JÄÄKIEKKOMAILA. TAVARAN VIRHE. TAKUU.

Diaarinumero: 1839/36/2013
Antopäivä: 07.03.2014

K osti 15.10.2012 Oy:n maahantuoman jääkiekkomailan pojalleen Inter-sport Tourulasta 240 eurolla. Maila oli rikkoutunut laukaisuharjoituksissa 9.11.2012. Asiassa on riitaa siitä oliko myyty tavara virheellinen vai johtuiko tavaran huonontuminen ostajan puolella olevasta seikasta.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua tai uuden mailan toimittamista.

K reklamoi myyjälle 13.11.2012. Myyjä lähetti mailan maahantuojalle Oy:lle, joka ei suostunut korvaamaan mailaa.

Mailan varsi oli mennyt poikki laukaisuharjoituksissa. Maila ei siten ollut rikkoutunut pelitilanteessa eikä mailan rikkoutuminen ollut johtunut käyttäjän puolella olevasta syystä.

Mailalle oli annettu kuukauden takuu ostopäivästä.

Vastaus

Maahantuoja kiistää vaatimuksen

Maila tarkastettiin huolellisesti reklamaation johdosta. Tarkastuksen yh-teydessä mailassa ei havaittu mitään materiaali- tai valmistusvirhettä. Mailan ulkoisen tarkastuksen yhteydessä oli sen sijaan havaittu, että mailan varteen oli aikaisemmin ennen katkeamistilannetta tullut isku, joka oli katkonut varresta kuituja ja aiheuttanut varren katkeamisen myöhemmin. Mailan varren katkeaminen oli siten johtunut tapaturmasta, mailan vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Mailan ulkoisessa tarkastelussa oli myös havaittu, ettei varressa ollut niin sanottua delaminoitumista eli eri kuitukerrosten "kuoriutumista". Tämä osoitti osaltaan, ettei mailassa ollut materiaali- tai valmistusvirhettä. Mailan jyrkkä katkeamiskulma osoitti myös mailan varren olleen vir-heetön.

Asiassa oli otettava huomioon vielä sekin, että väitetyn kaltainen virhe olisi ilmennyt mailassa heti käyttöönoton jälkeen eikä yli kolmen viikon käytön jälkeen, kuten tässä tapauksessa.

Ratkaisun perustelut

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, tavarassa kat-sotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsitte-lystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhe-vastuuta.

Asiassa on riidatonta, että mailan varrelle on annettu takuu ja että varsi on mennyt poikki takuuaikana. Takuuehtojen mukaan takuu on koskenut kuitenkin vain materiaali- ja valmistusvirhettä eikä pelitilanteessa sattu-nutta normaalia vaurioitumista, kuten luistimen viiltoa. Myyjän on siten virhevastuun välttääkseen osoitettava, että kyse on ollut takuun piiriin kuulumattomasta pelitilanteessa sattuneesta normaalista vaurioitumisesta tai että mailan rikkoontuminen on joka tapauksessa todennäköisesti joh-tunut ostajan puolella olevasta seikasta.

Jääkiekkomaila joutuu sen käyttötarkoituksesta johtuen tyypillisesti normaalissa käytössään voimakkaiden iskujen kohteeksi. Täysin virhee-tön maila saattaa siten rikkoutua hyvin vähäisenkin käytön jälkeen. Lau-takunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään kuitenkin katsonut, että ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus olettaa mailan kestävän useita pe-likertoja.

Tässä asiassa maahantuoja on kertonut, ettei mailassa ollut havaittu mi-tään valmistus- tai materiaalivirheitä. Maahantuoja on väittänyt, että mailan varsi oli mennyt rikki siihen kohdistuneen aikaisemman iskun seurauksena.

Lautakunta toteaa, ettei asiassa esitetyistä valokuvista ole havaittavissa mitään jälkiä mailan varressa, jotka tukisivat maahantuoja väitettä aikai-semmasta iskusta. Maahantuojan esittämät seikat mailan katkeamiskul-masta ja siitä, ettei mailassa ollut havaittavissa kuitukerrosten kuoriutu-mista eivät riitä osoittamaan, että mailan rikkoontumisessa olisi ollut kyse takuuehdoissa mainitulla tavalla pelitilanteessa sattuneesta normaalista vaurioitumisesta tai että rikkoontuminen olisi muuten todennäköisesti johtunut ostajan puolella olevasta syystä.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että maahantuoja on mailalle annetun takuun perusteella virhevastuussa mailan rikkoontumi-sesta. K:lla on siten oikeus vaatia kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n ja 19 §:n nojalla kaupan purkua tai mailan korvaamista uudella mailalla.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että maahantuoja korvaa mailan uu-della vastaavalla mailalla tai purkaa kaupan palauttamalla Koikkalaiselle 240 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 7.3.2014