljetuksen järjestämisestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010 matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sisältää säännöksiä matkustajien oikeuksista peruuntumis- ja viivästymistapauksissa. Asetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaan jos matkustajaliikennepalvelun lähtö satamasta peruuntuu tai viivästyy enemmän kuin 90 minuuttia, matkustajilla on oikeus liikenteenharjoittajan tarjoamaan uuteen matkareittiin tai lipun hinnan palautukseen.

K:n hankkiman matkustajaliikennepalvelun lähtö satamasta on peruuntunut. Koska hän ei ole käyttänyt liikenteenharjoittajan tarjoamaa uutta matkareittiä, hänellä on asetuksen 18 artiklan 2 kohdan nojalla oikeus lipun hinnan palautukseen. Asetuksen 20 artiklaan ei sisälly poikkeusta, jonka nojalla liikenteenharjoittaja voisi vapautua velvollisuudestaan palauttaa lipun hinta matkustajaliikennepalvelun peruuntuessa. E on siten velvollinen palauttamaan lipun hinnasta vielä 7,03 euroa.

Asetuksessa ei ole säädetty liikenteenharjoittajan vahingonkorvausvastuusta matkustajaliikennepalvelun peruuntumisesta aiheutuneesta vahingosta. Merilaissa ((674/1994) on säännöksiä rahdinkuljettajan vastuusta matkustajan myöhästymisestä aiheutuvan vahingon korvaamisesta. Tässä tapauksessa ei ole kysymys viivästyksestä matkustajan kuljetuksessa.

Matkustajan oikeutta vahingonkorvaukseen tulee erityissäännösten puut-tuessa arvioida yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla. Vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevien periaatteiden mukaan sopijapuolen on korvattava toiselle aiheutunut vahinko, ellei hän tai hänen apulaisensa osoita menetelleensä huolellisesti.

E:n antaman selvityksen mukaan matkustajaliikennepalvelun lähdön peruuntumisen syy oli aluksen konerikko. Vaikka tekniset viat eivät ole yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella eikä niitä siten voida pitää ylivoimaisena esteenä, ei tällaisesta syystä tapahtuva peruuntuminen sellaisenaan osoita huolimattomuutta liikenteenharjoittajan puolella. Peruuntumisesta tulee kuitenkin tiedottaa riittävästi, jotta matkustajat voivat tehdä tarvittavia järjestelyjä. E:llä on ollut tiedossaan K:n sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mutta peruutuksesta on tiedotettu virheelliseen numeroon. Kysymys on huolimattomuudesta E:n puolella. E on velvollinen korvaamaan vahingon, joka K:lle on aiheutunut tiedottamisen laiminlyönnistä.

Suhteessa kuljetussopimuksen tehneeseen matkustajaan yhtiö vastaa myös käyttämänsä apulaisen toiminnan asianmukaisuudesta. Näin ollen se, että puhelinnumeron virheellisyys on voinut johtua E:n käyttämän palveluntarjoajan tekemästä virheestä, ei poista yhtiön vastuuta K:lle aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

E on vedonnut yleisten matkaehtojensa kohtaan 4.1, joka kuuluu seuraa-asti: "E ei ole korvausvelvollinen aikataulumuutoksista (lähtöjen/saapumisten myöhästyminen, vuorojen peruuntuminen), jotka johtuvat vaikeista sääolosuhteista tai muista yhtiöstä riippumattomista syistä (force majeure, tulli- ja rajavartiotarkastukset, tekniset syyt, konerikot tms. yllättävät ja odottamattomat syyt). Sää- tai muun force majeure-esteen vuoksi vuoron peruuntumisesta johtuen asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista tulonmenetyksistä, kustannuksista ja/tai lisäkuluista ei yhtiö vastaa."

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut siitä, että liikenteenharjoittaja on laiminlyönyt peruuntumisesta tiedottamisen. Ehtokohta 4.1 ei poista yhtiön vastuuta huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta.

K on saanut tiedon peruuntumisesta vasta satamaterminaalissa ja joutunut tämän vuoksi käyttämään lentokuljetusta ehtiäkseen äitinsä hautajaistilaisuuteen. Lautakunta pitää selvänä, että hänellä olisi ollut mahdollisuus hankkia peruuntuneen laivakuljetuksen tilalle uusi laivakuljetus, jos tieto peruuntumisesta olisi tullut hänelle 24.4.2013, jolloin liikenteenharjoittaja on yrittänyt ilmoittaa asiasta virheelliseen puhelinnumeroon. Tiedottamisen laiminlyönnistä on aiheutunut K:lle ylimääräisiä kustannuksia, kun hän on joutunut käyttämään laivakuljetusta kalliimpaa lentokuljetusta. Korvattavaa vahinkoa on laivakuljetuksen ja lentokuljetuksen välinen hinnanero, jonka määränä lautakunta pitää E:n lipun hinnan ja K:n ostaman lentolipun hinnan erotusta, mikä on 179,11 euroa. Tämän lisäksi korvattavaksi tulee 10 euron matkakulu, joka on aiheutunut kuljetuksesta Helsinki–Vantaan lentokentälle sekä 15 euron taksikulut, joita K:lle aiheutui taksin käyttämisestä kuljetukseen Tallinnan lentokentältä hautajaispaikalle. Lautakunnan saaman selvityksen perusteella näitä kuluja ei olisi syntynyt siinä tapauksessa, että K olisi saanut peruuntumisesta ajoissa tiedon. Korvaukseen oikeuttavia ovat myös puhe-linkulut, joita K:lle on aiheutunut matkasuunnitelman muutoksesta johtuvista ylimääräisistä puheluista. Lautakunta arvioi tästä syystä tarpeellisten puhelinkulujen määräksi 10 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että E palauttaa K:lle lipun hinnasta vielä 7,03 euroa sekä maksaa vahingonkorvausta yhteensä 214,11 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.12.2014