AJONEUVON OTTAMINEN KOEAJOON. POLTTOAINEEN TANKKAAMINEN. AJONEUVON VAURIOT. KULUTTAJAN KORVAUSVASTUU. VASTUUNRAJOITUS

Diaarinumero: 2067/33/2013
Antopäivä: 14.03.2014

Kuluttaja H oli saanut Auto Oy:ltä auton koeajettavaksi ajalla 28.2.–1.3.2013.

Asiassa on kyse siitä, mikä on kuluttajan korvausvastuu, kun hän oli tankannut dieselkäyttöiseen autoon bensiiniä, mistä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia.

Vaatimukset

H vaatii korvausvastuun pienentämistä 500 euroon, jonka H kertoo maksaneensa 7.6.2013 Auto Oy:lle. Se on vaatinut alennuksen jälkeen 4 200 euron suuruista korvausta autolle aiheutuneesta vahingosta.

H on tankannut autoon polttoaineaseman opasteen mukaisesti pro dieseliä Neste Kolinportin asemalla. Neste Oy on epäsuorasti myöntänyt virheellisen merkinnän. Polttoaineiden hinnanero on niin pieni, ettei siitä välttämättä huomaa, onko kyse dieselpolttoaineesta vain bensiinistä. Sittemmin H on myöntänyt virheensä mutta on kiistänyt, että kyse olisi tahallisesta teosta. H:n mukaan kyse on lievästi tuottamuksellisesta teosta. H:lla koeajossa ollut auto sammui 500 metrin ajon jälkeen eikä enää käynnistynyt uudelleen, koska H oli virheellisesti tankannut dieselkäyttöiseen autoon bensiiniä.

H on mielestään syyllistynyt vain lievään tuottamukseen ja hänen vas-tuunsa voi olla vain sopimusehdoissa mainittu omavastuu 500 euroa. Auton koeajoon luovuttamista koskevassa sopimuksessa oli erikseen ko-rostettu, että vahinkotapauksessa asiakkaan omavastuu on 500 euroa. H:lle ei ollut näytetty mahdollisia muita sopimusehtoja. Avainvaunu Oy on korjannut auton 1.3.–14.3.2013, minkä aluksi kerrottiin maksaneen 5 850 euroa. Autoliikkeen mukaan auton vakuutus ei korvannut vahin-koa.

Auton käyttölupa -asiakirjassa todetaan mm: "OMAVASTUU VA-HINKOTAPAUKSISSA 500 EUROA. Huomioi että olet henkilökohtaisesti vastuussa saamastasi ajoneuvosta. Muista palauttaa auto siinä kunnossa kuin sen sait, pestynä ja tankki täynnä."

Valituksen liitteenä on valokuva (1.3.2013) kyseisestä polttoainemittarista. Mittarissa on kaksi tarraa: "pro diesel" ja "98 E5". Valituksen liitteenä on Avain Vaunu Joensuun lasku 25.3.2013 määrältään
4 200 euroa sisältäen auton polttoainelaitteiden korjausta, mm. ruiskutuspumpun ja jakoputken uusimisen.

Vastaus

Auto Oy kiistää vaatimukset. Asiakkaalta peritään kustannukset, jotka hän on tahallaan aiheuttanut.

Asiakas on tankannut koeajon yhteydessä dieselkäyttöiseen autoon bensiiniä ja ajanut autolla niin kauan, että se pysähtyi. Asiakkaan tiedossa oli, että auto on dieselkäyttöinen, mistä mainitaan myös polttoaineen täyttöaukon yhteydessä. Asiakkaan vastuulla on, että autoon tankataan oikeanlaista polttoainetta. Auton käyttöluvassa mainitaan, että "HUOMIO olet henkilökohtaisesti vastuussa saamastasi ajoneuvosta" ja että "auto tulee palauttaa siinä kunnossa kuin sait sen".

Asiakkaan valituksensa liittämästä valokuvasta näkyy tankattu polttoainemäärä ja litrahinta, josta asiakkaan olisi pitänyt pystyä päättelemään, että kyse on bensiinistä. Vauriot olisivat jääneet pienemmiksi, jos autoa ei olisi käynnistetty tankkauksen jälkeen. Vastauksessa tuodaan myös esiin mahdollisuus vaatia korvausta auton seisontapäiviltä. Kustannuksia aiheutui myös auton kuljettamisesta Joensuusta Helsinkiin.

Vastauksen liitteenä on valokuva auton polttoaineluukusta, jossa mainitaan diesel.

Selvitys Lautakunta on hankkinut asiassa Neste Markkinointi Oy:n lausunnon. Kyseisellä asemalla liiketoimintaa harjoittaa itsenäisesti Kolinportin Asema Oy. Asiakas on tankannut auton mittarilla 4, jossa on kaksi polttonesteiden jakelupistoolia, yksi mittarin kummallakin puolella. Asiak-kaan ottamassa valokuvassa näkyy jakelumittarin etupuolella kaksi tarraa: vasemmalla puolella Pro Diesel tarra ja oikealla puolella 98 E5 tarra. Tarrat osoittavat, mitä polttoainetta pistoolilla voi tankata. Lausunnossa viitataan sen liitteenä oleviin valokuviin, joiden mukaan dieselpistoolin kahvaan on selvästi merkitty siitä saatava tuote, Pro Diesel. Jake-lupistoolin yläpuolella on selkeällä tekstillä, suunnilleen tankkaajan silmien korkeudella teksti "Diesel". Vastaavat bensiiniä koskevat merkinnät ovat bensiinipistoolin puolella.

Ratkaisun perustelut

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, mikä on kuluttajan vastuu autoliikkeen vahingosta, kun kuluttaja on tankannut autoon väärää polttoainetta. Kyse on myös sopimusehtojen tulkinnasta.

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että kuluttaja oli huolimattomuudellaan tankannut dieselkäyttöiseen autoon bensiiniä, mikä vaurioitti auton polttoainelaitteita. Kuluttajalla on vastuu aiheuttamastaan vahingos-ta, mutta tässä tapauksessa kuluttajan korvausvastuun yläraja on sopi-musehtojen mukaisesti 500 euroa. Autoliike ei voi vaatia tätä suurempaa korvausta, vaikka kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta auto- tai liikennevahingosta. Sopimusehdoissa ei ole todettu, että omavastuu koskisi vain tällaista vahinkoa eikä vastuunrajoitusehdon soveltamisalaa ole muutenkaan rajoitettu.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Auto Oy ei vaadi kuin 500 euroa auton korjauskustannuksista H:lta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.3.2014