LASKETTELUKAUSIKORTIT. ÄLYKORTISTA PERITTY ERILLINEN MAKSU. MARKKINOINTITIEDOT. YKSINKERTAINEN MENETTELY.

Diaarinumero: 842/39/2012
Antopäivä: 14.03.2014

Kuluttaja R tilasi kolmelle lapselleen kausikortit sanomalehti-ilmoituksen perusteella tekemällä tilisiirron hiihtokeskuksen pankkitilille. Lehti-ilmoituksessa ei mainittu, että kausikortti ladataan Keycard-älykortille, josta piti maksaa erikseen. Asiassa on riitaa siitä, onko kuluttaja velvollinen maksamaan kausikorttien lisäksi myös Keycardien hinnan.

Vaatimukset

R vaatii, että Hiihtokeskus Oy palauttaa kolmen lapsen kausikorteista sopimuksen vastaisesti perityt lisämaksut yhteensä 18 euroa laillisine viivästyskorkoineen 14.1.2012 lukien.

Lehdessä 30.9.2011 julkaistussa tarjouksessa 6–12-vuotiaiden lasten kausikortin hinta laskettelurinteeseen kaudelle 2011–2012 oli 195 euroa, kun kortin hinta maksettiin ennakkoon lokakuussa. R maksoi tarjouksen mukaisesti 7.10.2011 kolmesta lapsesta kustakin 195 euroa tekemällä tilisiirron Hiihtokeskus Oy:n pankkitilille. Kortteja noudettaessa ilmeni, että niistä vaadittiin kustakin kuuden euron lisämaksu, josta ei sopimusta tehtäessä mainittu. Viivytyksen välttämiseksi R maksoi lisämaksun, koska kassalla olleella työntekijällä ei ollut valtuuksia muuttaa kausikorttien hintaa.

Edellisenä talvena 2010–2011 yhdellä R lapsista oli Keycard-älykortille ladattava kausikortti, joka oli hankittu toisesta hiihtokeskuksesta. R ei kuitenkaan itse hankkinut korttia eikä ollut mukana kausikortin latauksessa, minkä vuoksi hän ei ollut tietoinen Keycardin maksullisuudesta. Muilla lapsilla oli talvella 2009–2010 R:n hankkima kausikortti Hiihtokeskukseen ja tuolloin lippu oli kausikortin kokonaishintaan kuuluva pahvinen lippu. Näillä lapsilla ei siis talvella 2010–2011 ollut kausikorttia lainkaan.

Hiihtokeskus Oy on alkanut käyttää kyseistä älykorttijärjestelmää vasta syksystä 2010 alkaen. Syksyllä 2011 riidanalaista sopimusta tehdessään R ei tiennyt tästä asiasta. Muilla pujottelurinteillä on hintamerkinnöissään jo aikaisemminkin lukenut, että Keycardin hinta ei sisälly hissilippujen hintoihin. Tästä on voinut saada sen käsityksen, että Hiihtokeskus Oy tarjosi kausikorttia markkinoinnissa esittämänsä hintamerkinnän mukaisella kokonaishinnalla. On kohtuutonta olettaa, että kuluttajan olisi sopimuksentekohetkellä pitänyt aktiivisesti hakea lisäehtoja tarjoukseen elinkeinoharjoittajan internetsivuilta. Sopimus kausikorteista syntyi jo ennen kausikorttien noutoa, joten korttien noutamisen yhteydessä suullisesti esitetty lisäehto Keycardia koskevasta lisämaksusta oli sopimuksen vastainen.

Vastaus

Hiihtokeskus Oy kiistää valittajan vaatimuksen.

Hiihtokeskuksessa on käytössä Skidata-järjestelmä, jossa porteista kuljetaan Keycard-älykortilla. Jokaiselta lipun ostajalta peritään maksu Keycardista, joka ei sisälly lipun hintaan. Kausikortti ja Keycard ovat kaksi erillistä tuotetta, joten Hiihtokeskus Oy ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaan vaatimaa summaa korkoineen. Lippuja lunastettaessa asiakkaalta kysytään aina, onko hänellä jo Keycard, sillä ne ovat uudelleen ladattavia.

Asiakasrekisterin mukaan ainakin yhdellä valittajan perheenjäsenellä on ollut kausikortti sekä Keycard, joten käytännön olisi pitänyt olla tuttu. Vastaava käytäntö on yleinen ja voimassa kaikissa etälukijaportteja käyttävissä laskettelukeskuksissa. Muualta ostettu Keycard toimii kaikissa samaa järjestelmää käyttävissä laskettelukeskuksissa. Myös hiihtokeskuksen internet-sivuilla sekä pääasiassa matkailijoille tarkoitetuissa kausiesitteissä Keycardin hinta oli näkyvillä.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on riitaa siitä, oliko Hiihtokeskus Oy:llä oikeus periä kausikort-tien hinnan lisäksi erillinen maksu Keycard-älykorteista, joille hankittu kausikortti ladattiin.

Lautakunta toteaa, että asiaa on arvioitava osapuolten solmiman sopimuksen perusteella, joka syntyi R:n tehdessä tilisiirron Hiihtokeskus Oy:n pankkitilille. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan tarjous ja siihen annettu vastaus sitovat tekijäänsä ja suorituksen on vas-tattava sitä, mitä osapuolten välillä voidaan katsoa sovitun. R on tehnyt tilisiirron sanomalehdessä olevan mainoksen perusteella, joten asiassa on arvioitava, minkälaisen kuvan sopimuksen sisällöstä R on perustellusti voinut saada kyseisen mainoksen perusteella.

Lautakunnalle on toimitettu kopio Hiihtokeskuksen käyttämästä mainok-sesta. Mainoksessa ei ole mainintaan siitä, että kausikortin lisäksi asiakas joutuu ostamaan erillisen Keycardin, mikäli hänellä ei ole sitä entuudestaan. Mainoksen perusteella R on perustellusti voinut käsittää, että kysymys on kausikortin kokonaishinnasta, minkä lisäksi erillisiä maksuja ei peritä. Keycardin ostaminen on kuitenkin ollut pakollista, jotta hankittua kausikorttia pystyisi käyttämään.

Lautakunnan käsityksen mukaan maksullisten älykorttien käyttäminen laskettelukeskuksissa ei ole ainakaan vielä vuonna 2011 ollut sellainen yleisesti tiedossa oleva seikka, jonka kuluttajan voitaisiin edellyttää tietävän. Kyseessä oli uusi käytäntö ja perinteisesti hissilipun ostamalla on päässyt laskettelemaan ilman erillistä maksullista korttia. Tämän perusteella mainoksessa olisi tullut mainita siitä, ettei Keycardin hinta sisälly kausikortin hintaan. R:lla ei myöskään voida katsoa olleen velvollisuutta selvittää hintaa esimerkiksi Hiihtokeskus Oy:n internetsivuilta, vaan hän on voinut luottaa mainoksen mukaiseen kokonaishintaan. Siten hiihtokeskuksen esitteissä tai internetsivuilla olevilla tiedoilla ei ole merkitystä asian arvioinnissa.

Hiihtokeskus Oy on vedonnut siihen, että yhdellä R:n lapsista on aikaisemmin ollut Keycard, minkä vuoksi R on ollut käytännöstä tietoinen. Kortti oli hankittu muualta kuin Hiihtokeskuksesta. Näin ollen R:n ei yksin tällä perusteella voida katsoa olleen tietoinen älykorttien käytön välttämättömyydestä. Lautakunta katsoo, että kaiken edellä mainitun perusteella Hiihtokeskus Oy on velvollinen palauttamaan Keycardien hankkimisesta perityn hinnan yhteensä 18 euroa.

R on vaatinut palautettavalle summalle viivästyskorkoa 14.1.2012 lukien. Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

R on 14.12.2011 esittänyt Hiihtokeskus Oy:lle vaatimuksen Keycardien hinnan palauttamisesta korkoineen. Vaatimus on ollut samansisältöinen lautakunnalle toimitetun valituksen kanssa. Korkolain 7 §:n mukaisesti R voi saada vaaditulle summalle viivästyskorkoa aikaisintaan 30 päivän kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Viivästyskorkoa on siten maksettava R:n vaatimuksen mukaisesti 14.1.2012 alkaen.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Hiihtokeskus Oy maksaa R:lle 18 euroa korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 14.1.2012 lukien.

 
Julkaistu 14.3.2014