PYSÄKÖINTI YKSITYISELLE ALUEELLE. VASTUU VALVONTAMAKSUSTA. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN. NÄYTTÖTAAKKA.

Diaarinumero: 343/39/2013
Antopäivä: 14.03.2014

Kuluttaja M:n ja Pysäköintivalvonta Oy:n välinen erimielisyys koskee pysäköintiin liittyvää maksua. M:n auto on ollut pysäköitynä 25.10.2011 Nurmijärvellä sijaitsevan liikekiinteistön pihalla. Ajoneuvon omistaja on M. Pysäköintivalvonta Oy on vaatinut M:lta valvontamaksua perustuen siihen, ettei pysäköintikiekkoa ollut käytetty.

Vaatimukset

M vaatii, että valvontamaksun perinnästä luovutaan. Lisäksi hän vaatii 300 euron korvausta asiamiehelle.

M katsoo, että maksu on perusteeton, koska Oy ei ole osoittanut auton pysäköijää. M:lla on oikeus luovuttaa autonsa muidenkin käyttöön eikä hänellä ole velvollisuutta tietää, mihin auto on mahdollisesti pysäköity.

Maksu on perusteeton myös siksi, että alueen pysäköintimerkinnät eivät ole selvästi esillä. Kun pysäköintialueelle saapuu Punatietä Kiven tien suunnasta, pysäköintimerkinnät eivät ole kuljettajan nähtävissä. Pysäköityään kuljettaja voi nähdä vain merkkien harmaan taustan.

Valituksen liitteenä on valokuvia, jotka on otettu Punatietä Kiven tien suunnasta saapuvan henkilöauton kuljettajan paikalta.

M huomauttaa myös, että saatavan perintään ryhdyttiin yhden maksuhuomautuksen jälkeen aikana, jolloin M oli tehnyt kaksi reklamaatiota.

Vastaus

Pysäköintivalvonta Oy katsoo, että valvontamaksu on aiheellinen.

Yleinen lähtökohta on, että auton haltija on myös auton käyttäjä ja kuljettaja. Tästä johtuen valvontamaksu osoitetaan auton haltijalle. Jos hän ei ole kuljettanut autoa, hänellä on tieto siitä, kuka on ollut kuljettaja. Jos auton haltija ei kykene ilmoittamaan kuka hänen autoaan on kuljettanut, lienee selvää, että kuljettajana on ollut auton haltija. Mahdollisessa tuomioistuinkäsittelyssä auton haltijaa tullaan kuulemaan asiasta ja hänen on pysyttävä totuudessa.

Alueen merkintöjen osalta Oy toteaa olevan mahdotonta, että henkilö, joka on kykenevä kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa, olisi ky-kenemätön havaitsemaan alueella voimassa olevaa kahden tunnin aikarajoitusta ja kiekonkäyttövelvollisuutta. Kuljettajalla on myös velvollisuus ottaa selvää alueen omistajan asettamista ehdoista, jos hänen näkökykynsä on rajoittunut. Kylttien huonosta näkyvyydestä alueella ei ole tehty ilmoituksia. Jos näin olisi, kylttejä lisättäisiin alueelle välittömästi.

Vastauksen liitteenä on valokuva alueesta.

Ratkaisu

Valvontamaksun peruste on hyväksytty korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2010:23. Korkein oikeus katsoi, että kuljettajalle voidaan asettaa sopimukseen perustuva velvollisuus valvontamaksun suorittamiseen eikä kyse ole julkisen vallan käyttämisestä.

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sillä, joka nojautuu vaatimustensa tueksi sopimukseen, on todistustaakka sopimuksen syntymiseen vaikuttavista oikeustosiseikoista. Kuluttajariitalautakunta on yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa ratkaisukäytännössään todennut, ettei valvontamaksua ei voi periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai sen syntyminen myönnetään (asianumero 2041/39/2010).

Edellä esitetyn mukaisesti Oy:n on näytettävä, että henkilö, jolta se vaatii suoritusta, on pysäköinyt auton ja sitoutunut sopimukseen.

Maksuhuomautuksen jälkeen 5.1.2012 lähettämässään kirjeessä auton omistaja M ilmoittaa valvontamaksua koskevan vaatimuksen olevan aiheeton. Mitään perusteluja, kuten sitä, ettei hän ole itse ajanut, hän ei esitä. Perintätoimistolle 18.1.2012 tekemässään kirjallisessa huomautuksessa M vetoaa siihen, että pysäköintialueen merkinnät eivät ole riittäviä. Kummassakaan reklamaatiossa M ei siis ole kiistänyt kuljettaneensa autoa eikä tuonut esiin vaihtoehtoista tapahtumainkulkua. Lautakunta ei näissä olosuhteissa pidä M:n vasta lautakuntakäsittelyssä esittämää kiistämistä uskottavana ja katsoo, että asiassa on riittävällä varmuudella näytetty sopimuksen syntyneen M:n ja Oy:n välille.

Siltä osin kuin asiassa on kysymys alueen pysäköintiehtojen ilmoittamisesta, lautakunta toteaa seuraavaa. Arvioinnissa keskeistä on se, voiko normaalilla huolellisuudella toimiva henkilö kohtuudella havaita kyltin ja siinä ilmoitetut ehdot. Lautakunnalle esitetyistä valokuvista käy ilmi, että pysäköintialueen sisäänajoreitin reunalla on alueen käytön ehdot sisältävä opastetaulu. Vaikka kyltistä näkyisi vain taustaosa tai sen tekstiä ei voisi kokonaan lukea autosta käsin alueelle ajettaessa, kuljettajan täytyy joka tapauksessa havaita, että alueelle on sijoitettu jokin kyltti. Jos kuljettaja ei pysty lukemaan kylttiä autoa ajaessaan, hänen tulee tarkistaa kyltin sisältö sen jälkeen, kun hän on pysäköinyt auton. Huolellisesti toimivan henkilön on tarvittaessa tarkistettava, onko toisen omistaman kiinteistön pysäköintialueella pysäköintiä koskevia rajoituksia. Saamansa selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että kyltti on ollut riittävän selvä, jotta Oy voi siihen vedota.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n nojalla M:lle aiheutuneet asiamieskulut jäävät hänen itsensä vastattaviksi.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 14.3.2014